Webinar 4 (January 2022)

 

Click here to offer your feedback on Webinar 4

 

PLC Webinar 4 (January 2022) / Ceardlann Ghréasáin CTB 4 (Eanáir 2022)

 

Primary Language Curriculum Webinar 4 focuses on the Primary Language Curriculum and Inclusion.

 

Is é Curaclam Teanga na Bunscoile agus Ionchuimsiú atá mar fhócas i gCeardlann Ghréasáin 3.

 

English-medium schools can access the English version of the webinar, and its associated support material, in the first section below.

 

Is féidir le scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta teacht ar leagan Gaeilge den cheardlann ghréasáin, agus na hábhair thacaíochta a ghabhann léi, sa dara roinn thíos.

 

Closed Captions are available to support access to this webinar.  This feature can be accessed by clicking on the 'CC' button at the bottom of the webinar screen.  

 

These webinars have been jointly designed by the PDST and NCSE,  

 

Webinar 4: The PLC and Inclusion (English Version)

 

Overview of PLC Webinar 4:

The main focus of PLC Webinar 4 will be to explore the Primary Language Curriculum through the lens of Inclusion. This webinar will provide teachers with an opportunity to investigate a range of inclusive practices that support and enhance language teaching and learning. In addition, sections from a discussion on inclusion among a panel of teachers are interspersed throughout the webinar.

 

Support Material:

You will need to pause the webinar at various intervals to engage with a range of reflective tasks. A prompt sheet has been developed to guide teachers through the various tasks involved. We recommend that you print one copy of the prompt sheet per teacher/group in preparation for your school closure. Depending on your context and school size, teachers may work individually, in pairs or in groups.

 

Links to all relevant documents/material are available below. You can either access the material online, or download PDF versions of the documents.

 

 

 

 

 

 

Webinar Prompt Sheet

Access and Download

Primary Language Curriculum

Access and Download

Progression Continua

Access and Download

Additional Support Pathways

Access and Download

Guidance of Preparation for Teaching & Learning

Access and Download

 

Access Webinar 4 (English Version)

 

The English version of PLC Webinar 4 can be found directly below.

 

Primary Language Curriculum Webinar 4 (English) from PDST Technology in Education on Vimeo.

 

Click here to download a version of the webinar.

 

Ceardlann Ghréasáin 4: An CTB agus Ionchuimsiú (Leagan Gaeilge)

 

Forléargas ar Cheardlann Ghréasáin 4:

Príomhfhócas na ceardlainne seo ná chun iniúchadh a dhéanamh ar Churaclam Teanga na Bunscoile ó thaobh ionchiumsiú. Cuirfear deiseanna ar fáil do mhúinteoirí cíoradh a dhéanamh ar réimse cleactas cuimsitheach a thacaíonn le foghlaim teanga do pháisti.  . Anuas air sin, cloisimid ó mhúinteoirí ag plé a gcleachtais féin.  

 

Ábhar Tacaíochta:

Beidh gá daoibh an cheardlann ghréasáin a chur ar sos ó am go céile chun tabhairt faoi roinnt tascanna machnaimh. Tá bileog leide ar fáil mar threoir agus na tascanna seo ar bun agaibh. Molaimid go ndéanfar cló ar chóip amháin den bhileog leide in aghaidh an mhúinteora/ghrúpa in ullmhúchán don dúnadh scoile. Ag brath ar do chomhthéacs agus ar mhéid na scoile, d’fhéadfadh múinteoirí oibriú ina n-aonar, i mbeirteanna, nó i ngrúpaí.

 

Beidh gá daoibh dul i ngleic le doiciméid/ábhair eile agus na tascanna ar bun agaibh freisin. Tá naisc go dtí na doiciméid/ábhair chuí ar fáil thíos. Is féidir rochtain a fháil orthu ar líne, nó is féidir leagan PDF dóibh a íoslódáil.

 

 

 

 

 

 

https://www.pdst.ie/sites/default/files/ulmhu%20snap.JPG

Bileog Leide na Ceardlainne

Ar líne & Íoslódáil

Curaclam Teanga na Bunscoile

Ar líne & Íoslódáil

Contanaim Dul Chun Cinn

Ar líne & Íoslódáil

Cosáin Tacaíochta Breise

Ar líne & Íoslódáil

Tacaíocht don Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim

Ar líne & Íoslódáil

 

Rochtain ar Cheardlann Ghréasáin 4 (Leagan Gaeilge)

 

Is féidir teacht ar an leagan Gaeilge de Cheardlann Ghréasáin 4 thíos.

 

 

Primary Language Curriculum Webinar 4 (Gaeilge) from PDST Technology in Education on Vimeo.

 

 

Brúigh anseo le híoslódáil