Earcaíocht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is seirbhís tacaíochta trasearnála í an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM)  atá faoi shainchúram na Rannóige um Oideachas Múinteoirí den Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) agus atá á bainistiú ag Ionad Oideachais  Bhaile Átha Cliath Thiar. Tairgeann SFGM  tacaíocht forbartha gairmiúla do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile agus do cheannairí scoile. Rannchuidíonn obair SFGM chun feabhas a chur ar an scoil trí CPD d’ardchaighdeán a sholáthar ar shaincheisteanna curaclaim agus oideachais, cleachtas machnamhach a chothú agus  forbairt leanúnach i measc múinteoirí agus ceannairí scoile.

 

I measc thosaíochtaí na Roinne Oideachais agus Scileanna  sna blianta amach romhainn tá cur i bhfeidhm na dtograí chun litearthacht agus uimhearthacht a fheabhsú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Áirítear i measc  príomhthosaíochtaí eile tacaíocht chun Curaclam nua Teanga na Bunscoile a chur i bhfeidhm,  ceannaireacht scoile, féinmheastóireacht scoile, sláinte agus folláine agus  ábhair agus cláir iar-bhunscoile agus an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna.

 

 

 

POIST DWEC

 

 

FOLÚNTAS DO PHOST STIÚRTHÓRA - IS ATH-FHÓGAIRT É SEO

 

Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar.

 

Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil is iad.

 

Post Foirm Iarratais Síos ar an bpost
Stiúrthóir Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar FI DWEC Stiúrthóir JD DWEC Stiúrthóir

 

 

Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 5 i.n. 17ú Meán Fomhair 2020

 

 

Poist Lánaimseartha

 

 

Tá post lánaimseartha ag an PDST do ról Chomhairleora do Staidéir Chlasaiceacha. Le haghaidh Tuairisc Phoist agus Fhoirm Iarratais iomlán, féach an tábla thíos.

 

Post Síos ar an bpost Foirm Iarratais
Chomhairleora do Staidéir Chlasaiceacha JD Chomhairleora do Staidéir Chlasaiceacha FI Chomhairleora do Staidéir Chlasaiceacha

 

Is é an dáta deiridh don phost seo ná 5pm Dé Luain 21 Meán Fómhair.

 

 

Poist mar Chomhlaigh SFGM Páirtaimseartha

 

 

Dúnadh iarratais ar phoist chomhlachaithe páirtaimseartha.

 

 

Éilimh ALFA ar Líne
 
 
 
 
Lean an nasc seo chun rochtain a fháil ar an bhfaisnéis reatha alfaonlineclaims.ie 

 

 

Poist mar éascaitheoirí áitiúla SFGM

Más mian leat tú féin a ainmniú mar éascaitheoir áitiúil cuir ríomhphost chuig alfa@pdst.ie  agus seolfar nasc chugat le clárú. Mar gheall ar an líon féin-ainmniúchán a fhaightear, ní bheifear i dteagmháil leat ach amháin má tá folúntas againn sa réimse dá bhfuil tú ag féin-ainmniú.

 

Tabhair faoi deara: Cé go bhfuil SFGM á bainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar, is é Ionad Oideachais na Carraige Duibhe an bhunoifig riaracháin don Chomhlach agus do Riarachán Éascaitheoirí Áitiúla. Chomh fada is a bhaineann sé le hobair a dhéanamh le SFGM is é Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar an fostóir agus tá ról gníomhaire i gcomhair íocaíochta amháin ag Ionad Oideachais na Carraige Duibhe.

 

Riarachán Éascaitheoirí Áitiúla agus Comhlach (ALFA), Ionad Oideachais na Carraige Duibhe, Ascaill na Cille, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath 

 

R-phost: alfa@blackrockec.ie


 

 

 

 

AttachmentSize
PDF icon PDST ALFA Handbook 2019 2020.pdf586.16 KB