Earcaíocht

 

 

Is seirbhís tacaíochta trasearnála í an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)  atá faoi shainchúram na Rannóige um Oideachas Múinteoirí den Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) agus atá á bainistiú ag Ionad Oideachais  Bhaile Átha Cliath Thiar. Tairgeann SFGM  tacaíocht forbartha gairmiúla do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile agus do cheannairí scoile. Rannchuidíonn obair SFGM chun feabhas a chur ar an scoil trí CPD d’ardchaighdeán a sholáthar ar shaincheisteanna curaclaim agus oideachais, cleachtas machnamhach a chothú agus  forbairt leanúnach i measc múinteoirí agus ceannairí scoile.

 

I measc thosaíochtaí na Roinne Oideachais agus Scileanna  sna blianta amach romhainn tá cur i bhfeidhm na dtograí chun litearthacht agus  uimhearthacht a fheabhsú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Áirítear i measc  príomhthosaíochtaí eile tacaíocht chun Curaclam nua Teanga na Bunscoile a chur i bhfeidhm,  ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, sláinte agus folláine agus  ábhair agus cláir iar-bhunscoile agus an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna.

 

 

Poist lánaimseartha

 

DEISEANNA DO PHOIST IASACHTA LÁNAIMSEARTHA DON TSEIRBHÍS UM FHORBAIRT GHAIRMIÚIL DO MHÚINTEOIRÍ (PDST) I SCOILBHLIAIN 2019/2020

 

Tá poist lánaimseartha ar fáil don dá ról agus d’fh éadfaí painéil a bhunú óna gceapfaí iarrthóirí rathúla mar:

 

a) Comhairleoir d’Ealaín na Sraithe Sinsearaí

b) Comhairleoir do Ríomheolaíocht na Sraithe Sinsearaí

c) Comhairleoir do Ghaeilge Iar-bhunscoile

Beidh an comhairleoir seo ag obair go príomha i réigiún an Deiscirt agus an Iardheiscirt – Corcaigh, Ciarraí, an Clár, Luimneach agus Tiobraid Árann.

 

Tá an t-eolas seo le fáil freisin ach é a iarraidh ar recruitment@pdst.ie.

 

 

Position Job Description Application Form
Advisor for Senior Cycle Art JD SC Art AF SC Art
Advisor for Senior Cycle Computer Science JD SC Comp Sc AF SC Comp Sc
Advisor for Post Primary Gaeilge JD PP Gaeilge AF PP Gaeilge

 

 

Is é an dáta deiridh d’iarratais a bheith faighte Déardaoin, 23 Bealtaine 2019 ag a 3.00 i.n.

 

 

 

Poist mar Chomhlaigh SFGM páirtaimseartha

 

Níl aon deiseanna páirtaimseartha ag SFGM i láthair na huaire.

 

 

Éilimh ALFA ar Líne
 
 
Lean an nasc seo chun rochtain a fháil ar an suíomh cartlannaithe d’fhaisnéis éilimh 2015/16  https://alfaonlineclaims.ie/1516/
 
Lean an nasc seo chun rochtain a fháil ar an suíomh cartlannaithe d’fhaisnéis éilimh 2016/17  https://alfaonlineclaims.ie/1617/ 
 
Lean an nasc seo chun rochtain a fháil ar an bhfaisnéis reatha alfaonlineclaims.ie 

 

Poist mar éascaitheoirí áitiúla SFGM

Más mian leat tú féin a ainmniú mar éascaitheoir áitiúil cuir ríomhphost chuig alfa@pdst.ie  agus seolfar nasc chugat le clárú. Mar gheall ar an líon féin-ainmniúchán a fhaightear, ní bheifear i dteagmháil leat ach amháin má tá folúntas againn sa réimse dá bhfuil tú ag féin-ainmniú.

 

Tabhair faoi deara: Cé go bhfuil SFGM á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, is é Ionad Oideachais na Carraige Duibhe an bhunoifig riaracháin don Chomhlach agus do Riarachán Éascaitheoirí Áitiúla. Chomh fada is a bhaineann sé le hobair a dhéanamh le SFGM is é Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar an fostóir agus tá ról gníomhaire i gcomhair íocaíochta amháin ag Ionad Oideachais na Carraige Duibhe.

 

Riarachán Éascaitheoirí Áitiúla agus Comhlach (ALFA), Ionad Oideachais na Carraige Duibhe, Ascaill na Cille, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 

 

R-phost: alfa@blackrockec.ie


 

 

 

 

AttachmentSize
PDF icon ALFA BLACKROCK HANDBOOK 2018-2019.pdf654.58 KB