Acmhainní

Acmhainní/Uirlisí Féinmheastóireachta Scoile:

Tugann an leathanach seo a leanas bailiúchán d’uirlisí agus acmhainní Féinmheastóireachta Scoile chun cabhrú leis an bpróiseas Féinmheastóireachta Scoile.

 

Físeán 1: Tugann an físeán seo foramharc ar an bpróiséas FMS agus díríonn sé go mion ar Chéim 1 'Fócas a aimsiú': (Is gá d'ainm agus ríomhphost a chur isteach chun breathnú air)

 

 

Físeán a 2: Déantar plé sa bhfíseán seo ar chéimeanna 2 - 4 den phróiséas féinmheastóireachta: Fianaise a bhailiú, anailís agus breithiúnais a dhéanamh agus plean feabhsúcháin a scríobh agus a roinnt.

 

 

Acmhainní ón Seimineár (2018)

Anailís LLDB/ SCOT Gníomhaíocht Físe
Creathlach Pleanála ilbhliantiúil Tuairisc FMS agus Plean Feabhsúcháin
English Writing Genres Rubric Rubric Scéalaíochta (Teanga ó Bhéal)
Anailís Stop/ Tosaigh/ Níos mó/ Níos lú/ Coinnigh
Acmhainní Breise (2018)
Ceistneoir RSO (Aguisín)
Foramharc ar an bPlean Scoile
Próifíl Mheasúnaithe don Ghaeilge
Uirlis measúnaithe a bhfuil feidhmeanna teanga amháin mar bhunús
Fianaise a bhailíodh ar chlós Gaeltachta trí bhreathnóireacht
 

Acmhainní Breise (2014)

Cur síos: *Cliceáil ar an nasc chun íoslódáil a dhéanamh

Uirlisí Bailithe Sonraí Teimpléid

Rang Teagaisc maidir le Google Forms

 

OSPS a Fheabhsú tríd an bpróiseas Féinmheastóireachta Scoile

 

Uirlis Excel le Trialacha Caighdeánaithe a Anailísiú

Teimpléad le haghaidh Anailís LDDB

 

 

 

 

 

 

 

Nasc chuig Curaclam na Bunscoile

Google Forms

Is féidir leis a bheith anásta doiligh fianaise a bhailiú ó cheistneoirí agus ó shuirbhéanna nuair a bhíonn na ceistneoirí agus na suirbhéanna sin comhlánaithe ar pháipéar. Tugann Google Forms deis do scoileanna na suirbhéanna seo a fhorbairt ar líne agus iad a sheoladh trí ríomhphost chuig múinteoirí, chuig tuismitheoirí agus chuig leanaí. Is féidir suirbhéanna Google a leabú isteach i suíomh idirlín na scoile freisin (rud a fhágann gur féidir le scoileanna an suirbhé a chur ar a suíomh idirlín nó nasc chuig an suirbhé a phostáil ar a suíomh idirlín). Nuair a bheidh an suirbhé comhlánaithe ar líne ag na rannpháirtithe uile, cuirfear na torthaí le chéile go huathoibríoch agus taispeánfar iad mar ghraf (ag brath ar an bhfaisnéis).  Léirítear san fhíseán thíos conas Google Forms a úsáid, céim ar chéim. 

(Tabhair faoi deara: Chun Google Forms a úsáid, beidh ort clárú le haghaidh chuntas Google)

Rang Teagaisc (Treoir Físeáin) maidir le Google Forms

Uirlis Excel le Trialacha Caighdeánaithe a Anailísiú

Tugann na scarbhileoga Excel seo deis do scoil an dul chun cinn atá déanta ag rang nó ag dalta ar leith a leanúint thar a saol scoile. Breactar a scóir chaighdeánaithe in aghaidh na norm náisiúnta i bhfoirm ghraif, ionas gur féidir le scoil léargas a fháil ar fheidhmíocht na scoile (nó an linbh aonair) i Matamaitic agus i mBéarla i gcomparáid le scoileanna agus le leanaí eile. Tá dhá leagan ar fáil de gach ceann de na foirmeacha ranga: ceann amháin atá bunaithe ar scóir chaighdeánaithe agus ceann eile atá bunaithe ar STEN.  Tá treoracha maidir le húsáid na bhfoirmeacha seo le fáil ar an gcéad bhileog i ngach scarbhileog.

Tugann leagan eile den chomhad seo deis do scoil feidhmíocht leanaí aonair a rianú thar a gcuid ama ar scoil agus an fheidhmíocht sin a chur i gcomparáid lena scór ó thriail chumais, ar nós NRIT.  Tá na scarbhileoga seo ar fáil le híoslódáil ag bun an leathanaigh

Cliceáil na naisc thíos leis na hacmhainní seo a íoslódáil:

 

 


Tuilleadh Acmhainní: Seo a leanas roinnt acmhainní breise a léiríonn bealaigh éagsúla chun fianaise a bhailiú. Moltar do scoileanna fócas atá scoilbhunaithe a aimsiú dá scoil féin ar dtús agus réimse chruinn den churaclam nó gné de theagasc agus foghlaim a bheith roghnaithe acu ar dtús. Seans nach gá don scoil uirlis mheasúnaithe eile a aimsiú. Tá fianaise thart timpeall orainn inár scoileanna.