COMHDHÁIL LITEARTHACHTA SFGM 2015 – AN DORAS CHUN NA FOGHLAMA A OSCAILT

CLÁR SCOILE AN TEASTAIS SHÓISEARAIGH: SMAOINTEOIREACHT CHRITICIÚIL SA CHOMHTHÉACS AR LÍNE 
 
 

Scrúdaítear sa cheardlann seo an chaoi le tacú le scoláirí chun scileanna smaointeoireachta criticiúla a fhorbairt trí thaighde ar líne.

 

BEATHAISNÉIS LÁITHREOIRÍ

 

 

Múinteoir iar-bhunscoile is ea Gráinne Dennison atá ar iasacht chuig SFGM, ó 2011, ó Choláiste Dheasumhain, an Caisleán Nua, Co. Luimnigh. Mhúin sí  Eacnamaíocht Bhaile, Reiligiún, OSSP agus OSPS  agus chinntigh sí  teagasc agus foghlaim chuimsitheach trí thacaíocht foghlama a chur ar fáil.  Mar chomhairleoir le SFGM, tacaíonn Gráinne le scoileanna chun díriú ar theagasc agus foghlaim a fheabhsú ar fud an churaclaim, trí litearthacht, féinmheastóireacht scoile, cláir tacaíochta DEIS agus Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh.
 
 
 
Denise O’Flanagan ar iasacht ó Choláiste Pobail Theach na Giúise, Tamhlacht áit ar mhúin sí Matamaitic, Béarla agus Drámaíocht agus a raibh sí ina comhordaitheoir ar Chlár Scoile an Teastais Shóisearaigh. Tá suim le fada aici i rochtain scoláirí ar churaclam, le tacaíocht ó chuir chuige scoile uile i leith forbairt litearthachta agus uimhearthachta agus Measúnú chun Foghlama. Tá Denise ag tabhairt faoi M.Sc. san Oideachas Digiteach faoi láthair. Mar chomhairleoir le SFGM, tacaíonn Denise le scoileanna i bpleanáil uimhearthachta agus litearthachta, tionscnaimh traschuraclaim a fhorfheidhmiú sa litearthacht, san uimhearthacht agus ar fud na n-ealaíon agus chun scileanna litearthachta a chomhtháthú sa teagasc agus san fhoghlaim. 
 
 
ÁBHAR CEARDLAINNE

 

 

Láithreoireacht Ceardlainne

 

 

 

Féadfaidh tú cóip PDF den chur i láthair ceardlainne seo a íoslódáil ach cliceáil anseo.  

 

Bileog Oibre: Ceisteanna Taighde a Mheas

 

 

Féadfaidh tú cóip den bhileog oibre seo a íoslódáil ach cliceáil anseo

 

Bileog Oibre: Suíomh Gréasáin a Mheas

 

 

 

Féadfaidh tú cóip den bhileog oibre seo a íoslódáil ach cliceáil anseo

 

Bileog Oibre: Suíomhanna Gréasáin a Úsáideann Suíomhanna Bréige a Mheas

 

 

Féadfaidh tú cóip den bhileog oibre seo a íoslódáil ach cliceáil anseo.