Tíreolaíocht na Sraithe Sinsearaí – ICT agus Foghlaim

 

 

ICT agus Foghlaim

 


 

Chonacthas méadú suntasach le blianta beaga anuas i raon agus i gcáilíocht an ábhair atá ar fáil ar líne, agus trí mheáin leictreonacha eile, le tacú le teagasc na Tíreolaíochta. 

 

Is féidir na suíomhanna gréasáin seo a leanas a úsáid chun roinnt de na cuir chuige fhéideartha a fhiosrú chun foghlaim an scoláire a fheabhsú sa seomra ranga trí acmhainní idirlín ar leith, nó acmhainní leictreonacha eile, a úsáid.

 

Tá sé tábhachtach go nascfar na hacmhainní ar fad a úsáidtear sa seomra ranga le cuspóirí siollabais agus go gcuirfear in oiriúint iad do riachtanais foghlama na scoláirí éagsúla. 

 

 

Suíomhanna gréasáin le tacú le teagasc agus foghlaim na tíreolaíochta      

Treoracha

 

Studystack

Uirlis Web 2.0 saor in aisce is ea Study Stack a chuidíonn le scoláirí eolas a chur de ghlanmheabhair ar bhealach spraíúil agus mealltach. Féadfaidh an scoláire agus an múinteoir a spléach-chártaí féin a chruthú nó roinnt de na milliún spléach-chárta atá cruthaithe cheana a úsáid. I gcomhair gach sraithe spléach-chártaí a iontráiltear, gineann suíomh gréasáin StudyStack go huathoibríoch os cionn dosaen bealach don scoláire le staidéar agus dul siar a dhéanamh ar an ábhar is gá dó a fhoghlaim, chun an leadrán a ísliú. Féadfaidh múinteoirí freisin ábhar a chur isteach uair amháin agus cruthófar os cionn dosaen gníomhaíochtaí éagsúla dá scoláirí.

Studystack
Padlet

Uirlis ar líne saor in aisce is ea Padlet a ndéantar cur síos air mar chlár fógraí ar líne. Féadfaidh an scoláire agus an múinteoir Padlet a úsáid chun nótaí a phostáil ar leathanach comónta. Féadfar naisc, físeáin, íomhánna agus comhaid cháipéis a chur sna nótaí a phostálann múinteoirí agus scoláirí.

Padlet
Animoto

Is fearr le foghlaimeoirí digiteacha pictiúir, fuaimeanna, dathanna agus físeán a phróiseáil, seachas oibriú le téacs statach. Uirlis Web 2.0 is ea Animoto a éascaíonn é seo. Féadfar é a úsáid chun stór focal agus tuiscint ar thopaicí casta a fheabhsú, coincheapa a nascadh agus tuiscint níos fearr a fhorbairt do scoláirí. Ceadaíonn Animoto d’úsáideoirí físeáin atá taitneamhach ar na súile agus a gcuimhneofar orthu agus ar féidir a chruthú go tapa nuair a bhíonn an t-ábhar ar fáil.

 

Animoto
Ciúb Ceisteanna

Uirlis idirghníomhach ar líne is ea an cruthaitheoir Cube. Tá ceithre theimpléad ciúib, a bhfuil ceisteanna/topaicí réamhshainithe ag trí cinn díobh ar aghaidheanna an chiúib, agus ceadaíonn siad don úsáideoir freagraí a chur le ceisteanna. Ceadaíonn an ceathrú ciúb don úsáideoir a cheisteanna/thopaicí féin a chur leis. Is féidir an ciúb a rothlú ar an scáileán agus a phriontáil mar fhorbairt. Is féidir an fhorbairt a phriontáil agus a ghreamú dá chéile chun ciúb soladach a dhéanamh.

Ciúb Ceisteanna

Mapaí Scoilnet

An  suíomh gréasáin mapála gréasáin seo do scoileanna na hÉireann. Tá mapaí na Suirbhéireachta Ordanáis mionsonraithe d’Éirinn ann mar aon le raon mapaí den domhan. Tá naisc bhreise ann chuig mapaí ar a bhfuil sonraí GIS atá ábhartha don churaclam.

 

 

Socrative 

 

Uirlis éasca le húsáid chun measúnuithe a chur le chéile agus chun torthaí a fheiceáil mar
a tharlaíonn sé chun teagasc a fheabhsú agus chun cuidiú le foghlaim an scoláire. 

Socrative
Edmodo

Ardán foghlama sóisialta saor in aisce do mhúinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí is ea Edmodo. Cuireann sé bealach sábháilte agus éasca ar fáil don scoláire agus don mhúinteoir chun smaointe a mhalartú, ábhar nó eolas a roinnt agus rochtain a fháil ar obair baile.

Edmodo

Blend

Space

Bealach éasca is ea Blendspace chun do sheomra ranga a chumasc le hábhar digiteach.  Aimsigh ábhar ar líne (físeáin, íomhánna, PDFanna, cáipéisí Google), cuir leis agus roinn é go héasca. Féadfaidh an scoláire tuairimí a thabhairt nó nótaí a ghlacadh le taobh an ábhair.

Blendspace
Edpuzzle

Timpeallacht foghlama ar líne is ea EdPuzzle chun ceacht físe idirghníomhach a chruthú agus a roinnt. Tosaíonn múinteoirí le haon ábhar ó fhíseáin ar YouTube, Vimeo nó TeacherTube agus iompaíonn siad é ó ábhar atá éighníomhach go traidisiúnta go taithí ghníomhach don scoláire. Trí ghníomhaíochtaí a dtéann an scoláire i ngleic leo a nascadh le ham de réir mar a théann an físeán ar aghaidh, gearrtar an t-ábhar ina chodanna is féidir a thógáil isteach go héasca chun rannpháirtíocht an scoláire a mhéadú.

Edpuzzle

 

Comhdháil AGTI 2015

 

 

Cuireann SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas comhtháthú bonneagar ICT ardchaighdeáin i bhfoghlaim agus i dteagasc do scoileanna chun cinn agus tacaíonn sé leis. Cuireann sé comhairle ICT ábhartha agus cothrom le dáta ar fáil agus tacaíonn sé le scoileanna ar raon réimsí a bhaineann le teicneolaíocht. Comhordaíonn SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas an Clár Leathanbhanda Scoileanna chomh maith, a chuireann ceangailteacht leathanbhanda, scagadh ábhair, óstáil suíomh gréasáin agus seirbhísí slándála ar fáil do gach Bunscoil agus Iar-bhunscoil.  – Tá tuilleadh eolais ag: http://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/