Teagasc Foirne le hOllscoil Mhá Nuad

 

Achoimre ar an Treoirthogra Teagasc Foirne de chuid SFGM/Ollscoil Mhá Nuad, 2015-2017


 

 

Tugadh an Treoirthogra Teagasc Foirne i bpáirt le hOllscoil Mhá Nuad isteach i mí Feabhra 2015. Ba é aidhm an Togra iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfaimis comhphleanáil éifeachtach, comhtheagasc agus machnamh comhoibríoch a éascú i measc múinteoirí faoi oiliúint agus a gcuid múinteoirí comhoibríocha. Bhí cúigear déag mac léinn ar an gcúrsa, Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (MGO), i gceist leis an gcomhthionscnamh seo idir an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus an Roinn Oideachais in Ollscoil Mhá Nuad. Tar éis freastal ar cheardlann, arna stiúradh ag Angela Rickard agus an Dr Thomas Walsh, rinne gach ábhar múinteora agus (nuair ab fhéidir) múinteoir a bhfuil taithí aige, ceacht a chomhphleanáil agus a chomhtheagasc ina scoil socrúcháin. Chun deireadh chuid a haon den togra seo a cheiliúradh, d'óstáil SFGM agus Ollscoil Mhá Nuad Seimineár Teagaisc Foirne Dé Luain, an 27 Aibreán 2015 ar mhaithe le láithreoireachtaí póstaeir ó na mic léinn MGO agus na múinteoirí comhoibríocha rannpháirteacha a thaispeáint.  Bhí siad seo a leanas i measc na láithreoirí ag an seimineár: Angela Rickard, an Dr Thomas Walsh, Rachel Farrell, Leas-Stiúrthóir (SFGM), an Dr Seán O'Leary, Stiúrthóir Ionad Oideachais Loch Garman, Pauline Connolly, Leas-Stiúrthóir (SESS). Is féidir na hacmhainní go léir ó na ceardlanna, na láithreoireachtaí póstaeir ó na scoileanna rannpháirteacha agus na heochair-láithreoireachtaí ón seimineár a fheiceáil ag an nasc seo. 

 

Mar gheall ar a rathúla a bhí an togra, leathnaíodh é in 2016 le go n-áireofaí gach mac léinn MGO sa Dara Bliain agus a gcuid múinteoirí comhoibríocha.  I mí Dheireadh Fómhair, i mí na Samhna agus i mí na Nollag 2015, tugadh cuireadh do mhúinteoirí comhoibríocha agus dá gcuid mac léinn MGO freastal ar cheardlanna in Ionad Oideachais Loch Garman, in Ionad Oideachais Chill Dara agus in Ionad Oideachais na hUaimhe. Rinne pearsanra SFGM agus Ollscoil Mhá Nuad na ceardlanna sin a chomhdhearadh agus a éascú (William Donnelly, an Dr Marie Clynes, an Dr Thomas Walsh agus Angela Rickard).

 

Chun ceiliúradh a dhéanamh ar rathúlacht chéim a dó den togra agus chun an obair a rinneadh a chur i láthair, d'óstáil SFGM/Ollscoil Mhá Nuad Seimineár Teagasc Foirne Dé Luain, an 22 Feabhra 2016. Ghlac Ciara O'Donnell (Stiúrthóir Náisiúnta SFGM), an tOllamh Sharon Todd (Ceann na Roinne Oideachais, Ollscoil Mhá Nuad), an Dr. Finn Ó Murchú (Coláiste na hOllscoile, Corcaigh) agus  Tomás Ó Ruairc (Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta) páirt ann. Is féidir na hacmhainní go léir ó na ceardlanna agus na láithreoireachtaí póstaeir ó na scoileanna rannpháirteacha a fheiceáil ag an nasc seo. 

 

Leanadh de chéim a trí in 2016. Rinne an fhoireann thíos éascaíocht ar cheardlanna. Beidh an tríú hócáid bhliantúil de Sheimineár Teagasc Foirne SFGM/Ollscoil Mhá Nuad ar siúl le bailchríoch a chur ar an togra. Beidh sé ar siúl sa Glenroyal Hotel, Maigh Nuad Dé Luain, an 13 Feabhra 2017. Glacfaidh Ciara O'Donnell (Stiúrthóir Náisiúnta SFGM), an tOllamh Sharon Todd (Ceann na Roinne Oideachais, Ollscoil Mhá Nuad), an Dr Colette Murphy (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath), an Dr Finn Ó Murchú (Coláiste na hOllscoile, Corcaigh), an Dr Thomas Walsh (Ollscoil Mhá Nuad), Phil Fox (SFGM), an tUasal Michael Finnegan agus Clare Cunnane (Scoil Ospidéal Mhic Liam, Muilte Farannáin) páirt ann. Is féidir na hacmhainní go léir ó na ceardlanna agus na láithreoireachtaí póstaeir ó na scoileanna rannpháirteacha a fheiceáil ag an nasc seo.

 

 

Foireann Teagasc Foirne SFGM/Ollscoil Mhá Nuad