Uimhearthacht – Lá Naisc 2

Is é cuspóir an tseimineáir seo acmhainn in uimhearthacht a fhorbairt ag leibhéal scoile. Is é cur chun cinn agus forbairt an Uimhris an príomhfhócas. Is féidir úsáid a bhaint as an gcur chuige teagaisc seo maidir le Matamaitic a theagasc sna snáitheanna agus sna snáithaonaid go léir, áfach. Ar Lá a Dó den seimineár seo, scrúdaítear snáithaonaid an Ionadluacha, na nDeachúlacha agus na gCéatadán go mion agus pléitear raon leathan de chleachtais teagaisc agus eispéiris foghlama nithiúla. Is é seo lá a dó de sheimineár dhá lá.

 

Place Value, Decimals & Percentages: Teacher's Manual – Treoir maidir le hIonadluach, Deachúlacha agus Céatadáin a Theagasc i mBunscoileanna na hÉireann

 

Is é cuspóir na hacmhainne seo cúnamh a thabhairt do mhúinteoirí chun ionadluach, deachúlacha agus céatadáin a theagasc (Rang 1 go Rang 6). Ní bhaineann an snáithaonad seo le ranganna naíonán. Beartaítear go gcomhlánóidh agus go dtacóidh an acmhainn le cur i bhfeidhm Churaclam na Matamaitice sna Bunscoileanna (PSMC) in áit é a ionadú. De thoradh treoir bhreise a thabhairt le haghaidh theagasc agus fhoghlaim na réimsí seo, déanann an acmhainn seo iarracht creatlach oideolaíoch a shoiléiriú chun smaointeoireacht mhatamaiticiúil a chur chun feabhais, is é sin le rá, modhanna chun scileanna matamaitice d’ord níos airde ar nós réasúnaíochta, cur in iúl agus léiriú, comhtháthú agus nascadh, agus cur chun feidhme agus réiteach fadhbanna, a mhealladh, a shíneadh agus a thacú.

 

Tabhair faoi deara: Chabhródh sé le rannpháirtithe dá ndéanfadh siad Place Value, Decimals and Percentages: Teacher's Manual a íoslódáil agus a phriontáil roimh an seimineár toisc go n-úsáidfear an lámhleabhar seo go forleathan ar an lá.

 

Chun an lámhleabhar seo a íoslódáil cliceáil ar an lámhleabhar agus roghnaigh deilbhín na saighde anuas ar bharr

 

Acmhainní

 

Sleamhnáin Seimineáir

Más mian leat na sleamhnáin ar baineadh úsáid astu i rith Lá 2 den seimineár do Nascmhúinteoirí Uimhearthachta a íoslódáil nó a phriontáil, cliceáil an nasc seo.

 

Acmhainní Seimineáir

Más mian leat ceann ar bith de na hacmhainní ar baineadh úsáid astu i rith Lá 2 den seimineár do Nascmhúinteoirí Uimhearthachta a íoslódáil nó a phriontáil, cliceáil ar na naisc thíos.

Seisiún 1:

Seisiún 2:

Seisiún 3:

 

Rúibric scileanna de réir leibhéal ranga – 

Naíonáin,  rang 1/2,  rang 3/4,  rang 5/6