Uimhearthacht – Lá Naisc 1

Is é cuspóir an tseimineáir seo acmhainn in uimhearthacht a fhorbairt ag leibhéal scoile. Is é cur chun cinn agus forbairt an Uimhris an príomhfhócas. Is féidir úsáid a bhaint as an gcur chuige teagaisc seo maidir le Matamaitic a theagasc sna snáitheanna agus sna snáithaonaid go léir, áfach.  Ar Lá a hAon den seimineár seo, scrúdaítear snáithaonad na gCodán go mion agus pléitear raon leathan de chleachtais teagaisc agus eispéiris foghlama nithiúla. Is é seo lá a haon de sheimineár dhá lá.

 

 

 

Codáin: Lámhleabhar an Mhúinteora:  Treoir Maidir le Codáin a Theagasc agus a Fhoghlaim i mBunscoileanna in Éirinn

 

Is é cuspóir na hacmhainne seo cúnamh a thabhairt do mhúinteoirí chun an snáithaonad, Codáin, a theagasc (Rang 1 go Rang 6). Ní bhaineann an snáithaonad seo le ranganna naíonán. Beartaítear go gcomhlánóidh agus go dtacóidh an acmhainn le cur i bhfeidhm Churaclam na Matamaitice sna Bunscoileanna (PSMC) in áit é a ionadú. De thoradh treoir bhreise a thabhairt le haghaidh teagasc agus foghlaim codán, déanann an acmhainn seo iarracht creatlach oideolaíoch a shoiléiriú chun smaointeoireacht mhatamaiticiúil a chur chun feabhais, is é sin le rá, modhanna chun scileanna matamaitice d’ord níos airde ar nós réasúnaíochta, cur in iúl agus léiriú, comhtháthú agus nascadh, agus cur chun feidhme agus réiteach fadhbanna, a mhealladh, a shíneadh agus a thacú.

 

Cliceáil an íomhá seo chun cóip den lámhleabhar a fháil ina bhfuil naisc chuig acmhainní ICT

 

 

 

Sleamhnáin Seimineáir

 

Más mian leat na sleamhnáin ó Lá 1 den seimineár a íoslódáil nó a phriontáil, cliceáil ar an nasc seo

 

Acmhainní Seimineáir

 

Baineadh úsáid as na hacmhainní seo a leanas i rith an tseimineáir. Cliceáil ar gach acmhainn chun í a íoslódáil.