Bí Sábháilte – Tuismitheoirí

Fáilte chuig an gcuid seo den suíomh do Thuismitheoirí.

Cad atá i gceist leis an gclár?

Is clár scileanna do shábháilteacht phearsanta é an clár Bí Sábháilte do bhunscoileanna – idir bhunscoileanna príomhshrutha agus bhunscoileanna speisialta. Is é cuspóir foriomlán an chláir mí-úsáid leanaí, bulaíocht agus cineálacha eile íospartha a chosc.

Cuireann an clár leis an gcumas atá ag leanaí staideanna nó teagmhálacha maslacha a aithint, a chomhrac agus a thuairisciú tríd seo a leanas a mhúineadh do leanaí...

  • An dóigh le staideanna atá neamhshábháilte nó bagrach a aithint dóibh féin
  • Rialacha simplí chun cabhrú leo mí-úsáid a sheachaint
  • Meas ar chearta daoine eile
  • An teanga agus na scileanna atá ag teastáil uathu chun cabhair a lorg.

Chomh maith leis sin, tugann an clár eolas do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí faoin dóigh leis an mbulaíocht agus le mí-úsáid leanaí a chosc, ag féachaint ag an am céanna le feasacht phoiblí níos fearr a chruthú ar na fadhbanna a d’fhéadfadh leanaí a fhulaingt agus ar na fadhbanna a fhulaingíonn siad.

Conas a mhúintear an clár?

Is fearr go múineann an gnáthmhúinteoir ranga ábhar ceachtanna an chláir Bí Sábháilte do leanaí sa seomra ranga agus go ndéanann na leanaí plé ar na hábhair lena dtuismitheoirí sa bhaile ina dhiaidh sin. Oibríonn múinteoirí agus tuismitheoirí le chéile chun a chinntiú go bhfoghlaimíonn leanaí na scileanna a theastaíonn uathu chun bheith sábháilte.

Tá ceithre shraith ceachtanna sa chlár mar atá leagtha amach anseo:

Rang

Líon na gCeachtanna

Fad Ceachta

Naíonáin Shinsearacha

9

20 nóiméad

Rang a hAon/Rang a Dó

9

30 nóiméad

Rang a Trí/Rang a Ceathair

9

30 nóiméad

Rang a Cúig/Rang a Sé

5

30 nóiméad

 Moltar ceacht amháin a mhúineadh in aghaidh na seachtaine.

Tá ceachtanna breise/forlíontacha ar fáil do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu. Foilsíodh an clár seo, dar teideal 'Personal Safety Skills for Children with Learning Difficulties' i 1996 agus dearadh é le húsáid le leanaí a bhfuil lagú amhairc orthu, a bhfuil deacrachtaí foghlama cognaíche acu, a bhfuil lagú éisteachta orthu, atá faoi mhíchumas coirp, nó a bhfuil deacrachtaí mothúcháin nó iompraíochta acu.

Cad a fhoghlaimeoidh leanaí?

Múinfidh na ceachtanna do leanaí an méid ba chóir dóibh a dhéanamh má bhíonn eagla orthu nó má bhíonn siad trí chéile. Ar cheann de na príomhtheachtaireachtaí a fhoghlaimeoidh leanaí tá gur chóir dóibh insint do dhuine fásta a bhfuil aithne acu air agus a bhfuil muinín acu as nuair atá fadhb acu.

Conas a bhíonn tuismitheoirí/caomhnóirí páirteach sa chlár?

Toisc gurb iad seo na daoine is tábhachtaí i saol an linbh, tá sé ríthábhachtach go bhfuil tuismitheoirí/caomhnóirí páirteach sa chlár. Léiríodh cheana gur éifeachtaí cláir ar nós Bí Sábháilte nuair atá tuismitheoirí/caomhnóirí páirteach go gníomhach sa phróiseas.

Sula dtabharfar an clár isteach i scoil do linbh, seans go dtabharfar cuireadh duit chuig cruinniú tuismitheoirí ag a míneofar an clár agus ag a mbeidh deis agat ceisteanna a chur.

Is féidir bileoga oibre chun gabháil leis na ceachtanna a thabhairt mar obair baile do do leanbh nó is féidir iad a thabhairt abhaile le go gcuirfidh tú do shíniú orthu. (Tá na léaráidí ar fud an leabhráin seo tógtha ó bhileoga oibre na leanaí.) Tá sé tábhachtach go n-úsáideann tú iad seo chun ábhar an cheachta a phlé le do leanbh. Má dhéanann tú amhlaidh, tabharfar léargas duit ar an méid atá á fhoghlaim ag do leanbh, agus tabharfar deis duit na saincheisteanna atá i gceist a phlé ar bhealach atá níos pearsanta ná mar is féidir a dhéanamh sa seomra ranga. Tabharfaidh sé deis duit saincheisteanna sábháilteachta pearsanta a phlé le do leanbh agus na rialacha sábháilteachta atá i do theaghlach féin a mhíniú freisin. Úsáideann leanaí na bileoga oibre uaireanta chun insint dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí faoi fhadhbanna.

Sula gcuirfear tús leis an gclár:

  • Déan cinnte de go bhfuil cur amach agat ar thopaicí an cheachta mar atá leagtha amach sa rannán seo a leanas
  • Labhair le do leanbh faoin gclár. Mínigh dó/di go múinfidh an clár dó/di conas a bheith sábháilte
  • Roghnaigh am den lá is féidir a chur ar leataobh chun na bileoga oibre a phlé.