Tionscadail YEOTY na Sraithe Sinsearaí 2015

Eacnamaí Óg na Bliana 2015 - Tionscadail na Sraithe Sinsearaí

 

Eacnamaí Óg na Bliana – Buaiteoir na Sraithe Sinsearaí 2015

 

Múinteoir / Scoil Scoláirí   Nasc Tionscadail
Sinead Clinton ,
Coláiste Dheoise Naomh Mhuireadaigh,
Bóthar Shligigh,
Béal an Átha,
Co. Mhaigh Eo.

Luke Greham

Conor Walkin

Cur síos ar an tionscadal: An mbíonn tionchar ag Táillí Síntiúis ar an Éileamh a bhíonn ar Earraí nó Seirbhís?

Faightear amach inár dtionscadal an tionchar a bhíonn ag táillí síntiúis ar an éileamh a bhíonn ar earra nó seirbhís. Shocraíomar freisin cibé an gcuireann táillí síntiúis fonn ar an tomhaltóir íoc as earra nó seirbhís. I gcomhair taighde d’úsáideamar na torthaí ó shuirbhé a rinneamar agus labhraíomar le hollamh in eacnamaíocht iompraíochta.

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Ba é príomhfhiúntas na hiontrála seo ná sonraí loma a bhailiú ó shuirbhé agus an iarracht grinnscrúdú a dhéanamh ar na sonraí sin ag úsáid an phríomhchoincheapa maidir le réasúnaíocht aonair an tomhaltóra. Baineadh de thátal as go mbíonn daoine neamhréasúnach tríd is tríd toisc go n-íocann siad as síntiúis agus luann siad arís agus arís nach maith leo iad i ndáiríre. Is é fírinne an scéil go mbíonn cinntí daoine ag brath ar chomhthéacs agus mar sin ní féidir teacht ar an gconclúid sin i gcónaí. In ainneoin sin tá an Prezi sin an-nuálach ó thaobh sonraí a nascadh le coincheapa eacnamaíocha. 

 

 

FEICFIDH TÚ THÍOS BUAITEOIRÍ THIONSCADAIL NA SRAITHE SINSEARAÍ A CUIREADH ISTEACH IN 2015 I NGACH CATAGÓIR 

 

 

 

Buaiteoirí na Rannóige Físe

 

Múinteoir/Scoil Dalta Nasc Tionscadail
An chéad duais
An tUasal Owens,
Meánscoil Chnoc Sackville,
Séipéal Iosóid,
Baile Átha Cliath 20

Olive Chan

Kate Kinsella 

Lisa O’Carroll

Cur síos ar an tionscadal: Ag dul i ngleic le Géarchéim Dífhostaíochta na hÉireann

Cruthaíodh ár bhfíseán ag úsáid SCRATCH agus is scéal atá ann a léiríonn tionchar na dífhostaíochta. Chaill an príomhcharachtar Maria a post. Mar sin féin, mar gheall ar thacaíocht a fuair sí ón rialtas agus na deontais go léir a bronnadh uirthi, tá sí in ann a gnó féin a chur ar bun arís. 

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Tá dhá phríomhfhiúntas leis an iontráil. Ar an gcéad dul síos, fréamhaíonn sé an ghéarchéim eacnamaíochta is déanaí a bhí sa tír i ndífhostaíocht thimthriallach. Ina dhiaidh sin féachann sé ar thionchar casta sóisialta agus eacnamaíoch na dífhostaíochta. D’fhonn é a fheabhsú d’fhéadfadh na húdair smaoineamh cibé an bhfuil sé ceart daoine a fhágáil gan post ar an gcéad dul síos ag glacadh leis an tionchar a bhíonn aige sin ar leanaí etc. 

 
An dara duais
Mary Hughes,
SHS,
Tulach Mhór , 
Co. Uíbh Fhailí.
Rebecca O’Mahoney 
<

Cur síos ar an tionscadal: Náire Gijon
Léiriú den teoiric maidir le heacnamaíocht iompraíochta ag úsáid an tsampla de chluiche i gcorn an domhain 1982 idir Iarthar na Gearmáine agus an Ostair.

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Tugann an iontráil seo léargas maith dúinn ar an ngá atá ann a chinntiú go mbeidh an creat institiúideach ceart ann le haghaidh iompraíocht féinchúiseach. I rith Chorn an Domhain i 1982 bhí a fhios ag na rannpháirtithe i gcluiche idir Iarthar na Gearmáine agus an Ostair dá mbeadh an bua ag na Gearmánaigh le cúl amháin go gcuirfeadh sé an dá fhoireann tríd go dtí na babhtaí díbeartha. Dá réir d’imir siad as lámha a chéile ar mhaithe leis an dá fhoireann. Is é an t-aon fhadhb leis an bhfíseán ná nach cás aincheist príosúnaigh a bhí i gceist anseo ach a thaispeánann an cás ar an taobh eile. Is é sin nuair a bhítear réasúnach agus gan duine ach ar nós chuma liom gur féidir le duine toradh a bhaint amach nach dtéann chun leasa dóibh go haonair. 

 
An tríú duais: 
Nicola Clarke,
Meánscoil Phaitríoch,
An Droichead Nua,
Contae Chill Dara.
Gavin Kelly
Alan Millot
Alex McMahon
Kevin Gallagher
Sean Francis
Evan Flanagan
Cur síos ar an tionscadal: Dlí na hÁirgiúlachta Imeallaí Laghdaithí
Bhíomar ag iarraidh a fheiceáil cibé an mbíonn feidhm i gcónaí le dlí na háirgiúlachta imeallaí laghdaithí. Bhreathnaíomar ar fhíseán mearscaipthe barúil cúig huaire chun an turgnamh seo a chur i gcrích.

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Is feidhm shimplí ach nuálach é seo de cheann de na príomhdhlíthe san eacnamaíocht. Taispeánann sé go mbíonn leibhéal sástachta nó aontais laghdaithe ann mar thoradh ar ídiú arís is arís earraí nó seirbhíse (físeán greannmhar sa chás seo).

 
Moltar go hard é
An tUas. K. Sheils,
Coláiste Choilm,
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Sord,
Co. Bhaile Átha Cliath.

Aaron O'Neill

Sean O'Brien

Phillip Daly

Cur síos ar an tionscadal: Eacnamaíocht na hEitlíochta
Tugann ár dtionscadal ár leagan féin dúinn d’fhaisnéis a bhíonn ar fáil go minic. Taispeánta trí mhodhanna clos-amhairc éagsúla chun anailís ghrinn a thabhairt don té atá ag breathnú ar eacnamaíocht na heitlíochta. 
Aiseolas ar an Tionscadal: 
 

Megan Regan,

Coláiste Pobail Dhún Seachlainn,

Co. na Mí.

Tommy Muldoon
Sam Butler
James Irving
Rob Holohan
Jack Hennelly
Stephen McManamon
Cur síos ar an tionscadal:Eacnamaíocht Ceirneoirí
An chaoi a ndéantar airgead laistigh de thionscal na gceirneoirí agus aon fhadhbanna féideartha laistigh den mhargadh.
Aiseolas ar an Tionscadal: 
 
Moltar go hard é

Ray Silke, 
 
Coláiste Iognáid, 
 
Bóthar na Mara, 
 
Gaillimh.
 
 
 
 
Daragh McCarthy

 

Cur síos ar an tionscadal: Geilleagar na hÉireann

Seo scannán gearr ina bhfuil trí chaibidil: Buiséad 2015 (faoi láthair); Bás an Tíogair (roimhe seo); agus an Bóthar chun Téarnaimh (an todhchaí). Ceapadh an tionscadal chun ‘Scéal na hÉireann’ a thaispeáint agus neart gheilleagar na hÉireann sa réimse idirnáisiúnta.

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Buaiteoirí na Rannóige Prezi

 

 

Múinteoir/Scoil

Dalta

Nasc Tionscadail

An chéad duais

Brian Lacey,
Coláiste Dheoise Naomh Mhuireadaigh,
Bóthar Shligigh,
Béal an Átha,
Co. Mhaigh Eo.

Michael Conlon

Stephen Durkan

 

Cur síos ar an tionscadal: Staidéar ar Dhílseacht Brandaí agus Iompraíocht Tréada i nDéagóirí Fir i mBéal an Átha

Rinneamar imscrúdú ar chomh fairsing is atá dílseacht brandaí agus iompraíocht tréada i measc déagóirí fir i mBéal an Átha. Leis sin rinneadh taighde margaidh chun sonraí príomhúla a bhailiú. Rinneadh anailís ghrinn ar na torthaí ansin chun teacht ar ár gconclúidí.

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Úsáidtear sonraí príomhúla suirbhé san iontráil seo le deimhniú go bhfuil daoine soghabhálach i dtaca le brandáil agus margaíocht. Baintear úsáid as coincheapa cosúil le tomhaltas feiceálach le taispeáint go ndéantar sainroghanna daoine a chinneadh i ndáiríre ar bhonn sóisialta (i bpáirt ar a laghad). Níor baineadh é seo de thátal as an tionscadal ach dá ndearbhófaí é seo ar bhonn níos leithne ba bhuille mór a bheadh anseo don teoiric maidir le rogha tomhaltóirí – obair a spreagann go leor smaointe. 

 
An dara duais: 
 
 
 
Carmel Murphy & Niall Heaney,
CBS Ros Comáin,
Baile na Mainistreach,
Baile Ros Comáin,
Co. Ros Comáin.

Adam Hoare

Michael Kieran

Luke Burgoyne

Matthew Mc Court

Cur síos ar an tionscadal:Tionchar an Mhargaidh Dhuibh i nGeilleagar na hÉireann’

Achoimre ghairid ar cad é an margadh dubh agus cad a bhíonn ar siúl ann, mar chuid dár dtionscadal tá achoimre gearr ar an tionchar a bhíonn aige sin ar an Rialtas agus ar mhuintir na hÉireann.

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Seo píosa tráthúil taighde maidir le heacnamaíocht an mhargaidh dhuibh. Is léir gur oibrigh na húdair go crua chun na staitisticí éagsúla a aimsiú. Dhá phointe ar fiú smaoineamh orthu. Uimhir a haon – an sampla atá anseo de dhaoine a dhéanann roghanna ciallmhara chun rudaí a dhíol agus a cheannach níos saoire. Uimhir a dó – an drochrud é i ndáiríre go bhfuil toitíní daor in Éirinn (caithfimid smaoineamh anseo freisin ar an drochthionchar a bhíonn acu ar an tsláinte agus ní díreach an costas ar an tomhaltóir).

 
An tríú duais
 
An tUasal Owens,
Meánscoil Chnoc Sackville,
Séipéal Iosóid,
Baile Átha Cliath 20.
Laura McCormack
Sarah Meehan
Clara Bolger

Grace Kinirons

Cur síos ar an tionscadal: Eacnamaíocht an Mhurtaill
Díríonn ár dtionscadal ar an gcostas a chuireann drochshláinte daoine ar ár ngeilleagar. Rinneamar taighde ar réitigh ar an bhfadhb seo atá ag dul i méid.

Aiseolas ar an Tionscadal:  

Tá sé seo feasach go sóisialta agus dírithe ar réitigh a bhfuil dianmhachnamh déanta orthu maidir le fadhb mhurtaill ár dtíre. Is cinnte go dteastaíonn cáin ar shiúcra in éineacht le hoideachas agus fócas ar ghníomhaíocht choirp chun deireadh a chur le murtall in Éirinn.

 
An tríú duais
 

Edel Egan

Meánscoil Phaitríoch

An Droichead Nua

Contae Chill Dara

Daniel Anderson 

Artur Krawczuk

Adam Donoghue

Conor Fennelly

Mark Keeley

Cur síos ar an tionscadal: Na hathruithe i gConsóil Cluichí
Nuair a cuireadh de chúram orainn físeán/láithreoireacht a chruthú, shocraíomar é a dhéanamh bunaithe ar rud éigin atá ábhartha don saol inniu. Dá bhrí sin, roghnaíomar consóil cluichí. Roghnaíomar é seo toisc gur cheapamar go raibh sé suimiúil a fheiceáil chomh tapa is a d’athraigh tuairimí daoine nuair a thagann rud éigin nua amach ar an margadh.

 

 

Buaiteoirí Rannóg PowerPoint

 

 

Múinteoir/Scoil Dalta Nasc Tionscadail
An tUasal Owens,
Meánscoil Chnoc Sackville,
Séipéal Iosóid,
Baile Átha Cliath 20

Leanne Brosnan

Megan O' Brien

Niamh O' Donavan

Cur síos ar an tionscadal: Tá sé in am agat scíth a bheith agat: uaireanta oibre agus ár ngeilleagar.

Aiseolas ar an Tionscadal:

Píosa oibre den scoth ina n-úsáidtear modhanna nuálacha éagsúla chun féachaint ar an gcaidreamh idir uaireanta oibre agus táirgiúlacht. Baineadh de thátal as go bhfuil uaireanta oibre níos faide díobhálach do tháirgiúlacht agus go mb’fhéidir gur chóir dúinn smaoineamh ar an tseachtain oibre a laghdú de 5-10 uair an chloig.

 
An dara duais
An tUasal Hallissey,
Scoil Mhuire,
Scoil Mhuire,
Bóthar Theach Mealóg,
Tír an Iúir,
Baile Átha Cliath 6w
Órlaith Duke
Claire Lambe
Cur síos ar an tionscadal: Éascú Cainníochtúil
Rinneamar taighde ar an stair fhada a bhaineann le hÉascú Cainníochtúil agus na cúiseanna go raibh a leithéid ag tarlú roimhe seo. Rinneamar scrúdú ansin ar cibé an bhfuil tionchar dearfach nó diúltach ag Éascú Cainníochtúil agus cé atá freagrach as. Rinneamar taighde air freisin i saol an lae inniu.
Aiseolas ar an Tionscadal: 

Anailís den scoth ar Éascú Cainníochtúil. Tugtar an léitheoir tríd an loighic a bhaineann le ÉC agus roinnt den stair a bhaineann leis, lena n-áirítear an marbhántacht fhada sa tSeapáin, an polasaí ionsaitheach Feidearálach tar éis ghéarchéim 2008 agus an clár reatha arna thionscnamh ag an mBanc Ceannais Eorpach an mhí seo caite. 

 
An tríú duais
An tUasal Hallissey,
Scoil Mhuire,
Scoil Mhuire, 
Bóthar Theach Mealóg, 
Tír an Iúir, 
Baile Átha Cliath 6w
Maeve Costello
Olivia Nash
Cur síos ar an tionscadal: Díbhoilsciú, agus an tionchar a bhí aige ar thírdhreach polaitiúil na Gearmáine sna 1930idí

Tá mionsonraí sa tionscadal seo ar staid eacnamaíoch na Gearmáine i ndiaidh an Chogaidh Mhóir, agus an chaoi ar chabhraigh géarchéim eacnamaíoch na 1920idí agus na 1930idí leis an bPáirtí Naitsíoch nuair a tháinig siad i gcumhacht.

Aiseolas ar an Tionscadal:

Seo topaic atá thar a bheith tábhachtach ag glacadh le méadú an fhaisisteachais san Eoraip faoi láthair. D’éirigh leis na húdair níos mó a dhéanamh sa láithreoireacht seo ná mar a rinne gnáth-staraithe trí na naisc idir an meath eacnamaíoch agus antoisceachas na heite deise a aithint. Tá mearbhall maidir leis an amlíne agus d’fhéadfaí an nasc idir díbhoilsciú agus hipearbhoilsciú a phlé tuilleadh, ach tá an tionscadal an-fhiúntach mar sin féin.

 
An tríú duais: 
An tUasal Hallissey,
Scoil Mhuire,
Scoil Mhuire, 
Bóthar Theach Mealóg, 
Tír an Iúir, 
Baile Átha Cliath 6w
Olivia Reid
Cialann Carney

Cur síos ar an tionscadal: Tá Eacnamaíocht i nGach Áit


‘Tá Eacnamaíocht i nGach Áit’ is ainm dár dtionscadal. Shocraíomar díriú ar an gcaoi a múineann scannáin dúinn faoi Eacnamaíocht, beagnach i ngan fhios dúinn fiú, agus go bhfuil Eacnamaíocht i ngach áit!

Aiseolas ar an Tionscadal: 
 
Moltar go hard é
An tUasal Hallissey,
Scoil Mhuire,
Bóthar Theach Mealóg, 
Tír an Iúir, 
Baile Átha Cliath 6w
 
Jennifer O'Dell
Eavan Sakac
 
 Cur síos ar an tionscadal:
An chaoi a mbíonn tionchar ag Óstáil na gCluichí Oilimpeacha ar Gheilleagar Tíre
Baineann ár dtionscadal leis an tionchar a bhíonn ag na Cluichí Oilimpeacha ar gheilleagar tíre. Rinneamar anailís ar Chluichí Oilimpeacha Londain 2012 agus rinneamar taighde ar an leas a bhain geilleagar na Breataine as an imeacht mór seo a óstáil. Dhíríomar ar na tionchair eacnamaíocha dearfacha a bhí aige ar an tír ar fad.
 
Aiseolas ar an Tionscadal: 
 

Nicola O’Reilly 

Coláiste Pheadair, Dún Búinne, Bóthar an Stáisiúin, Dún Búinne, Co. na Mí.

Alan Kennedy, Andrew Crabbe, Liam Noone, Stephen Bolton

Cur síos ar an tionscadal: 

Inár dtionscadal pléimid an coincheap eacnamaíoch a bhaineann le príosúnach a choimeád faoi ghlas agus cibé an bhfuil sé éifeachtach ó thaobh costais de

Aiseolas ar an Tionscadal:

 

Buaiteoirí Rannóg Facebook

 

Múinteoir/Scoil Dalta Nasc Tionscadail
An chéad duais
Claire Treanor,
Meánscoil Loreto
Cill Chainnigh.
Aoife O’ Carroll

Cur síos ar an tionscadal: Adam Smith 

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Bhí meascán maith ar leathanach FB Adam Smith d’ábhar amhairc, eolas eacnamaíoch, ciall stairiúil agus greann.

 
An dara duais
Gavin Coleman,
Coláiste Loreto,
An Muileann gCearr,
Co. na hIarmhí.
Rachel Halligan
Laura Glynn
Enya Kavanagh
Anna Doolin
Lauren Flaherty

 

<
Cur síos ar an tionscadal: John Maynard Keynes
 
Aiseolas ar an Tionscadal: 

Bhí leibhéal maith d’eolas eacnamaíoch sna postálacha éagsúla in iontráil J.M Keynes

 
An tríú duais: 
Gavin Coleman,
Coláiste Loreto, 
An Muileann gCearr,
Co. na hIarmhí.
Clara Egan Griffin
Sophie Delahoy

Cur síos ar an tionscadal: David Ricardo

Aiseolas ar an Tionscadal: 

Bhí meascán de ghreann agus eolas eacnamaíoch arís ar FB Ricardo agus úsáideadh go maith é.

 
An tríú duais
Gavin Coleman,
Coláiste Loreto, 
An Muileann gCearr,
Co. na hIarmhí.
Gemma Duffy
Elizabeth Cunningham
Lyndsey Duncan
Rebecca Croash
Rachel Baker
Cur síos ar an tionscadal: Adam Smith
 
Aiseolas ar an Tionscadal: 
 
Moltar go hard é
Gavin Coleman,
Coláiste Loreto, 
An Muileann gCearr,

Co. na hIarmhí.

Roisin Rose
Olivia Kellaghan
Nicole O’Brien
Cur síos ar an tionscadal: Adam Smith
Aiseolas ar an Tionscadal: 
 
Claire Treanor,
Meánscoil Loreto,
Cill Chainnigh.
Clare Kelly
Cur síos ar an tionscadal: Morgan Kelly
Aiseolas  ar an Tionscadal:
 
Claire Treanor,
Meánscoil Loreto,
Cill Chainnigh.
Jane Oyenuga
Cur síos ar an tionscadal: David Ricardo
Aiseolas ar an Tionscadal:
 
Claire Treanor,
Meánscoil Loreto,
Cill Chainnigh
Eimear McCormack
Cur síos ar an tionscadal: Milton Friedman
 
Aiseolas ar an Tionscadal: