Idirbhliain

Fáilte! 


 

FÁILTE CHUIG CLÁR NA hIDIRBHLIANA

An Tasc – Forás pearsanta, sóisialta, oideachasúil agus gairmiúil na mac léinn a chur chun tosaigh agus iad a ullmhú mar bhaill neamhspleácha, fhreagracha den tsochaí ina mbeidh siad páirteach.

 

FÁILTE CHUIG SUÍOMH IDIRLÍN CHLÁR NA hIDIRBHLIANA 

Is éard atá i gClár na hIdirbhliana ná  clár bliana leithleach  chun forbairt phearsanta, shóisialta, oideachasúil agus ghairmiúil na ndaltaí a chur chun cinn agus chun iad a ullmhú dá róil mar bhaill neamhspleácha, rannpháirteacha agus fhreagracha den tsochaí. (Treoirlínte do Chláir na hIdirbhliana, 1994, an Roinn Oideachais)  Soláthraíonn an Idirbhliain droichead chun cabhrú le daltaí sa trasdul ón gcineál foghlama spleách a bhaineann leis an tSraith Shóisearach go dtí an timpeallacht foghlama neamhspleách a bhaineann leis an tSraith Shinsearach. Spreagann sé forbairt raon leathan scileanna inaistrithe do smaointeoireacht chriticiúil agus réiteach fadhbanna. 

 

Chun faisnéis a fháil, déan teagmháil le:  ty@pdst.ie


 
Na Cáipéisí Ábhartha a Thacaíonn le Clár Idirbhliana
 
Foirm Iarratais
 
 
Bunús na hIdirbhliana
 
 
Treoir um Thosú
 
 
An Clár a Scríobh
 

 

Eacnamaí Óg na Bliana

 

Comórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2015

 

I gcomhpháirt le hIonad Oideachais Laoise, le hIonad Oideachais Chill Chainnigh,  le hOllscoil na hÉireann, Má Nuad, agus le Coláiste Oideachais Naomh Angela, Sligeach, déanfaidh SFGM óstáil ar Eacnamaí Óg na Bliana 2014/2015 in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, an  18  Márta 2015.

 

Tá na sonraí uile ar fáil ag  an nasc seo

Gabhaimid buíochas faoi leith leis na múinteoirí agus na daltaí go léir a chaith a gcuid ama ag cur iontrálacha isteach do chomórtas Eacnamaí Óg na Bliana 2013.  Is féidir féachaint ar na  hiontrálacha go léir ar leathanaigh Eacnamaí Óg na Bliana anseo.


Dámhachtainí na nDamhán Alla Beag 2015 de chuid eircom 

Aithnítear daoine óga atá 19 mbliana d’aois agus níos óige trí na dámhachtainí agus tugtar luach saothair dóibh leis na dámhachtainí as na bealaí nuálacha ina n-úsáideann siad an t-idirlíon, go háirithe maidir le forbairt suíomhanna Idirlín, blaganna scoile agus dearadh. Chun tuilleadh sonraí a fháil, cliceáil ar an suíomh Idirlín  www.juniorspiders.ie 


 

  1. Mionchuideachta ‘Get Up and Go’ de chuid SFGM, 2014/2015

Dáta

Am

Ionad

Dé Luain, an  23 Márta 2015

9.00am - 3.30pm Óstán Springhill Court, Cill Chainnigh

Dé Máirt, an  24 Márta 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Vienna Woods, Corcaigh.

Dé Céadaoin, an 15 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

Abbey Hotel, Dún na nGall

Déardaoin, an 16 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Pháirc Mhionlaigh, Gaillimh.

Dé hAoine, an 17 Aibreán 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Athlone Springs.

Dé Luain, an  20 Aibreán 2015

      9.00am - 3.30pm            Óstán Spa, Leamhcán, Baile Átha Cliath.

Dé Máirt, an  21  Aibreán 2015

      9.00am - 3.30pm            Óstán Spa, Leamhcán, Baile Átha Cliath.

 Chun clárú don imeacht, cliceáil  anseo

 

  1. Comórtas Ceannais Náisiúnta  ‘Get Up and Go’ de chuid SFGM, 2015

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Máirt, an 5 Bealtaine 2015

9.00am - 3.30pm

Óstán Osprey. An Nás. Contae Chill Dara.

 

Scoláirí Uíbh Eachach

 

Is é is Scoláirí Uíbh Eachach ann ná comórtas a bhfuil mar aidhm aige spreagadh a thabhairt do dhaltaí Idirbhliana breithniú ar ról na hÉireann ar domhan ar bhealach neamhspleách agus cruthaitheach. Is é an duais a thabharfar do 30 dalta ná an deis le hamharc go pearsanta ar obair na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála trí chlár seachtaine a chuirfear ar siúl i gceanncheathrú na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i dTeach Uíbh Eachach i bhFaiche Stiabhna, Baile Átha Cliath.

 


Clár 121digital

Cabhraíonn clár  121digital  le thart ar 500 dalta Idirbhliana gach bliain an chumhacht a bhaineann le scileanna digiteacha a thabhairt do dhaoine fásta áitiúla a eispéiriú. Dá réir sin, cumasaíonn sé na daltaí Idirbhliana a dhéanann obair dheonach don chlár. Is é an chéad eispéireas teagaisc a bhíonn acu agus cuireann sé lena n-aibíocht ar roinnt bealaí.

Feic an comhad faoi iamh i gcomhair tuilleadh eolais.

 


Babhtaí Ceannais SciFest

Bhí Babhta Ceannais Náisiúnta SciFest 2014 ar siúl in Ionad Comhdhála Marino an 7 Samhain. Comhghairdeas leis na 38 dalta go léir a ghlac páirt ann agus míle buíochas leis na moltóirí agus leis na múinteoirí go léir a thug tacaíocht do na daltaí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht ach cliceáil ar an nasc thíos. Is féidir sonraí faoi achoimrí ar iontrálacha na ndaltaí sa bhabhta ceannais a aimsiú ach an  nasc seo a leanúint

Is féidir eagrán mhí na Samhna de SciFest Ezine a aimsiú ag an  nasc seo a leanas

 


 

Fondúireacht HOPE   Nasc Idirlín

 

Seo iad na nithe is féidir le Fondúireacht HOPE a thairiscint do scoileanna:

 

  • Cainteanna scoile saor in aisce do dhaltaí lena bpléitear topaicí amhail fostú leanaí, gáinneáil, neamh-chomhionannas inscne agus obair HOPE.
  • Taisteal go Calcúta le Fondúireacht HOPE ar ár gClár Tumtha
  • Tionscadal Mionchuideachta HOPE i dteannta Butlers Chocolates
  • Comhpháirtíocht na Nuálaithe Sóisialta Óga
  • Deis le páirt a ghlacadh i bhFeachtas Náisiúnta HOPE i mí Dheireadh Fómhair
  • Tacaíocht imeachta agus tiomsú airgid áitiúil
  • Clár Oideachas Forbartha OSSP

 


 

Eispéireas na nDaltaí a Iniúchadh.

 

 

 

 

Tuairimí na ndaltaí ar an Idirbhliain.  Tuarascáil Aontas na Mac Léinn Dara Leibhéal in Éirinn 2014.  Amharc ar an Tuarascáil

 


MIONCHUIDEACHTA IDIRBHLIANA GET UP AND GO: IOMAITHEOIR SA CHOMÓRTAS CEANNAIS, 2013