Scoileanna Gaeltachta agus Lán Ghaeilge

Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht ar na hábhair a bhaineann le FGL an tSFGM do Churaclam Teanga na Bunscoile.  Beidh fáil ansin ar na cuir i láthair, na bileoga a tugadh amach mar aon le raon ábhar a chuideoidh leis na múinteoirí Curaclam Teanga na Bunscoile a scrúdú agus tuiscint a fhorbairt ar an gcuraclam.

 

Seimineár Eolais -  Lá Iomlán do Phríomhoidí agus do Bhall Foirne Amháin Eile

Teanga Ó Bhéal/Oral Language -
Lá iomlán do mhúinteoirí scoile

Léitheoireacht/Reading, Scríbhneoireacht/Writing -
Lá iomlán do mhúinteoirí scoile

 

Seisiún Eolais Leathlá do Phríomhoidí

Seimineár Gréasáin

Tascanna Iniúchtadh
Scoilbhunaithe

 

 

Gluais le Míniú Molta don Téarmaíocht sna Torthaí Foghlama & sa Contanam Dul Chun Cinn (Scoileanna T1)

 

Glossary of Technical Terms to Support the use of the Learning Outcomes and the Progression Continua (English)

 

Naisc Úsáideacha:

 

 

*CNCM - Curaclam ar Líne

 

*SFGM - Ceardlann Teanga Ó Bhéal agus acmhainní oiriúnach

 

*SFGM - Liostaí Foclóra do Sheánraí éagsúla

 

*SFGM - Oral Language Workshop and relevant materials.

 

*An Roinn Oideachais - Curaclam Teanga na Bunscoile - Ceisteanna agus Freagraí