An tSraith Shinsearach – Cuntasaíocht

 


 

 

Naisc

 

 

 


Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú go bhfuil na naisc cruinn agus ábhartha, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha.  Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí agus tá sé mar fhreagracht ar an úsáideoir teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus beachtas na faisnéise atá ar shuíomhanna gréasáin a bhfuil nasc chucu.  Níor cheart a mheas gurb ionann naisc le suíomhanna Idirlín seachtracha  agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM  d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ón suíomh Idirlín seo nó leis an suíomh Idirlín seo.


 

Suíomh Gréasáin Sonraí
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Ábhair Scrúduithe, lena n-áirítear scrúdpháipéir, scéimeanna marcála agus tuarascálacha an scrúdaitheora ón am atá thart
An Roinn Oideachais agus Scileanna Faisnéis faoi gach leibhéal den chóras náisiúnta oideachais, tuairiscí cigireachta, ciorcláin, etc.
Scoilnet Acmhainní le haghaidh ábhar ar leith, topaic ar thopaic
SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas Cúrsaí ICT (ar líne agus in ionaid oideachais áitiúla), físeáin faoi chleachtas reatha ICT i scoileanna na hÉireann
Skoool Ceachtanna idirghníomhacha agus treoracha faoi staidéar
Teachnet Ábhar digiteach Éireannach arna chruthú ag múinteoirí le haghaidh múinteoirí, cúrsaí faoi úsáid ICT sa teagasc agus san fhoghlaim
CNCM Nuashonruithe ar athchóiriú an churaclaim in Éirinn, measúnú chun foghlama, etc.
BSTAI Suíomh Idirlín Chumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann
Business 2000 Cás-staidéir ar ghnó a thugann beocht don teoiric, naisc le hailt ábhartha sa Sunday Business Post
MoneySense for Schools Clár oideachais airgeadais saor in aisce a cheap múinteoirí faoi choinne múinteoirí

Cuntasóirí Cairte na hÉireann (ACA)

Comhlacht ballraíochta is ea Cuntasóirí Cairte na hÉireann (an Institiúid) a dhéanann ionadaíocht thar ceann 23,000 ball a bhfuil tionchar acu ar fud an domhain.  Is é an ról atá againn oideachas, ionadaíocht agus tacaíocht a chur ar fáil dár mbaill.  
Coláistí Oscailte Tábla peiriadach de théarmaí cuntasaíochta
An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí Faisnéis maidir le forfheidhmiú Chreat nua na Sraithe Sóisearaí