Teagasc Foirne

 

Tá an-áthas ar an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) breac-chuntas a thabhairt ar an leathanach seo ar ár gcomhoibriú le roinnt Institiúidí Ardoideachais ar fud na tíre i leith teagasc foirne. Sna comhthionscadail seo bíonn fochéimithe/mic léinn MGO agus múinteoirí comhoibríocha mar chomhpháirtithe teagasc foirne i dtimpeallacht socrúcháin scoile. Roimh an socrúchán scoile, cuireann SFGM, i gcomhar leis an Institiúid Ardoideachais ábhartha, clár oiliúna iomlán ar fáil do scoláirí agus do na múinteoirí comhoibríocha. Tá meascán den teoiric agus den chleachtas le fáil san oiliúint ina gcothaítear céimeanna gairme, cleachtadh agus taithí. Cuimsíonn na tionscadail speisialta seo an dá fhoirceann de Leanúntas Oideachas Múinteoirí – oibríonn daoine ó oiliúint tosaigh múinteoirí (mic léinn tríú leibhéal) agus ó oiliúint leanúnach múinteoirí (múinteoirí comhoibríocha ón scoil socrúcháin) mar chomhghleacaithe i dtimpeallacht foghlama chomhroinnte. Bíonn fiosrú, triail agus machnamh lárnach. Bítear muiníneach as a chéile, bítear sásta rudaí a roinnt lena chéile agus bítear toilteanach foghlaim óna chéile agus aiseolas a thabhairt dá chéile. Tuigeann an mac léinn agus an múinteoir comhoibríoch araon go dtugann teagasc foirne deis dóibh feabhas a chur ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim agus go bhfuil i bhfad níos mó i gceist leis ná dúbláil na freagrachta gairmiúla don rang. Bíonn rún daingean ag na rannpháirtithe cíocras eolais na scoláirí a spreagadh agus bíonn fonn orthu é sin a dhéanamh i dteannta a chéile nuair is fearr an obair foirne ná an obair aonair. Ní hamháin go bhforbraítear scileanna teagasc foirne i measc na múinteoirí faoi oiliúint agus a gcuid múinteoirí comhoibríocha, ach tá sé i gceist freisin go rachaidh an fhoghlaim ón eispéireas chun leasa don scoil ar fad agus do dhaoine eile nach bhfuil baint dhíreach acu leis an tionscadal.

 

Tá lúcháir ar SFGM maidir leis an rath atá ar an gcomhoibriú go dtí seo. Ba mhaith linn leanúint ar aghaidh le fairsingiú na hoibre seo le hInstitiúidí Ardoideachais eile ar mhaithe le breis foghlama agus comhfhorbairt a dhéanamh ar ár n-eolas ar theagasc foirne. Tá sonraí faoinár gcuid oibre go dtí seo le hInstitiúidí Ardoideachais éagsúla le feiceáil ar na leathanaigh a shonraítear thíos. Más mian leat comhoibriú le SFGM i dtaca le teagasc foirne nó aon tionscadail eile, comhlánaigh an léiriú spéise @ tinyurl.com/ollscoil 

Ciara O'Donnell, Stiúrthóir Náisiúnta, SFGM

 

 

 


Comhoibriú Teagasc Foirne de chuid SFGM/Institiúidí Ardoideachais

 

Teagasc foirne le hOllscoil Mhá Nuad

Teagasc foirne leis an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Teagasc foirne san Idirbhliain/i Nuatheangacha Iasachta