Primary

 

Cluichí comhoibríocha: Is modh luachmhar iad cluichí a chuidíonn le leanaí oibriú le chéile ar bhealach comhbhách agus comhoibríoch. Tig leo leibhéal coinsiasachta comhoibríche a ardú agus

Cluichí comhoibríocha: Is modh luachmhar iad cluichí a chuidíonn le leanaí oibriú le chéile ar bhealach comhbhách agus comhoibríoch. Tig leo leibhéal coinsiasachta comhoibríche a ardú agus cabhrú le

Pictiúir, grianghraif agus amharcíomhánna: Is féidir pictiúir, grianghraif agus amharcíomhánna a úsáid ar roinnt bealaí éagsúla i gcás OSPS. Caithfidh leanaí scileanna géarchúise agus anailíse

Tá an-chuid bealaí ann chun díospóireacht le leanaí a chur chun cinn; i mbeirteanna, i ngrúpaí beaga nó leis an rang iomlán. Is féidir í a úsáid mar réamhghníomhaíocht trína n-aithníonn na leanaí na smaointe go léir

Is iomaí deis atá ann le húsáid a bhaint as gníomhaíochtaí scríofa le saincheisteanna agus gnéithe ar leith de OSPS a iniúchadh. Tá suirbhéanna, seicliostaí, bileoga oibre agus ceistneoirí úsáideach chun

Is éard atá in Oideachas um Chosc ar Mhí-Úsáid Substaintí ná scileanna sóisialta agus pearsanta a fhorbairt, luachanna agus dearcthaí a chuireann an tsláinte chun cinn a chothú agus faisnéis oiriúnach d’aois a

Treoirlínte Folláine do Bhunscoileanna
Tugtar treoir phraiticiúil ar an gcaoi a

Pages

Subscribe to Primary
Scrollaigh chuig bun an leathanaigh chun acmhainní ar phleanáil don OSPS a íoslódáil.