An tSraith Shóisearach – Nuatheangacha Iasachta

Fáilte! 

 

Táimid fíorbhuíoch do na múinteoirí, na comhordaitheoirí, na héascaitheoirí áitiúla, na comhlaigh agus na comhairleoirí uile a cheap ceardlanna do Nuatheangacha Iasachta agus a chuir lenár gcuid acmhainní go léir ar shuíomh SFGM.

 


 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

 

 

Cuirtear cúrsaí Fómhair agus Earraigh i Nuatheangacha Iasachta ar fáil gach bliain. Féach ar an bhféilire imeachtaí i gcomhair tuilleadh sonraí.

 


 

Clárú do Mhúinteoirí Nuatheangacha Iasachta 

 

Cláraigh do chuid sonraí le Nuatheangacha Iasachta SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit. Níl le déanamh ach teachtaireacht a sheoladh chuig languages@pdst.ie

 


 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

 

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair nuatheangacha iasachta: lean an nasc seo.

 


 

Tacaíochtaí Breise:

 

 

Cuireann  Tionscnamh na dTeangacha Iarbhunscoile (PPLI) raon iontach tacaíochtaí agus acmhainní ar fáil do mhúinteoirí teanga. Is é  www.languagesinitiative.ie  an suíomh gréasáin atá acu, agus déantar iarracht ann na nithe seo a leanas a chur ar fáil:

 

  • áit inar féidir le múinteoirí teanga acmhainní agus ábhair a chomhroinnt atá ábhartha do mhodheolaíocht an teagaisc teanga go ginearálta, teagasc na nuatheangacha iasachta nach mbíonn á dteagasc go coitianta ar an gcuraclam in iar-bhunscoileanna in Éirinn (Iodáilis, Seapáinis, Rúisis agus Spáinnis), agus na teangacha nua atá á labhairt mar theangacha baile in Éirinn 

  • faisnéis agus deiseanna maidir le foghlaim agus teagasc teangacha ar an leibhéal iar-bhunscoile

  • ardán don fhorbairt ghairmiúil leanúnach agus don uasoiliúint do mhúinteoirí nuatheangacha iasachta

  • faisnéis maidir leis an mbeartas i leith teangacha iasachta in Éirinn, riachtanais maidir le teangacha iasachta in Éirinn, agus ábhair eile a bhaineann leis an ábhar, agus naisc chucu sin.  

 

Caith súil ar an gcéad  rang teagaisc ar líne maidir le húsáid na sprioctheanga sa seomra ranga!

 

 

Cuireann na Cumainn Ábhair seo a leanas tacaíocht iontach ar fáil do mhúinteoirí teanga freisin:

 

Cumann na Múinteoirí Iodáilise

 www.atiireland.com

Cumann na Múinteoirí Spáinnise

             www.atsirlanda.com

Cumann Múinteoirí Fraincise na  hÉireann

           www.ncte.ie/ftai

Cumann Múinteoirí Gearmáinise na hÉireann

http://www.germanteachers.ie  

 

Teagmhálaí in SFGM:

Is í Esther Herlihy  an Riarthóir do Nuatheangacha Iasachta agus tá sí  lonnaithe in Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí.   Is féidir teagmháil a dhéanamh le Esther ar an nguthán ag  046 9078382. Is é an seoladh ríomhphoist do Nuatheangacha Iasachta  languages@pdst.ie