Acmhainní Curaclaim

 

Fáilte chuig an rannóg ar ACMHAINNÍ CURRACLAIM do Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí.

 

 

Siollbas na

hArdteistiméireachta

An Ghaeilge

Chumarsáideach (ATF)

An Idirbhliain

An tSraith

Shóisearach Nua

Dréachtshonraíocht

na Sraithe Shinsearaí

T1

T2

 T1

 T2

Curriculum Online

Curriculum Online

NCCA

Curriculum Online

Curriculum Online

NCCA NCCA
Treoirlínte Mar thaca le Múineadh an chúrsa leasaithe litríochta  

Treoirlínte don

mhúinteoir

   
Curriculum Online   Curriculum Online    

 

 

 

Sonraíocht Churaclaim

 

 

Treorlínte do Mhúinteoirí

 

 

Ciorcláin ábhar nó ábhar ón ROS

 

 

Tuairisicí an Phríomhscrúdaitheora

 

Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta, 2017

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach, 2014

 

 

Ciorcláin / Imlitreacha ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus ón Roinn Oideachais agus Scileanna.  Tá bunchóipeanna na gcáipéisí seo a leanas ar fáil ar www.education.ie.

 

 

Dhíolúine sa Ghaeilge Imlitir
Imlitir S Béaltriail

 

 

 

 

 

ACMHAINNÍ CURRACLAIM
ABCC An Próiseas Scríbhneoireachta Eagarthóireacht Póstaer
An réasúnaíocht taobh thiar de mhataí gramadaí...    Briathar na Seachtaine
Diospóireacht siúil   Focail don chiúb teanga   
Gaeilge Ghasta BT2019 ar aghaidh Gramadach timpeall na scoile
Graphic Organiser Gaeilge I CAN suite in Irish 2016
Inscne ainmfhocal Irish Conversation Cards Sep 2017
PDST Leabhra nTascanna Labhartha Póstaeir - Cineálacha Scríbhneoireachta 
Póstaeir Seánrai do na stáisiúin Abair, Plé agus Scríobh Bealtaine 2019 
Reflecting on my learning Irish Rubric do Chruinneas Gaeilge 2018
Tacsanamaíocht Bloom - 26 ceisteanna Tacsanamaíocht Bloom sa rang Gaeilge 2019