Foireann Comhairleoirí SFGM

Comhairleoirí 

 

Cuireann Comhairleoirí SFGM le pleanáil, dearadh, sceidealú, éascú, monatóireacht agus athbhreithniú ar chláir forbartha gairmiúla, tugann siad cuairt ar scoileanna agus/nó ar bhraislí scoileanna chun teagmháil a dhéanamh le príomhoidí, le foirne bainistíochta ionscoile, le grúpaí beaga foirne nó le grúpaí foirne uile chun tacú le CPD comhoibríoch scoilbhunaithe, ullmhaíonn siad ábhair acmhainní agus comhoibríonn siad le baill foirne, le comhlaigh agus le héascaitheoirí áitiúla nuair is gá chun comhtháthú agus comhsheasmhacht i soláthar seirbhíse a chinntiú. Seo a leanas ár gcuid comhairleoirí:

 

 

 

Leadership Team Post Primary Health & Wellbeing Team
Primary Health & Wellbeing Team Primary STEM
Gaeilge - Primary & Post Primary Primary Languages
Primary Literacy Post Primary STEM
Post Primary Literacy, C&E & JCSP Post Primary Maths, T4 & TY
Post Primary LCA, P&S, LCVP & Business Subjects Digital Technologies

 

 

 

 

PDST Leadership Team

 

Bernard McHale - Team Leader

Aidan O’Shea

Áine Moran 

Ann McMahon

Ciara Gaughan

Colette Dunning

Colm OTuathail

Frank Chambers

Laura Horgan

Lorcán ÓCallaráin

Regina Doheny

Rose Marie Corry Ryan

Úna Kingston

Vincent Mulvey

bernardmchale@pdst.ie

aidanoshea@pdst.ie

ainemoran@pdst.ie

annmcmahon@pdst.ie

ciaragaughan@pdst.ie

colettedunning@pdst.ie

colmotuathail@pdst.ie

frankchambers@pdst,ie

laurahorgan@pdst.ie

lorcanocallarain@pdst.ie

reginadoheny@pdst.ie

rosemariecorryryan@pdst.ie

unakingston@pdst.ie

vincentmulvey@pdst.ie

 
   

PDST Health and Wellbeing Team - Post Primary

 

Lisa Noone (Acting Team Leader)

Brendan O'Malley (PE)

Fergal Lyons (PE)

Stephen Moore (PE)

Suzanne Graham (RSE/CP)

Denise Dalton (RSE/CP)

Caroline Harrison (RSE/CP)

Genevieve Cooney (RSE/CP)

lisanoone@pdst.ie

brendanomalley@pdst.ie

fergallyons@pdst.ie

stephenmoore@pdst.ie

suzannegraham@pdst.ie

denisedalton@pdst.ie

carolineharrison@pdst.ie

genevievecooney@pdst.ie

 
   

PDST Health and Wellbeing Team - Primary

 

Ciara Delaney - Team Leader

Amy Keaveney

Catherine Knight

Deirdre Lavelle

Emma Ní Cheilleachair

Gerard Farrelly

Gráinne Ní Ghrádaigh

Nuala Dalton

Liam Clohessy

Margaret Foley

Marion Flanagan

Tomás Mannion

Kate O'Neill

ciaradelaney@pdst.ie

amykeaveney@pdst.ie

catherineknight@pdst.ie

deirdrelavelle@pdst.ie

emmanicheilleachair@pdst.ie

gerardfarrelly@pdst.ie

grainnenighradaigh@pdst.ie

nualadalton@pdst.ie

liamclohessy@pdst.ie

margaretfoley@pdst.ie

marionflanagan@pdst.ie

tomasmannion@pdst.ie

kateoneill@pdst.ie

 
   

PDST Primary Stem

 

Patrick Whitlow (Acting Team Leader)

Ann Treacy

Barbara O'Brien

Beryl Healy

Darren Sheils

Dennis Mulligan

Emma Fitzpatrick

Kathleen Byrne

Luke Sweeney

Mairéad Holden

Marion McLoone

Michelle Culloty

Michelle Fitzpatrick

Miriam Walsh

Orla Byrne

Paul Timmins

Róisín McGovern

Sarah Keane

Siobhán Ní Threasaigh

Triona Nic Fhinn

patrickwhitlow@pdst.ie

anntreacy@pdst.ie

barbaraobrien@pdst.ie

berylhealy@pdst.ie

darrensheils@pdst.ie

dennismulligan@pdst.ie

emmafitzpatrick@pdst.ie

kathleenbyrne@pdst.ie

lukesweeney@pdst.ie

maireadholden@pdst.ie

marionmcloone@pdst.ie

michelleculloty@pdst.ie

michellefitzpatrick@pdst.ie

miriamwalsh@pdst.ie

orlabyrne@pdst.ie

paultimmins@pdst.ie

roisinmcgovern@pdst.ie

sarahkeane@pdst.ie

siobhannithreasaigh@pdst.ie

trionanicfhinn@pdst.ie

 
   

PDST Gaeilge (Primary)

 

Seosamh Mac an Iomaire - Team Leader

Ailbhe Ní Loingsigh

Bríd Ní Dhonnchadha

Caitríóna Kelly

Caitríona Ní Chadhain

Ciara Ní Mháirtín

Conchobhar Ó Laoghaire

Eithne Ní Dhubhghaill

Emma Ní Éaráin

Helena Níc An Fhailí

Máire Uí Chatháin

Máirtín O'Riordáin

Noirín Straoits

Pádraig MacUaid

Sylvaine Ní Aogáin

Clíona Ní Dhúill

seosamhmacaniomaire@pdst.ie

ailbheniloingsigh@pdst.ie

bridnidhonnchadha@pdst.ie

caitrionakelly@pdst.ie

caitrionanichadhain@pdst.ie

ciaranimhairtin@pdst.ie

conchobharolaoghaire@pdst.ie

eithnenidhubhghaill@pdst.ie

emmaniearain@pdst.ie

helenanicanfhaili@pdst.ie

maireuichathain@pdst.ie 

mairtinoriordain@pdst.ie

noirinstraoits@pdst.ie

padraigmacuaid@pdst.ie

sylvaineniaogian@pdst.ie

clionanidhuill@pdst.ie

PDST Gaeilge (Post Primary)

 

Edel Ní Arrachtáin

Marcus O'Floinn

edelniarrachtain@pdst.ie

marcusofloinn@pdst.ie

 
   

PDST Primary Language Curriculum

 

Lisa Nic Dhoinnléibhe - Team Leader

Angela Hayes

Anthony Sharkey

Caoimhe Doyle

Carmel Linehan

Claire McGovern

Elizabeth Breen

Fionnula Drudy

Fionnula Uí Chatháin

Gina Cullen

Bairbre Ní Thuairisg

Marian Uí Drisceoil

Nicola Corcoran

Patricia O'Dea

Paul Linehan

Suzie Manton

Melissa Campbell

Noreen Cronin

Shane Leonard

lisanicdhoinnleibhe@pdst.ie

angelahayes@pdst.ie

anthonysharkey@pdst.ie

caoimhedoyle@pdst.ie

carmellinehan@pdst.ie

clairemcgovern@pdst.ie

elizabethbreen@pdst.ie

fionnuladrudy@pdst.ie

fionnulauichathain@pdst.ie

ginacullen@pdst.ie

bairbrenithuairisg@pdst.ie

marianuidrisceoil@pdst.ie

nicolacorcoran@pdst.ie

patriciaodea@pdst.ie

paullinehan@pdst.ie

suziemanton@pdst.ie

melissacampbell@pdst.ie

noreencronin@pdst.ie

shaneleonard@pdst.ie

 
   

PDST Primary Literacy

 

Rory Collins - Team Leader

Amie Hickey

Art O'Neachtáin

Caoilfhionn Casey

Caroline McGarry O'Shea

Cheryl Brennan

Ciara O'Brien

David O'Callaghan

Deirdre Kennedy

Éilis Magner

Fiona Corcoran

Lisa Geoghegan

Maria Carroll

Maureen Colleran

Michelle Phelan

Sarah Behan

Therese Marie Vahey

Tracey Boyle

rorycollins@pdst.ie

aimiehickey@pdst.ie

artoneachtain@pdst.ie

caoilfhionncasey@pdst.ie

carolinemcgarryoshea@pdst.ie

cherylbrennan@pdst.ie

ciaraobrien@pdst.ie

davidocallaghan@pdst.ie

deirdrekennedy@pdst.ie

eilismagner@pdst.ie

fionacorcoran@pdst.ie

lisageoghegan@pdst.ie

mariacarroll@pdst.ie

maureencolleran@pdst.ie

michellephelan@pdst.ie

sarahbehan@pdst.ie

theresemarievahey@pdst.ie

traceyboyle@pdst.ie

   
   

Reading Recovery

 

Angela Healy

Ann Marie Hayes

David Bermingham

Ellen Quaid

Mary Heaslip

Miriam Lowe

Rebecca Feely

angelahealy@pdst.ie

annmariehayes@pdst.ie

davidbermingham@pdst.ie

ellenquaid@pdst.ie

maryheaslip@pdst.ie

miriamlowe@pdst.ie

rebeccafeely@pdst.ie

 
   

PDST STEM - Post Primary

 

Enda Carr - Team Leader

Chris David (Ag Science)

Helen Van Eesbeck (Ag Science)

Ronan Dowling (Ag Science)

Brendan Doheny (App Maths)

Frank Kehoe (Computer Science)

Joe English (Computer Science)

Tony McGennis (Computer Science)

endacarr@pdst.ie

chrisdavid@pdst.ie

helenvaneesbeck@pdst.ie

ronandowling@pdst.ie

brendandoheny@pdst.ie

frankkehoe@pdst.ie

joeenglish@pdst.ie

tonymcgennis@pdst.ie

 
   

PDST Literacy, C&E, JCSP - Post Primary

 

Mona Metcalfe - Team Leader

Siobháin McCann (Senior Cycle English)

Lorraine Counihan (JCSP)

Louise Kenny (JCSP)

Kathleen McCormack (Art)

Kieran Gallagher (Art)

monametcalfe@pdst.ie

siobhainmccann@pdst.ie

lorrainecounihan@pdst.ie

louisekenny@pdst.ie

kathleenmccormack@pdst.ie

kierangallagher@pdst.ie

 
   

PDST Maths, T4, TY - Post Primary

 

Stephen Gammell - Team Leader

Andrew Doherty (T4)

Brendan O'Halloran (T4)

Eoghan Dunbar (T4)

Angela Dwane (Maths)

Arlene Murphy (Maths)

Darren Murphy (Maths)

Warren McIntyre (Maths)

Dympna McCoy (Maths)

Enda Donnelly (Maths)

stephengammell@pdst.ie

andrewdoherty@pds.ie

brendanohalloran@pdst.ie

eoghandunbar@pdst.ie

angeladwane@pdst.ie

arlenemurphy@pdst.ie

darrenmurphy@pdst.ie

warrenmcintyre@pdst.ie

dympnamccoy@pdst.ie

endadonnelly@pdst.ie

   
   

PDST LCA, P&S, LCVP, Business Subjects - Post Primary

 

Sharon Kiely - Team Leader

Cian Sweeney (Economics)

Shane Kirwin  (Economics)

Declan Qualter (LCA)

Nicola Lee (LCA)

Patricia Nunan (LCA)

Úna Crowe (LCA)

Anne O'Brien (Politics & Society)

Donal McCarthy (Politics & Society)

Eimear Jenkinson (Politics & Society)

Elaine Luby (Politics & Society)

Cormac Davey (Politics & Society)

sharonkiely@pdst.ie

ciansweeney@pdst.ie

shanekirwan@pdst.ie

declanqualter@pdst.ie

nicolalee@pdst.ie

patricianunan@pdst.ie

unacrowe@pdst.ie

anneobrien@pdst.ie

donalmccarthy@pdst.ie

eimearjenkinson@pdst.ie

elaineluby@pdst.ie

cormacdavey@pdst.ie

 
   

PDST Digital Technologies 

 

Michael McNamara - Team Leader

Aidan Liston

Ciaran Cronin

Claire O'Riordan

David Brennan

Eoin Stakelum

John Meegan

Leanne Lynch

Michael Lynch

Michelle Brady

Niall Larkin

Roisin Lineen

Sinead O'Sullivan

Siobhán McAndrew

Siobhán O'Sullivan

Stephen Gallagher

michaelmcnamara@pdst.ie

aidanliston@pdst.ie

ciarancronin@pdst.ie

claireoriordan@pdst.ie

davidbrennan@pdst.ie

eoinstakelum@pdst.ie

johnmeegan@pdst.ie

leannelynch@pdst.ie

michaellynch@pdst.ie

michellebrady@pdst.ie

nialllarkin@pdst.ie

roisinlineen@pdst.ie

sineadosullivan@pdst.ie

siobhanmcandrew@pdst.ie

siobhanosullivan@pdst.ie

stephengallagher@pdst.ie