Webinar 5 (April 2022)

PLC Webinar 5 (April 2022) / Ceardlann Ghréasáin CTB 5 (Aibreán)

 

Primary Language Curriculum Webinar 5 focuses on the Primary Language Curriculum and Critical Literacy.

 

Is é Curaclam Teanga na Bunscoile agus Litearthacht Chriticiúil atá mar fhócas i gCeardlann Ghréasáin 5.

 

English-medium schools can access the English version of the webinar, and its associated support material, in the first section below.

 

Is féidir le scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta teacht ar leagan Gaeilge den cheardlann ghréasáin, agus na hábhair thacaíochta a ghabhann léi, sa dara roinn thíos.

 

Webinar 5: The PLC and Critical Literacy (English Version)

 

 

Overview of PLC Webinar 5:

The main focus of PLC Webinar 5 will be to explore critical literacy, as one of the key aspects of section 6 of the curriculum (The Curriculum in Practice). This webinar will provide teachers with an opportunity to explore  what developing critical liteacy may look like in practice. Sections from a discussion on critical lteracy among a panel of teachers are interspersed throughout the webinar, as are examples of classroom practice.  

 

Support Material:

You will need to pause the webinar at various intervals to engage with a range of reflective tasks. A prompt sheet has been developed to guide teachers through the various tasks involved. We recommend that you print one copy of the prompt sheet per teacher/group in preparation for your school closure. Depending on your context and school size, teachers may work individually, in pairs or in groups.

 

Please note that there is a 30 second pause in the webinar video at each pause point.  

 

Links to all relevant documents/material are available below. You can either access the material online, or download PDF versions of the documents.

 

 

 

Webinar Prompt Sheet

Access and Download

Critical Literacy (PLC)

Access and Download

Primary Language Curriculum

Access and Downlaod

 

 

PLC Webinar 5-Critical Literacy.mp4 from PDST on Vimeo.

 

Additional Resources and Supports

 

PDST Effective Literacy Instruction in the Primary Classroom PDST Children's Books for Wellbeing Critical Literacy Padlet

Effective Questioning

Critical Literacy Overview NCCA Critical Literacy Support Material

Language to Support Discussion

Litearthacht Criticiúil Critical Literacy E-Bulletin

 

 

Ceardlann Ghréasáin 5: An CTB agus Litearthacht Chriticiúil (Leagan Gaeilge)

 

Forléargas ar Cheardlann Ghréasáin CTB 5:

Príomhfhócas na ceardlainne seo ná chun iniúchadh a dhéanamh ar Litearthacht Chriticiúil, mar cheann de na príomhghnéithe de chaibidil 6 de Churaclam Teanga na Bunscoile (Curaclam Teanga na Bunscoile i bhfeidhm).   Cuirfear deiseanna ar fáil do mhúinteoirí cíoradh a dhéanamh ar an gcaoi go bhféadfaí litearthacht chriticiúil a fhorbairt. Cloisfimid ó mhúinteoirí ag plé litearthacht chriticiúil ina gcleachtais féin agus feicfimid samplaí de chleachtais ranga.  

 

Ábhar Tacaíochta:

 

Beidh gá daoibh an cheardlann ghréasáin a chur ar sos ó am go céile chun tabhairt faoi roinnt tascanna machnaimh. Tá bileog leide ar fáil mar threoir agus na tascanna seo ar bun agaibh. Molaimid go ndéanfar cló ar chóip amháin den bhileog leide in aghaidh an mhúinteora/ghrúpa in ullmhúchán don dúnadh scoile. Ag brath ar do chomhthéacs agus ar mhéid na scoile, d’fhéadfadh múinteoirí oibriú ina n-aonar, i mbeirteanna, nó i ngrúpaí.

 

Tabhair faoi deara go bhfuil sos 30 soicind sa cheardlann ghréasáin ag gach pointe sosa. 

 

Tá naisc go dtí na doiciméid/ábhair chuí ar fáil thíos. Is féidir rochtain a fháil orthu ar líne, nó is féidir leagan PDF dóibh a íoslódáil.

 

 

 

Bileog Leide na Ceardlainne

Ar líne & Íoslódáil

Litearthacht Chriticiúil

Ar líne & Íoslódáil

Curaclam Teanga na Bunscoile

Ar líne & Íoslódáil

 

 

CTB Ceardlann Ghreasain.mp4 from PDST on Vimeo.

 

Físeán Dea-chleachtais breise