Seirbhísí Scientix

 

   Seirbhísí Scientix

 

Fill ar Phríomhleathanach Scientix

 


 

Scaipeadh 

 

Tionscadail, Nuacht, Imeachtaí, Acmhainní

 

Bailíonn an tairseach faisnéis faoi gach tionscadal atá maoinithe go poiblí (is iad sin, tionscadail atá páirtmhaoinithe go poiblí agus tionscadail atá lánmhaoinithe go poiblí. Fad nach measfar gur le haon chuideachta ar leith iad, féadfaidh na tionscadail sin maoiniú príobháideach a fháil freisin), lena n-áirítear faisnéis bhunúsach don lucht déanta beartas, do thaighdeoirí agus do mhúinteoirí. Soláthraítear nasc chuig suíomh gréasáin an tionscadail agus, a luaithe a bheidh an tionscadal ar áireamh i dtairseach Scientix, is féidir leis an tionscadal nuacht, faisnéis faoi imeachtaí agus acmhainní (ábhair theagaisc, tuarascálacha, oiliúint ar líne) a fhoilsiú sa tairseach. Is féidir leis an tionscadal tairbhe a bhaint as gach ceann de na seirbhísí eile a chuireann Scientix ar fáil freisin.

Na tairbhí atá ann do thionscadail: scaipeadh éasca saor in aisce ar mhúinteoirí, ar an lucht déanta beartas agus ar thaighdeoirí.

 

Comhdháil Scientix

 

Bhí an dara comhdháil de chuid Scientix ar siúl  idir an 24 agus an 26 Deireadh Fómhair 2014 sa Bhruiséil, an Bheilg. D’fhreastail os cionn 550 múinteoir, déantóir beartais, taighdeoir agus bainisteoir tionscadail ar an gcomhdháil. Ghlac 21 múinteoir as Éirinn páirt ann. Bhí sí ar cheann de na mórimeachtaí líonraithe in oideachas STEM san Eoraip.   

 

Nuachtlitir

 


Sa nuachtlitir ráithiúil ó Scientix, soláthraítear ailt bhunúla maidir le nuálaíocht i mbeartas, i dtaighde agus i gcleachtas oideachais STEM. Tugtar an scéal is deireanaí inti ó thionscadail oideachais eolaíochta agus ó phobal Scientix agus caitear súil inti ar fhorbairt beartas agus tionscnamh Eorpach agus náisiúnta. I ngach eagrán, féachtar ar thopaicí roghnaithe oideachais eolaíochta agus tarraingítear aird ar ábhair agus ar ghníomhaíochtaí a bhaineann leis na topaicí sin. Cuirtear an nuachtlitir ar fáil i mBéarla amháin.

 


Cuirfear topaicí a bhaineann le téama gach nuachtlitreach i láthair mar ghné-ailt Mar shampla, díríodh sa nuachtlitir do Bhealtaine 2014 ar nanaitheicneolaíocht agus ar thionscadail nanaitheicneolaíochta a bhí á maoiniú ag an AE.

 


Na tairbhí atá ann do thionscadail: grinnscaipeadh ar mhúinteoirí, ar an lucht déanta beartas agus ar thaighdeoirí

 


Na meáin shóisialta: twitter, Facebook

 


Tá Scientix gníomhach ar twitter agus ar Facebook araon. Déantar nuacht agus faisnéis faoi thionscadail agus faoi imeachtaí etc., a scaipeadh tríothu araon go rialta agus go tapa.
Scientix agus tionscadail / tograí eile


Na tairbhí atá ann do thionscadail: scaipeadh rialta tapa ar líne ar mhúinteoirí, ar an lucht déanta beartas agus ar thaighdeoirí

 

 


 

Oiliúint  Múinteoirí

 

Ceardlanna Scientix

 


Eagraíonn Scientix dhá chineál ceardlainne, is iad sin: 1) Ceardlann tionscadal eolaíochta i Saotharlann Seomra Ranga na Todhchaí agus 2) Ceardlanna Scientix a reáchtáiltear ag imeachtaí eile.

 


1) Ceardlann tionscadal eolaíochta i Saotharlann Seomra Ranga na Todhchaí

 


Tionscadal neamhspleách atá á reáchtáil ag EUN agus atá lonnaithe in EUN is ea Saotharlann Seomra Ranga na Todhchaí, áit ar féidir leis an lucht déanta beartas athmhachnamh a dhéanamh ar a gcuid straitéisí Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (ICT) agus ar féidir le múinteoirí, le príomhoidí agus le comhairleoirí ICT triail a bhaint as cineálacha nuálacha oideolaíocha cuir chuige laistigh de shuíomhanna foghlama solúbtha. Is é atá sa tSaotharlann ná mórspás inoiriúnaithe ina bhfuil teicneolaíocht úrscothach, mar aon le seomra a dearadh mar sheomra ranga idirghníomhach. Tá sé mar aidhm léi a léiriú conas is féidir an teicneolaíocht a úsáid i suíomh traidisiúnta seomra ranga ar mhaithe le feabhas a chur ar idirghníomhaíocht agus ar rannpháirtíocht scoláirí.

 


Is faoin mbrat “Ceardlann tionscadal Scientix i Saotharlann Seomra Ranga na Todhchaí” a eagraítear imeachtaí deireadh seachtaine eolaíochta in SRT. Is é an aidhm atá leis na himeachtaí sin oiliúint a chur ar mhúinteoirí sa teicneolaíocht a úsáid sa seomra ranga i gcomhar le hábhair agus le hoideolaíochtaí ó thionscadail STEM agus spreagadh a thabhairt do thionscadail oideachais eolaíochta comhoibriú le chéile ag an am céanna. Maireann na macraicheardlanna sin 1.5 lá (agus dinnéar líonraithe ar an Aoine ag an tús agus lón ar an Domhnach ag an deireadh).

 


Maidir le tionscadail atá maoinithe go poiblí (bíodh siad fós ar bun nó críochnaithe cheana féin) agus atá ar áireamh i dtairseach Scientix, tá fáilte rompu sliotáin a iarraidh sa chlár ar mhaithe le ceardlanna a thionól le linn cheardlann tionscadal Scientix i Saotharlann Seomra Ranga na Todhchaí. Maireann na ceardlanna sin idir 45 nóiméad agus 1.5 uair an chloig agus ráthaíonn Scientix go mbeidh idir deichniúr agus fiche rannpháirtí i láthair ag gach ceardlann tionscadail. Tabhair faoi deara go n-íocfaidh Scientix as na costais a bhaineann le béilí aoicheannairí na gceardlann, ach beidh ar na láithreoirí féin íoc as costais taistil agus chóiríochta. Mar aon leis an gceardlann, gheobhaidh gach láithreoir sliotán deich nóiméad chun tionscadail a chur i láthair na rannpháirtithe uile (thart ar 30 duine) le linn na seisiún iomlánach.

 


Na tairbhí atá ann do thionscadail: rochtain ar Shaotharlann Seomra Ranga na Todhchaí nuálach de chuid Schoolnet na hEorpa (áit mhaith chun na hacmhainní agus an oideolaíocht a cruthaíodh sa tionscadal a thástáil) agus scaipeadh duine le duine ar mhúinteoirí agus ar phríomhoidí as gach cearn na hEorpa.

 


2) Ceardlanna Scientix a reáchtáiltear ag imeachtaí eile.

 


Bíonn ceardlanna Scientix á reáchtáil i láithreacha difriúla san Eoraip i gcónaí, agus iad bainteach le himeachtaí eile de chuid tionscadail nó eagraíochtaí eile.

 


Is é an aidhm atá leis na ceardlanna sin seirbhísí Scientix a chur i láthair múinteoirí, bainisteoirí tionscadail agus gníomhaithe ábhartha eile oideachais eolaíochta. Is é an aidhm atá leo freisin cur i láthair tionscadal eile oideachais eolaíochta a éascú.

 


Tugtar cuireadh do thionscadail páirt a ghlacadh sna ceardlanna sin. e.g. tá deis ag tionscadail a phléann le Taighde Freagrach agus le Nuálaíocht Fhreagrach páirt a ghlacadh i gceardlann Scientix ar an topaic sin.

 


Scientix agus tionscadail / tograí eile


Na tairbhí atá ann do thionscadail: comhoibriú le tionscadail eile den chineál céanna agus páirt a ghlacadh sa díospóireacht ar a réimsí ar leith féin.

 


Ardán Moodle

 


Cuireann ardán Moodle Scientix oiliúint ar líne ar fáil do mhúinteoirí ar roinnt topaicí éagsúla, idir thopaicí a bhaineann go sonrach le cúrsaí STEM agus uirlisí ICT atá ceaptha chun ranganna STEM a fheabhsú. Maireann na cúrsaí sin idir cúpla uair an chloig agus lá iomlán agus bíonn siad ar oscailt i gcónaí.

 


Tá fáilte roimh thionscadail leas a bhaint as ardán Moodle Scientix ar mhaithe lena gcúrsaí féin. Is mó scaipeadh a gheobhadh na tionscadail ar an mbealach sin ná mar a gheobhaidís ar ardáin neamhspleácha nua Moodle.

 


Na tairbhí atá ann do thionscadail: gan ghá le hardán a chruthú ó bhonn agus tuilleadh scaipthe a fháil dá gcuid cúrsaí.

 


Aistriúchán ar éileamh

 


Tá gach ábhar teagaisc (pleananna ceachta, treoirlínte do mhúinteoirí, beochaintí, ionsamhluithe, físeáin, cúrsaí ar líne) de chuid thionscadail STEM atá maoinithe go poiblí, atá ar áireamh ar thairseach Scientix agus ag a bhfuil ceadúnas Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses) lena gceadaítear díorthaigh (i.e. modhnuithe agus saothair dhíorthaithe) i dteideal aistriúchán ar éileamh.

 


Tá ábhair theagaisc ar áireamh in Scientix i cibé teanga ina gcuireann na tionscadail ar fáil iad. Má tá an t-ábhar i dteideal aistriúchán ar éileamh, is féidir le múinteoirí a iarraidh go n-aistreofar é go ceann ar bith de na 24 teanga oifigiúil san AE. A luaithe a bheidh 3 iarratas faighte ar aistriúchán ar leith (e.g. iarrann triúr múinteoirí go n-aistreofar ábhar Z go Cróitis), aistreoidh aistritheoirí oifigiúla / dúchasacha an acmhainn saor in aisce (i.e. íocfaidh Scientix as na costais aistriúcháin). Cuirtear na hábhair aistrithe le tairseach Scientix ansin. Is féidir leis an tionscadal ar údar an ábhair é na hábhair aistrithe a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin féin freisin.

 


Na tairbhí atá ann do thionscadail: scaipeadh ar mhórlucht féachana, aistriúchán saor in aisce ar ábhair theagaisc.

 


 


Bainistíocht 

 


Páirt a ghlacadh in imeachtaí líonraithe Scientix do thionscadal oideachais STEM
Agus é mar aidhm aige pobal a chruthú i measc tionscadail oideachais eolaíochta agus mhatamaitice atá maoinithe go poiblí, is gá do Scientix cumarsáid a spreagadh agus a éascú i measc bainisteoirí agus saineolaithe tionscadal atá á maoiniú faoi láthair. Cabhróidh cumarsáid idir tionscadail le líonrú sa réimse oideachais eolaíochta san Eoraip. Chomh maith leis sin, cinnteoidh comhroinnt faisnéise faoin saothar atá á dhéanamh go mbeifear in ann comhoibriú a dhéanamh ar phleananna coiteanna agus na pleananna sin a chomhaontú, nuair is féidir é.

 


Ag na himeachtaí líonraithe – a eagraítear ar bhonn ráithiúil – tabharfar comhordaitheoirí tionscadail, bainisteoirí tionscadail agus ionadaithe eile ó thionscadail oideachais eolaíochta Eorpacha agus náisiúnta le chéile. Is é an sprioc atá ann deis a thabhairt do thionscadail a gcuid eispéireas a chomhroinnt agus a mhalartú, a gcuid saothair a chur i láthair agus comhoibriú le chéile ar shaothar nua. Beidh gach ceann de na himeachtaí sin dírithe ar shaincheisteanna difriúla agus ar dhúshláin dhifriúla a dtagann tionscadail orthu. Déanfar faisnéis faoi dhátaí agus faoi chláir, mar aon le faisnéis eile, a fhoilsiú go rialta ar shuíomh gréasáin Scientix agus tugtar spreagadh do thionscadail topaicí agus ionaid tionóil a mholadh dóibh.

 


Na tairbhí atá ann do thionscadail: a ngníomhaíochtaí féin a scaipeadh, eispéiris a mhalartú, foghlaim ó thionscadail den chineál céanna agus sineirgí a aimsiú.

 

 

Seomra Cruinnithe ar Líne Scientix

 


Is é an aidhm atá ag Scientix freastal ar an saothar a dhéanann tionscadail éagsúla oideachais eolaíochta atá maoinithe go poiblí. Tá an deis a thugann sé do thionscadail cruinnithe ar líne a thionól i “seomra cruinnithe ar líne Scientix” a úsáid ar cheann de na príomhsheirbhísí a chuireann Scientix 2 ar fáil.

 


Is féidir le tionscadal ar bith atá ar áireamh i stór Scientix a cruinniú ar líne a iarraidh do suas le 200 rannpháirtí ag an aon am amháin trí: http://www.scientix.eu/web/guest/online-meeting-room

 


Na tairbhí atá ann do thionscadail: cruinnithe príobháideacha bainistíochta a thionól ar líne gan gá le híoc as an uirlis; seimineáir ghréasáin nó comhráite gréasáin a eagrú do mhúinteoirí, do scoláirí agus do pháirtithe leasmhara eile (idir pháirtithe poiblí agus pháirtithe príobháideacha).

 


 

 

    Fill ar Phríomhleathanach Scientix