An tSraith Shóisearach – An Léann Giúdach

 
 

Litearthacht agus Uimhearthacht
 

 
 

 

Is féidir na straitéisí agus na hacmhainní seo a leanas a úsáid chun cuidiú le straitéisí Litearthachta agus Uimhearthachta a fhorfheidhmiú le haghaidh Léann Giúdach na Sraithe Sóisearaí.

 

ACMHAINNÍ LITEARTHACHTA

 

STRAITÉISÍ LITEARTHACHTA

 

Sruthléamh

Sracléamh

SQ3R

Léitheoireacht ar mhaithe le Brí

Briathra bunaithe ar Thacsanomaíocht Bloom (úsáideach chun ciúb ceisteanna a chruthú)

Bileog Cheisteanna Bhán chun ciúb ceisteanna a chruthú

Teimpléad do Chruth Ciúib Bán

 

MATA BOIRD

 

Ní mór na daltaí a roinnt ina ngrúpaí de cheathrair don teicníc seo.  Cruinníonn na daltaí thart faoi Theimpléad Mata Boird a eagrófar le rannóga ionas go mbeidh gach dalta ábalta a smaointe a scríobh agus rannóg láir ionas go mbeidh na daltaí in ann a smaointe aonair a achoimriú.  I dtús báire, smaoiníonn na daltaí ar cheist ina n-aonar agus scríobhann siad a smaointe síos ina rannóg féin ar an teimpléad.  Roinneann na daltaí a smaointe ansin chun gnéithe coitianta a fhiosrú; is féidir iad seo a bhreacadh síos i lár an teimpléid mata boird.  Is é is cuspóir le teicníc an mhata boird deis a thabhairt do na daltaí uile a smaointe a roinnt agus foghlaim óna chéile i ndíospóireacht chomhoibríoch mar ghrúpa beag.  Cuireann na daltaí a litearthacht bhéil chun feabhais ach an méid seo a dhéanamh.  Is iad na tairbhí a ghabhann leis an straitéis seo ná go mbíonn deis ag na daltaí machnamh a dhéanamh agus a bheith rannpháirteach. Foghlaimeoidh siad níos mó de thoradh éisteacht le smaointe na ndaltaí eile.  Cliceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi theicníc an mhata boird, mar aon le treoracha céim ar chéim maidir lena cur i bhfeidhm go rathúil.

 

PÓSTAEIR ÚSÁIDEACHA

 

Póstaer faoi Éisteacht Ghníomhach

Póstaer faoi Chaint

 

SUÍOMHANNA IDIRLÍN CHUN FEABHAS A CHUR AR LITEARTHACHT AGUS AR UIMHEARTHACHT
Puzzlemaker Is féidir cuid mhór cineálacha éagsúla puzail a dhéanamh
Wordlearner Crosfhocail, cuardaigh focal, biongó, meaitseáil agus tuilleadh
Cuardaigh focal Do chuardach focal féin a dhéanamh
Pete’s PowerPoint Station Íomhánna agus smaointe maithe matamaitice
IXL Suíomh idirghníomhach dul siar le haghaidh matamaitice – clúdaíonn sé na topaicí go léir
Skillswise Suíomh Idirlín oideachasúil chun feabhas a chur ar litearthacht agus ar uimhearthacht i measc daoine fásta
Quizlet Luaschártaí, Cluichí agus Tástálacha
Studystack Luaschártaí, Meaitseáil, Crosfhocail, Tástálacha, Quizeanna
Wordle Do Néal Focal féin a chruthú
Tagxedo Do Chruth Focal féin a chruthú
Ciúb Ceisteanna Cruthaigh ciúb ceisteanna trí úsáid a bhaint as Tacsanomaíocht Bloom  Cuir isteach d’ainm ar dtús agus cliceáil “Create your own cube” ansin

 

SEICLIOSTAÍ DO LITEARTHACHT AGUS UIMHEARTHACHT

 

Cur i Láthair ó Bhéal: Foirm Mheastóireachta

Is í seo an Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011 – 2020. 

Cliceáil anseo le haghaidh achoimre ar an straitéis.
Cliceáil anseo chun an straitéis iomlán a íoslódáil.

Seicliosta do Litearthacht agus Uimhearthacht