Forbairt

Forbairt: Clár do Phríomhoidí, Phríomhoidí Tánaisteacha agus Múinteoir Ceannairí

 

 

Tá iarratais i gcomhair Forbairt 2019/2020 ar oscailt anois. Fágfar iarratais ar oscailt go dtí 5 Mí Aibreáin 2019. Déanfar teagmháil le hiarratasóirí a n-eiríonn leo le linn ráithe an tsamhraidh.

 

Clár do fhoireann ceannaireachta scoile atá in Forbairt, lena n-áirítear an príomhoide, an Príomhoide Tánaisteach agus múinteoir ceannaire amháin eile, atá bunaithe ar mhúnla Foghlaim Gníomhaíochta agus é deartha chun tacú le ceannairí scoile ceannaireacht a phlé ina gcomhthéacs féin.

‘Séard is múinteoir ceannaire ná múinteoir atá ag gabháil le ceannaireacht i bhur scoil. D’fhéadfadh ról foirmeálta ceannaireachta a bheith aige/aici mar Phríomhoide Cúnta, ach níl sé seo riachtanach. Tá scoileanna nach bhfuil an tríú ball foirne iontu fós i dteideal iarratas a dhéanamh don chlár.

 

Tá dearadh an chláir bunaithe ar phróiseas Foghlama Gníomhaíochta lena gcuirtear ar chumas gairmithe foghlaim agus forbairt a dhéanamh trí leas a bhaint as a dtaithí agus machnamh a dhéanamh uirthi i gcomhluadar a bpiaraí agus iarracht á déanamh acu dul i ngleic le fadhbanna óna saol féin ina n‑eagraíocht féin. Sa chaoi seo, nochaítear do scoileanna dearcthaí agus tuiscintí a bhíonn ag scoileanna eile agus iad ag baint torthaí amach i dtreo foghlaim na ndaltaí a fheabhsú. Cruthaítear tearmann sábháilte sna cruinnithe Phobail Foghlama Gníomhaíochta (PFG) inar féidir le rannpháirtithe ceisteanna a chiur, freagraí a lorg, tacaíocht a fháil agus smaointeoireacht a fhorbairt. Cuirtear tacaíochtaí ar fáil i rith na bliana faoi mar a thugann na rannpháirtithe faoi thionscnamh scoile a chur i bhfeidhm, machnamh a dhéanamh air, agus aiseolas a fháil ina leith. Tá samplaí de thionscnaimh ar tugadh fúthu le fáil sa chuid ‘Tionscadail Fhorbairt’ ar an suíomh gréasáin seo.

 

Téann Forbairt go mór i bhfeidhm ar ár n-inniúlacht cheannaireachta. Thug grúpa príomhoidí agus leas-phríomhoidí ó Chorcaigh an t-aiseolas seo a leanas nuair a fiafraíodh dóibh céard a d’éirigh leo a dhéanamh i rith na bliana le dul i gcion ar an bhfoghlaim ina scoil féin.

*Is féidir eochairphrionsabail na bpobal foghlama gníomhaíochta a achoimriú mar seo a leanas:

 • Is í an ghníomhaíocht phearsanta an bonn don fhoghlaim
 • Dírítear ar fhadhbanna fíora comhthéacsúla i do scoil féin
 • Úsáidtear léargas ceistiúcháin, atá bunaithe ar an smaointeoireacht mhachnamhach dírithe ar spriocanna, mar mheán don fhoghlaim.
 • Iniúchadh comhoibríoch (sóisialta) atá ann  (gníomh sóisialta atá san fhoghlaim ar fad)
 • Tá torthaí foghlama éiritheacha i gceist

(Fox 2009; Simpson agus Bourner 2007; Pedler, Burgoyne agus Brook 2005; Rigg agus Trehan 2004)

 

Léargas Ginearálta:

Féachtar ar an ábhar seo a leanas ar chúrsa Fhorbairt:

 

Tá na gnéithe seo a leanas sa chlár Forbairt idir Mí Mheán Fómhair 2019 agus Mí Bealtaine 2020:

 • Seisiún tosaigh don triúr ceannairí
 • dhá mhodúl chónaitheacha (dhá lá) don phríomhoide agus don phríomhoide tánaisteach
 • dhá lá oiliuna acmhainn na ceannaireachta do mhúinteoir ceannairí
 • dhá chruinniú Pobal Foghlama Gníomhaíochta don triúr ceannairí
 • Cuairt scoile amháin ó phearsanra SFGM le tacú (roghnach)
 • Ócáid sárthaispeántais don phríomoide agus don phríomhoide tánaisteach

 

 

 

Ceisteanna coitianta:

An gcuirtear ionadaithe ar fáil d’Fhorbairt?

Cuirtear. Bíonn ionadaithe ar fáil do leas-phríomhoidí teagaisc do na laethanta ar fad. Bíonn ionadaithe ar fáil do phríomhoidí teagaisc do na seimineáir lae ar fad agus do lá amháin de chúrsaí dhá lá.

An féidir leis an bpríomhoide páirt a ghlacadh in Forbairt gan an leas-phríomhoide, nó vice versa?

Ní féidir. Bíonn ar an bpríomhoide agus ar an leas-phríomhoide cur isteach ar an gcúrsa le chéile.

 

Teistiméireachtaí ó rang 2016

“Bhaineamar taitneamh agus tairbhe as a bheith ag obair le chéile mar Phríomhoide agus mar Leas-Phríomhoide i gcomhthéacs Fhorbairt. Mar fhoireann, braithimid i ndáiríre go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh againn le chéile. Míle buíochas as an deis sin a chur ar fáil.”

“Cúrsa den chéad scoth ab ea Forbairt - dearbhaíonn sé rudaí i réimsí áirithe, ach tá ábhar machnaimh agus dúshláin ann i réimsí eile. Is fiú go mór tabhairt faoi na tionscadail. Bhí an-rath ar na grúpaí gnímh áitiúla freisin - comhroinnt éifeachtach agus comrádaíocht dheas”

“An-deis foghlama a bhí in Forbairt, agus bhí deis ann an caidreamh idir mé féin agus an príomhoide a fhorbairt. Deis a bhí ann freisin aithne a chur ar ghairmithe eile agus eolas a chur ar chomhthéacsanna scoile éagsúla. Bhí léargais mhaithe sna tionscadail ar an gcaoi a mbíonn scoileanna á reáchtáil agus ar an gcaoi a mbíonn cásanna éagsúla á láimhseáil ag ceannairí éagsúla. Taithí an-tairbheach a bhí ann ar an iomlán, agus deis chun mé féin a fhorbairt mar cheannaire.”

“Is iontach an coincheap é an dea-chleachtas a chomhroinnt. B’fhéidir go n-éiríonn le scoileanna é sin a dhéanamh laistigh dá bhfoireann féin, is annamh a bhíonn deis ann comhroinnt le foirne ceannaireachta i scoileanna eile, faoi mar a dhéantar in Forbairt. Bheadh clár ag leanúint ón gcúrsa an-mhaith agus an-tairbheach.”

“Clár spreagúil atá i gclár iomlán Fhorbairt. Tá fuinneamh nua ionam agus neart smaointe nua agam. Tá sé chomh cabhrach céanna le comhdháil an IPPN, agus is mór an ní é sin le rá! Buíochas mór. Bail ó Dhia ar an obair agus go leanfaidh sé"