Earcaíocht

 

Seirbhís tacaíochta tras-earnála is ea an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) faoi choimirce Rannóg Oideachais Múinteoirí na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS)  agus á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar. Cuireann an SFGM tacaíocht forbartha gairmiúla ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile. Cuireann obair SFGM le feabhsúchán scoile trí Fhorbairt  Ghairmiúil Leanúnach (FGL) den scoth a sholáthar ar shaincheisteanna curaclaim agus oideachais, agus cleachtas athmhachnamhach agus forbairt leanúnach a chothú i measc múinteoirí agus ceannairí scoile.

 

I measc na dtosaíochtaí atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna do na blianta seo atá ag teacht tá forfheidhmiú na moltaí chun feabhas a chur ar an Litearthacht agus ar an Uimhearthacht i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna araon. Áirítear leis na príomhthosaíochtaí eile  cur i bhfeidhm An Curaclam Nua Teanga don Bhunscoil, ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, sláinte agus folláine agus ábhair agus cláir iar-bhunscoile agus an Straitéis Dhigiteach do scoileanna.


Deiseanna lánaimseartha  
 
Níl aon phost ar fáil faoi láthair.
AttachmentSize
PDF icon ALFA BLACKROCK HANDBOOK 2018-2019.pdf654.58 KB