Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta

Page Content Category: 

Chruthaigh an tseirbhís tacaíochta OCG suíomh Idirlín a dearadh go sonrach chun tacú le múinteoirí iar-bhunscoile agus le scoileanna an chuid dhílis sin den siollabas OSPS a chur i bhfeidhm. Is é a bhí ar an suíomh Idirlín sin ná ábhair a ceapadh chun tacaíocht a thabhairt do scoileanna ó thaobh forbairt beartais de, mar aon le hábhair a chabhródh le múinteoirí an curaclam a chur i bhfeidhm. Cé gur aistríodh na hacmhainní sin go léir chuig ár suíomh féin ó shin i leith, is as obair na seirbhíse tacaíochta OCG a thagann siad

Acmhainní Teagaisc
 Ábhar acmhainne OCG – An tSraith Shóisearach
 Ábhar acmhainne OCG – An tSraith Shinsearach
TRUST - Teaching relationships, understanding sexuality teaching for Senior Cycle
Liosta acmhainní d’Iar-bhunscoileanna
Acmhainní do dhaltaí faoi mhíchumas foghlama
Liosta acmhainní do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu
Acmhainní Pleanála
Curaclam agus Treoirlínte Idirlinne d’Iar-bhunscoileanna
Siollabas OSPS na Sraithe Sóisearaí
Treoirlínte OSPS na Sraithe Sóisearaí do mhúinteoirí
Acmhainní maidir le beartas OCG a fhorbairt
OCG – treoirlínte beartais
OCG – teimpléad beartais
OCG – beartas samplach
Acmhainní chun eolas a thabhairt do ghrúpaí tuismitheoirí
OCG – Ag dul ar aghaidh le chéile: réamhrá do thuismitheoirí
Láithreoireacht do ghrúpaí tuismitheoirí
Acmhainní do thuismitheoirí
OCG – Ag dul ar aghaidh le chéile: réamhrá do thuismitheoirí
You can talk to me (DVD do thuismitheoirí). Ar fáil saor in aisce ó www.crisispregnancy.ie
Busy Bodies (leabhrán do thuismitheoirí). Tá cruachóipeanna ar fáil ó Oifigí um Chur Chun Cinn na Sláinte de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
Parents – Make the time to talk (Paimfléad faisnéise do thuismitheoirí)