COMHDHÁIL LITEARTHACHTA SFGM 2015 – AN DORAS CHUN NA FOGHLAMA A OSCAILT

FÁILTE!

 

Tá ríméad ar SFGM  fáilte a chur romhat  chuig a céad chomhdháil ar an litearthacht iar-bhunscoile “Deiseanna a nochtadh i gcomhair Foghlama”  an 18 Aibreán 2015 i gColáiste Phádraig, Droim Conrach.   

 

Is cuid lárnach den rochtain ar fhoghlaim ar fud an churaclaim í an litearthacht.  Tairgeann an chomhdháil seo raon leathan agus éagsúil ceardlann litearthachta chomh maith leis an deis le haghaidh comhráite gairmiúla maidir le cleachtas  i  dteagasc na litearthachta thar chomhthéacsanna curaclaim difriúla.   

 

Anseo gheobhaidh tú gach ceann de na láithreoireachtaí agus na hábhair a úsáideadh i rith na gceardlann. 

 

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as an lá!

 

Is féidir cóip dé chlár cheardlanna na comhdhála a íoslódáil trí chliceáil anseo.

Is féidir  cóip de  sceideal na comhdhála    a íoslódáil trí chliceáil anseo.

 
#LITCON15

 

Fan ar an eolas leis na himeachtaí iontacha atá ag tarlú ag Comhdháil Litearthachta SFGM 2015. Is é #clib Twitter le haghaidh chomhdháil Litearthachta 2015 SFGM ná  #Litcon15 .  @PDST_Ireland , @LiteracyLink1 , agus beidh @jcspie ag cur nuashonruithe ar fáil ón gcomhdháil freisin roimh an gcomhdháil agus lena linn. 

 
PRÍOMHCHAINTEOIR

 

Is léachtóir in oideachas é Finian O’Shea ag Coláiste Eaglais na hÉireann. Oibríonn sé go príomha ar an Dioplóma Iarchéime i dTacaíocht Foghlama agus Riachtanais Speisialta Oideachais.  Tá spéis aige le fada an lá i dteagasc agus i bhfoghlaim na litearthachta agus, go háirithe, i litríocht le haghaidh leanaí agus daoine fásta óga. Bhí sé ina uachtarán ar Chumann Léitheoireachta na hÉireann tráth den saol agus bhí sé ag fónamh ar a bhfeidhmeannas ar feadh breis is deich mbliana fichead. Díríonn a chuid réimsí spéise faoi láthair ar thrí fhearann atá an-éagsúil óna chéile - aitheantas litearthachta múinteoirí, cleachtas machnamhach múinteoirí agus tatúnna litearthachta. Chuir sé a PhD féin i gcrích le gairid i gColáiste na Tríonóide agus é ag iniúchadh saol iontach MOOC i láthair na huaire. 

 

 

 
CLÁR NA GCEARDLANN

 

Beidh sraith ceardlann ann ar feadh an lae ar ghnéithe éagsúla den Litearthacht. Chun tuilleadh eolais agus ábhar/acmhainní a bhaineann le gach ceardlann,  lean na naisc thíos (nó gheobhaidh tú tuilleadh amach faoi gach ceardlann den chomhdháil Litearthachta agus acmhainní ábhar ach féachaint ar na leathanaigh fo-roghchláir ar thaobh na láimhe deise den scáileán seo).

 

Teideal na Ceardlainne    Láithreoirí / Nasc chuig an gceardlann

‘Dámhachtain Náisiúnta Léitheoireachta Wellread’ de chuid SFGM

  Christina Clarke & Claire Matthews 
Cruthaíonn Scileanna Litearthachta Foghlaimeoirí Muiníneacha   Hazel Gannon & Selena Wilkes
Litearthacht Amhairc sa Churaclam ar Fad   Mairéad Duggan & Siobháin Boyce
Spás Léitheoireachta i nGach Scoil    Kathleen Moran, Barbara Davis & Joe Kelly
Tionscnaimh Litearthachta Traschuraclaim - Scéal Scoil Amháin...
An Bosca a Oscailt- Smaointeoireacht Chriticiúil
  Lorraine O’Loughlin & Máire O’Brien
Smaointeoireacht Chriticiúil TSCS sa Chomhthéacs Ar Líne   Gráinne Dennison & Denise O'Flanagan
Foghlaim a Bhreisiú Trí Labhairt sa Seomra Ranga   Marie Clynes & Amy Kilcline
Úsáid Acmhainní TSCS a Fhiosrú   Michael O’Riordan
Uirlisí Digiteacha a Úsáid i gcomhair Measúnú   Martin Brown & Emma Suatman Gallagher
 
 
AG DUL CHOMH FADA LEIS AN GCOMHDHÁIL

 

Is féidir teacht ar Chomhdháil Litearthachta Náisiúnta SFGM 2015 (Coláiste Phádraig, Droim Conrach) go héasca ach na treoracha thíos a leanúint.

 

 

Tá Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9 suite ar an bpríomhbhóthar chuig Béal Feirste (M1), arb é an bóthar ón aerfort é chomh maith, thart ar 2 km ó thuaidh de lár na cathrach.

 

SAT NAV

Comhordanáidí Domhanleithead 53.37039144 Domhanfhad -6.25421269

 

SA CHARR

Má tá tú ag teacht ón Tuaisceart, lean ort ar an M1 i dtreo lár na cathrach agus de réir mar a thagann tú chomh fada le Bóthar Shoird, ansin Bóthar Dhroim Conrach, coinnigh súil amach don Regency Hotel ar thaobh na láimhe clé, agus ansin an Skylon Hotel ar do dheis. Tá Coláiste Phádraig an-chóngarach don Skylon Hotel. Tá an bealach isteach chuig an gColáiste ar thaobh na láimhe deise - ag na chéad soilse tráchta téigh thar an Skylon Hotel. Is féidir páirceáil i limistéir ar leith ar chlós an Choláiste.

 

AR AN mBUS 

Ag teacht ón aerfort tóg bus uimh. 41/41A díreach chuig geataí an Choláiste, nó an bus speisialta idir an chathair agus an t-aerfort ó theirminéal na nEitiltí Isteach. Tógann sé sin thart ar fiche nóiméad agus cosnaíonn sé thart ar €5.00. Tá tacsaithe ann freisin; bí ag súil go n-íocfaidh tú thart ar €15.00, agus iarr Coláiste Phádraig, Droim Conrach.

 

BEALAÍ BUS AG FREASTAL AR CHOLÁISTE PHÁDRAIG

1, 11, 13, 16, 33, 41, 41B, 41C, 44 .  Is féidir Faisnéis Fíor-Ama ó Bhus Átha Cliath a fháil trí nascleanúint a dhéanamh chuig an nasc seo a leanas. Stopann na busanna lasmuigh de phríomhgheataí an Choláiste.

 

TRAENACHA

Tá an Coláiste díreach ó thuaidh ón stáisiún feadh Bhóthar Dhroim Conrach. Freastalaíonn traenacha ar Líne Mhaigh Nuad air. Ag teacht ar an traein (ón Tuaisceart) chuig Stáisiún Uí Chonghaile, siúil chuig lár na cathrach agus tóg bus uimhir: 1, 11, 13, 16, 41, 44 ó thuaidh go Droim Conrach. De rogha air sin, faigh tacsaí ó Stáisiún Uí Chonghaile chuig an gColáiste - thart ar 10 nóiméad /thart ar €10.00. Ag teacht ar an traein (ón Deisceart agus ón Iarthar) go Stáisiún Heuston, tóg an Luas go lár na cathrach, agus ansin ceann de na busanna seo a leanas 1, 11, 13, 16, 41, 44 go Droim Conrach.

 

CLÁRÚ

 

 

Nuair a thagann tú chuig an gcomhdháil téigh chuig  Seomra léachta E224 chun clárú. Chun dul chuig bloc E an champais, lean na treoracha ar an léarscáil thíos.

 

 

Féadfaidh tú cóip den léarscáil seo a íoslódáil trí chliceáil anseo.

 

AMCHLÁR NA COMHDHÁLA

 

Beidh imeachtaí uile Chomhdháil Litearthachta SFGM ar siúl  i mbloc E den champas.   Féach ar an amchlár seo a leanas i gcomhair sonraí.

 

 

Féadfaidh tú cóip de sceideal na comhdhála a íoslódáil trí chliceáil anseo.