Bitheolaíocht na Sraithe Sinsearaí

FÁILTE!

 

Fáilte chuig leathanach ábhair  Bhitheolaíocht  na Sraithe Sinsearaí

 

AN NUACHT IS DÉANAÍ

 

Lá Praiticiúil do Mhúinteoirí Bitheolaíochta Sinsearaí 

 

Beidh an t-imeacht seo ar siúl  Dé Sathairn, an 24 Eanáir  2015 in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. 

Tabharfaidh an lá seo deis duit na nithe seo a leanas a dhéanamh:

· Turgnaimh éigeantacha  agus turnaimh eile a iniúchadh ach cur chuige bunaithe ar fhiosrú a úsáid

· Rochtain a fháil ar lámhleabhar praiticiúil nua do dhaltaí ó SFGM a thabharfaidh spreagadh do dhaltaí smaoineamh go criticiúil faoi gach gné d’obair thurgnaimh

· Iniúchadh a dhéanamh  ar bhealaí chun eolas praiticiúil na ndaltaí a mheasúnú agus chun cabhrú le foghlaim na ndaltaí i gcomhair ceisteanna i roinn B

· Foghlaim faoi bhealaí malartacha is féidir ICT a úsáid chun obair phraiticiúil na ndaltaí a thaifeadadh 

· Smaointe a roinnt agus líonrú a dhéanamh le comhghleacaithe

 

Cláraigh anseo roimh an 21 Nollaig. 

Ós rud é go mbeidh obair phraiticiúil i gceist ar an lá, níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil san imeacht. Leithdháilfear áiteanna bunaithe ar lá an chlárúcháin. 

 

SciFest

 

Bhí Babhta Ceannais Náisiúnta SciFest 2014 ar siúl in Ionad Comhdhála Marino an 7 Samhain. Comhghairdeas leis na 38 dalta go léir a ghlac páirt ann agus míle buíochas leis na moltóirí agus leis na múinteoirí go léir a thug tacaíocht do na daltaí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht ach cliceáil ar an nasc thíos. Is féidir sonraí faoi achoimrí ar iontrálacha na ndaltaí sa bhabhta ceannais a aimsiú ach an  nasc seo a leanúint

Is féidir eagrán mhí na Samhna de SciFest Ezine a aimsiú ag an  nasc seo a leanas

 

877

Tacaíonn Scientix  le comhar ar fud na hEorpa i measc múinteoirí STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic), le taighdeoirí oideachais, leis an lucht déanta beartas agus le gairmithe oideachais eile STEM. Déanann sé an comhar sin a chur chun cinn freisin. 

Is í SFGM an pointe teagmhála náisiúnta do Scientix in Éirinn.  Leathanach Faisnéise

Féach ar a suíomh Idirlín,  scientix.ie  i gcomhair acmhainní, faisnéise agus deiseanna ceardlainne idirnáisiúnta ar  STEM.

 

AMGEN Teach 

 

Tá sé mar aidhm ag Amgen Teach suim agus éachtaí daltaí a dhoimhniú san Eolaíocht trí chumas múinteoirí eolaíocht saoil meánscoile a láidriú chun straitéisí teagaisc bunaithe ar fhiosrú a úsáid sa seomra ranga. Úsáideann Amgen Teach ceardlanna oiliúna agus imeachtaí cianfhoghlama chun na scileanna agus an mhuinín riachtanach a thabhairt d’oideachasóirí a theastaíonn uathu chun taithí an dalta a athrú agus iad ag foghlaim faoin Eolaíocht.

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit freastal ar an tionscnamh Eorpach Amgen Teach.  Deis iontach í seo le páirt a ghlacadh i sraith ceardlanna forbartha gairmiúla do na hEolaíochtaí.  Tairgeann na ceardlanna sin uasoiliúint do mhúinteoirí i réimsí atá ar aon dul le forbairtí nua in oideachas Eolaíochta in Éirinn. 

 

Leathanach Faisnéise

 

Eagróidh SFGM trí cheardlann Amgen Teach in 2014-2015. 

 

 
CLÁRÚ 

 

Tá ár gclár á nuashonrú againn. Cláraigh do chuid sonraí anseo, fiú má rinne tú amhlaidh cheana,   ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

 

 

FORBAIRT GHAIRMIÚIL LEANÚNACH (CPD)

 Cuirfear Lá Praiticiúil do Mhúinteoirí Bitheolaíochta ar siúl i Maigh Nuad Dé Sathairn an 24 Eanáir.  Cláraigh d’áit ar an gcúrsa ag an nasc seo.

Ós rud é go mbeidh obair phraiticiúil i gceist ar an lá, níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil. Mar sin, moltar duit clárú go luath.

 

I gCOMHAIR TACAÍOCHT SCOILBHUNAITHE

 

Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair na nEolaíochtaí:  Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm iarratais ar líne ar thacaíocht scoilbhunaithe. 

 

 
 

TUILLEADH TACAÍOCHTA

 

CUMANN EOL-OIDÍ NA hÉIREANN

 

Tugann Cumann Eol-Oidí na hÉireann (ISTA) tacaíocht do mhúinteoirí eolaíochta a mhúineann na heolaíochtaí uile trína ngréasán brainsí ar fud na tíre. Bíonn sonraí faoi imeachtaí le fáil ar a suíomh Idirlín,  www.ista.ie.

Tá Stephanie Leonard ina   cathaoirleach ar an ISTA faoi láthair.

 

TEAGMHÁLAITHE

 

Riarachán: Riarthóir Eolaíochta

Ionad Oideachais Luimnigh  
An Chéad Urlár  
Teach Marshal  
Bóthar Thuar an Daill 
Luimneach 

Ríomhphost: sciences@pdst.ie   
Guthán: 061 585064