Eacnamaíocht na Sraithe Sinsearaí

Fáilte! 

 

 

Buíochas  le comhairleoirí de chuid SFGM, le héascaitheoirí áitiúla,  le comhlaigh, le múinteoirí, le daltaí,  le mic léinn faoi oiliúint tosaigh múinteoirí, le  léachtóirí agus le gníomhaireachtaí seachtracha  as acmhainní a chur leis an suíomh Idirlín seo.

Is de réir do rogha gairmiúla féin a úsáidfear na n-acmhainní. Is féidir iad a chur in oiriúint do do scoil féin freisin. Dá mba mhaith leat acmhainn a roinnt nó trácht a dhéanamh ar aon acmhainn, cuir ríomhphost chuig  http://business@pdst.ie

 

 
Nuacht Úr
 
Cúrsaí  Earraigh 2015
Coinnigh do shúil air seo le haghaidh eolais maidir lenár gcúrsaí earraigh. 
 
Seimineár an Fhómhair 2014
Cuireadh an Seimineár “Eacnamaíocht Bheo” de chuid SFGM ar siúl an 19 Meán Fómhair agus bhí 140 múinteoir i láthair.  D’éirigh go geal leis an seimineár.  Buíochas le gach duine a bhí i láthair agus a ghlac páirt ann.
Is féidir gach  cur i láthair agus acmhainn a úsáideadh ar an lá a fháil  anseo, Scéim Oibre Shamplach Hipearnasctha nuashonraithe don Eacnamaíocht ina measc.
 

Eacnamaí Óg na Bliana de chuid SFGM 

Cuirfear  Eacnamaí Óg na Bliana 2014/2015 de chuid SFGM ar siúl an 18  Márta 2015.  Cliceáil ar an rannán ‘Nuacht’ le haghaidh tuilleadh eolais. 


An Dúshlán Sé Fhocal

Rinneadh an “Dúshlán Sé Fhocal”, Comórtas Scoileanna de chuid Pharlaimint na hEorpa, a sheoladh le déanaí.  Chun sonraí a fháil faoi conas is féidir leat páirt a ghlacadh ann agus faoin duais atá ar fáil, tabhair cuairt ar an rannán ‘Nuacht’ ar ár suíomh Idirlín.
 
 
Seimineár Eacnamaíochta de chuid an Choimisiúin Eorpaigh
Chun sonraí a fháil faoi na seimineáir a thionólfar go luath ar fud na tíre, cliceáil ar an rannán ‘Nuacht’ ar ár suíomh Idirlín. 

 

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

 

Cúrsaí Gnó agus Eacnamaíochta 2014  –  Forbairt Ghairmiúil Leanúnach: (CPD)

 

Is in ionaid éagsúla in earrach na bliana 2015 a reáchtálfar sraith ceardlann dar teideal “ICT agus modheolaíochtaí eile lena gcothaítear measúnú chun foghlama, litearthacht agus uimhearthacht sna gnéithe trádála idirnáisiúnta  de Ghnó agus Eacnamaíocht an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta”.

Chun tuilleadh sonraí a fháil, lena n-áirítear sonraí faoi chlárú ar líne, faoi dhátaí agus faoi láithreacha, féach ar an rannán Féilire Imeachtaí ar ár suíomh Idirlín.

 

Clárú do Mhúinteoirí Eacnamaíochta
 
Cláraigh do chuid sonraí   le hEacnamaíocht SFGM ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit. Cliceáil anseo  le clárú.

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe
 
Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe.  Lean  an nasc seo chuig  ár bhfoirm iarratais ar líne ar thacaíocht scoilbhunaithe.

 

I gcomhair Tuilleadh Tacaíochta

 

Cuireann Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann (BSTAI) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile Cuntasaíochta in Éirinn.  Téigh chuig  www.bstai.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Teagmhálaithe SFGM

 

Is í Esther Herlihy an Riarthóir d’Eacnamaíocht agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. Is féidir  teagmháil  a dhéanamh le Esther ar an nguthán  ag 046 9078382

Is é an seoladh ríomhphoist d’Eacnamaíocht  business@pdst.ie