Bí Sábháilte – Naisc úsáideacha

Acmhainní Úsáideacha

Ionad Frithbhulaíochta

Lonnaithe in DCU, déanann an tIonad Frithbhulaíochta taighde maidir le bulaíocht i scoileanna, bulaíocht san ionad oibre, bulaíocht homafóbach agus cibearbhulaíocht. 

http://www4.dcu.ie/abc/index.shtml

Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-Bhunscoile

(An Roinn Oideachais agus Scileanna)

http://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Bullying/Anti-Bu....

Barnardos

Eagraíocht a chuireann teiripe ar fáil do leanaí a ndearnadh drochúsáid ghnéasach orthu, agus seirbhísí tacaíochta, comhairleoireacht san áireamh, do theaghlaigh agus grúpaí ar chuir sé isteach orthu.

1850 222300

www.barnardos.ie

Fondúireacht CARI

Cuireann Fondúireacht CARI seirbhísí ar fáil d’íospartaigh mhí-úsáide agus do bhaill a gcuid teaghlach nach mbaineann mí-úsáid astu.

1890 924567

http://www.cari.ie/

Líne Chabhrach na Leanaí

Seirbhís í seo atá á reáchtáil ag Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí (ISPCC) le haghaidh aon linbh atá i dtrioblóid nó i mbaol. Tá seirbhís thacaíochta téacs ag Líne Chabhrach na Leanaí – seol téacs ‘Talk’ chuig 50101. Tá seirbhís speisialta téacs do dhaoine óga a ndéantar bulaíocht orthu, seol téacs ‘Bully’ chuig 50101.

1800 66 66 66

www.childline.ie

Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí

http://www.dcya.gov.ie/documents/Publications/ChildrenFirst.pdf

Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile

(An Roinn Oideachais agus Scileanna)

http://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Child-Protection...

post_primary_2011.pdf

Ionad Éigeandála um Éigniú Bhaile Átha Cliath

Cuireann Ionad Éigeandála um Éigniú Bhaile Átha Cliath raon leathan seirbhísí ar fáil do mhná agus d’fhir a gcuireann éigniú, ionsaí gnéis, ciapadh gnéis nó drochúsáid ghnéis le linn a n-óige isteach orthu. Áirítear leis na seirbhísí líne chabhrach 24 uair an chloig.

1800 77 88 88

www.drcc.ie

Clár Bunscoile an Gharda Síochána

Á chur ar fáil ag na gardaí pobail, mar chuid de Chlár Scoileanna na nGardaí, dírítear na cainteanna um “Chumarsáid Mheasúil ar Líne” ar dhaltaí rang a cúig.  Clúdaíonn siad raon leathan topaicí lena n-áirítear cibearbhulaíocht agus sábháilteacht agus slándáil ghinearálta ar líne. Chun rochtain a fháil ar cheann de na cainteanna seo, déan teagmháil le do stáisiún gardaí áitiúil nó le Clár Scoileanna na nGardaí ag 01 6663891.

Hotline.ie

Cuireann an tseirbhís hotline.ie áis gan ainm ar fáil don phobal chun ábhar mídhleathach a fheictear ar an idirlíon a thuairisciú.

www.hotline.ie

1890 610710

Líne Chabhrach LADT

Cuireann an Líne Chabhrach LADT tacaíocht éisteachta agus seirbhís faisnéise ar fáil do dhaoine leispiacha, aeracha, déghnéasacha agus trasinscne mar aon lena dteaghlaigh agus a gcairde.

Guthán: 1890 929 539

www.lgbt.ie

Tacaíochtaí um Chosaint Leanaí SFGM do Scoileanna

Cuireann SFGM oiliúint ar fáil do Dhaoine Idirchaidrimh Ainmnithe i scoileanna go bliantúil, mar aon le tacaíocht in-scoile. Chun iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ionscoile, chun rochtain a fháil ar ábhair thacaíochta i ndáil le pleanáil scoile don Chosaint Leanaí, chun an Clár Bí Sábháilte agus an clár Misneach athbhreithnithe a íoslódáil, nó chun áit a chur in áirithe ar oiliúint um Chosaint Leanaí, tabhair cuairt ar www.pdst.ie

Ábhair Thacaíochta Frithbhulaíochta SFGM

Tá sé i gceist go n-úsáidfí ábhar tacaíochta frithbhulaíochta SFGM i scoileanna le cuidiú leo chun Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-Bhunscoile na Roinne Oideachais agus Scileanna (2013) a fhorfheidhmiú. 

http://pdst.ie/primary/antibullying

Bulaíocht Homafóbach agus Thrasfóbach a Chosc: Foilseachán INTO

Timpeallacht fháilteach agus dhearfach scoile a chruthú chun bulaíocht homafóbach agus thrasfóbach a chosc.

https://www.into.ie/ROI/Publications/Title,34727,en.php

One in Four

Tacaíonn One in Four le fir agus mná a ndearnadh mí-úsáid ghnéasach orthu agus iad ina leanaí.  Tá sé mar aidhm ag an eagraíocht minicíocht na mí-úsáide a laghdú trí idirghabháil a dhéanamh i bpríomhréimsí na timthriallach mí-úsáide.

www.oneinfour.ie

Líonra Éigeandála um Éigniú na hÉireann

Ionad speisialta faisnéise agus acmhainne is ea Líonra Éigeandála um Éigniú na hÉireann (RCNI) maidir le héigniú agus gach cineál foréigean gnéasach.

www.rcni.ie

Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

Acmhainní agus ábhair teagaisc le tacú le múinteoirí bunscoile agus scoileanna i bhforbairt beartais OCG agus chun OCG a fhorfheidhmiú i gcomhthéacs an churaclaim OSPS.

http://pdst.ie/node/811

An tSeirbhís Tacaíochta d’Oideachas Speisialta

Comhordaíonn, forbraíonn agus seachadann an tseirbhís raon tionscnamh agus struchtúr tacaíochta um fhorbairt ghairmiúil do phearsanra scoile ag obair le scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna príomhshrutha, scoileanna speisialta agus ranganna speisialta.

http://www.sess.ie

An Clár Bí Sábháilte

Teach an Droichid, Ospidéal an tSilínghort, Baile Átha Cliath 10.

076 695 5547

www.staysafe.ie

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Tá an phríomhfhreagracht ar an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun sábháilteacht agus folláine leanaí a chur chun cinn. Ba cheart an ghníomhaireacht a chur ar an eolas i gcónaí nuair a bhíonn forais réasúnacha ag duine go bhféadfadh mí-úsáid nó faillí a bheith déanta ar leanbh, go bhfuil mí-úsáid nó faillí á déanamh ar leanbh nó go bhfuil leanbh i mbaol mí-úsáide nó faillí.

Tá sonraí teagmhála d’oibrithe sóisialta na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach ar fáil ag:

http://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/contact-a-social-w...

An Clár Misneach

Acmhainní seomra ranga le tacú le forfheidhmiú an churaclaim Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS). Dírítear sa chlár seo ar oideachas a chur ar dhaoine óga maidir leis an gcontúirt a bhaineann le mí-úsáid na ndrugaí is coitianta, go háirithe alcól agus nicitín. Leathnaíonn an clár Misneach athbhreithnithe an fócas bunaidh chun gnéithe eile de shaol leanaí a áireamh ann cosúil le sábháilteacht agus forbairt phearsanta i dtreo caithreachais.

http://pdst.ie/walktall

Webwise

Is é Webwise Ionad na hÉireann um Fheasacht ar Shábháilteacht Idirlín. Cuireann sé acmhainní teagaisc agus comhairle ar fáil maidir le hábhair um shábháilteacht idirlín, lena n-áirítear cibearbhulaíocht agus na meáin shóisialta.

www.webwise.ie