Earcaíocht

 

 

Is seirbhís tacaíochta trasearnála í an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)  atá faoi shainchúram na Rannóige um Oideachas Múinteoirí den Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) agus atá á bainistiú ag Ionad Oideachais  Bhaile Átha Cliath Thiar. Tairgeann SFGM  tacaíocht forbartha gairmiúla do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile agus do cheannairí scoile. Rannchuidíonn obair SFGM chun feabhas a chur ar an scoil trí CPD d’ardchaighdeán a sholáthar ar shaincheisteanna curaclaim agus oideachais, cleachtas machnamhach a chothú agus  forbairt leanúnach i measc múinteoirí agus ceannairí scoile.

 

I measc thosaíochtaí na Roinne Oideachais agus Scileanna  sna blianta amach romhainn tá cur i bhfeidhm na dtograí chun litearthacht agus  uimhearthacht a fheabhsú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Áirítear i measc  príomhthosaíochtaí eile tacaíocht chun Curaclam nua Teanga na Bunscoile a chur i bhfeidhm,  ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, sláinte agus folláine agus  ábhair agus cláir iar-bhunscoile agus an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna.

 

 

Poist lánaimseartha

 

 

DEISEANNA DO MHÚINTEOIRÍ UM BREITH AR AN LÉITHEOIREACHT

 

 

a) Ceannaire Foirne do Dhearadh agus Taighde FGL;

b) Ceannaire Foirne don Cheannaireacht (tacaíochtaí Feabhsaithe Scoile agus tacaíochtaí faoi Alt 24 san áireamh);

c) Comhairleoir le haghaidh Teicneolaíochtaí Digiteacha (Bunscoil).

 

Tá an fhaisnéis seo ar fáil ach í a iarraidh ó recruitment@pdst.ie.

 

Is é Déardaoin, 28 Márta 2019 ar a 3pm an spriocdháta le haghaidh iarratais a chur isteach.

 

 

Poist

Tuairiscí Poist

Foirmeacha Iarratais

Team Leader for CPD Design and Research

JD TL for CPD Design & Research

AF TL for CPD Design & Research

Team Leader for Leadership (including School Improvement  and Section 24 supports)

JD TL Leadership AF TL for Leadership

Advisor for Digital Technologies (Primary)

JD Advisor Digital Technologies -Primary AF Advisor Digital Technologies - Primary

 

 

 

 

Poist mar Chomhlaigh SFGM páirtaimseartha

 

Níl aon deiseanna páirtaimseartha ag SFGM i láthair na huaire.

 

 

Éilimh ALFA ar Líne
 
 
Lean an nasc seo chun rochtain a fháil ar an suíomh cartlannaithe d’fhaisnéis éilimh 2015/16  https://alfaonlineclaims.ie/1516/
 
Lean an nasc seo chun rochtain a fháil ar an suíomh cartlannaithe d’fhaisnéis éilimh 2016/17  https://alfaonlineclaims.ie/1617/ 
 
Lean an nasc seo chun rochtain a fháil ar an bhfaisnéis reatha alfaonlineclaims.ie 

 

Poist mar éascaitheoirí áitiúla SFGM

Más mian leat tú féin a ainmniú mar éascaitheoir áitiúil cuir ríomhphost chuig alfa@pdst.ie  agus seolfar nasc chugat le clárú. Mar gheall ar an líon féin-ainmniúchán a fhaightear, ní bheifear i dteagmháil leat ach amháin má tá folúntas againn sa réimse dá bhfuil tú ag féin-ainmniú.

 

Tabhair faoi deara: Cé go bhfuil SFGM á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, is é Ionad Oideachais na Carraige Duibhe an bhunoifig riaracháin don Chomhlach agus do Riarachán Éascaitheoirí Áitiúla. Chomh fada is a bhaineann sé le hobair a dhéanamh le SFGM is é Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar an fostóir agus tá ról gníomhaire i gcomhair íocaíochta amháin ag Ionad Oideachais na Carraige Duibhe.

 

Riarachán Éascaitheoirí Áitiúla agus Comhlach (ALFA), Ionad Oideachais na Carraige Duibhe, Ascaill na Cille, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 

 

R-phost: alfa@blackrockec.ie


 

 

 

 

AttachmentSize
PDF icon ALFA BLACKROCK HANDBOOK 2018-2019.pdf654.58 KB