Ceimic na Sraithe Sinsearaí

FÁILTE!

 

Fáilte chuig leathanach ábhair  Cheimic  na  Sraithe Sinsearaí. Tá Ceimic ar cheann d’ábhair STEM dhá bhliain na Sraithe Sinsearaí a scrúdaítear san  Ardteistiméireacht.


 

Foirm chlárúcháin le bunachar sonraí STEM SFGM

 

 

SciFest

Tá sé mar aidhm le clár SciFest dúil san eolaíocht, sa teicneolaíocht agus sa mhatamaitic a chothú trí fhoghlaim ghníomhach agus chomhoibríoch atá bunaithe ar cheistiúchán. Cliceáil  anseo  chun dul chuig suíomh gréasáin SciFest.

 

 

SciFest Ezine, Imleabhar 9, Uimh 2, Samhain 2017

 

Cliceáil ar an ngrianghraf thíos chun rochtain a fháil ar an Ezine

 


 

 

Foghlaim Bunaithe ar Fhiosrú

Oideachas Eolaíochta bunaithe ar Fhiosrú

 

Oideachas Eolaíochta bunaithe ar Fhiosrú  ó SFGM  ar  Vimeo.

 
 

 

Coimisiún na Scrúduithe Stáit 2016 – Torthaí Ceimice

 

Scéim Mharcála
Bliain %A %B %C %D %Teip
2012 20 28 24 19 9
2013 21 28 25 18 8
2014 21 29 23 18 9
2015 22 28 23 18 9
2016 20 28 24 20 9

 

 

 

Gnáthleibhéal
Bliain %A %B %C %D Teip
2012 8 22 30 24 15
2013 7 21 30 24 16
2014 10 25 29 22 15
2015 6 21 30 24 18
2016 8 29 29 21 12

 

 

Scála Pointí NUA na Lár-Oifige Iontrála

 

Grád Ardleibhéil Pointí Grád Gnáthleibhéil Pointí
H1 100    
H2 88    
H3 77    
A4 66    
H5 56 O1 56
A6 46 G2 46
H7 37 O3 37
H8 0 G4 28
    O5 20
    O6 12
    O7 0

Foinse: www.cao.ie

 

Treoir Acmhainn Oideachais Ceimice

 

Cliceáil  anseo chun an leabhrán Foirmlí agus Táblaí a fháil – faofa lena úsáid sna scrúduithe stáit.  

 

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar Scarbhileog Anailíse 2016 chun do thorthaí Ceimice Ardteistiméireachta a ionchur.  Ba cheart an t-aschur a úsáid i gcomhar le straitéisí Féinmheastóireachta le haghaidh pleanáil ábhair sa scoil. 

NÓTA: Chun treoracha a fháil maidir leis na scarbhileoga seo a úsáid,  cliceáil anseo.

TABHAIR FAOI DEARA: Ní féidir scarbhileoga na bliana seo caite a nuashonrú i gcomhthéacs thorthaí na bliana seo.  Ba cheart duit sonraí a chóipeáil ón gcéad leathanach de scarbhileoga na bliana seo caite isteach i scarbhileog na bliana seo (na huimhreacha sna cealla buí). Ní féidir ach na cealla buí a athrú, má dhéanann tú iarracht na cealla eile a athrú gheobhaidh tú earráid a deir go bhfuil an cháipéis faoi ghlas le pasfhocal.

 

Cliceáil anseo le rochtain a fháil ar réimse acmhainní don oideachas Ceimice. 

 

Clárú lenár mbunachar sonraí

 

Cliceáil  anseo  chun clárú lenár mbunachar sonraí.

 

 

AMGEN Teach 

 

 

Seachtain Fionnachtana STEM 2017


Cliceáil anseo i gcomhair sonraí faoin tSeachtain Fionnachtana STEM Aibreán 24-30 chun gairmeacha STEM agus smaointe nuálacha a chur chun cinn in bhur scoileanna. 

 

Toradh íomhá do amgen teach

 

 

 

 

Tá sé mar aidhm ag Amgen Teach suim agus éachtaí scoláirí a dhoimhniú san Eolaíocht trí chumas múinteoirí eolaíocht saoil meánscoile a láidriú chun straitéisí teagaisc bunaithe ar fhiosrú a úsáid sa seomra ranga. Úsáideann Amgen Teach ceardlanna oiliúna agus imeachtaí cianfhoghlama chun na scileanna agus an mhuinín riachtanach a thabhairt d’oideachasóirí a theastaíonn uathu chun taithí an scoláire a athrú agus é ag foghlaim faoin Eolaíocht.

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit freastal ar an tionscnamh Eorpach Amgen Teach.  Deis iontach í seo le páirt a ghlacadh i sraith ceardlann forbartha gairmiúla sna hEolaíochtaí.  Tairgeann na ceardlanna sin uasoiliúint do mhúinteoirí i réimsí atá ar aon dul le forbairtí nua in oideachas Eolaíochta in Éirinn. 

 

Leathanach Faisnéise

 


 

CLÁRÚ 

 

Tá ár gclár á nuashonrú againn. Cláraigh do chuid sonraí  anseo, fiú má rinne tú amhlaidh cheana,    ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

 

 

FORBAIRT GHAIRMIÚIL LEANÚNACH (CPD)

 

Science on Stage 2014/2015

 

Tá Science on Stage Éireann ar lorg múinteoirí ag a bhfuil smaointe iontacha maidir le heolaíocht a theagasc i gcomhair na féile Eorpaí Science on Stage (17-20 Meitheamh 2015). Soláthraíonn Science on Stage coincheapa, ábhair agus roinnt anamúil tuairimí le comhghleacaithe ó áiteanna ar fud na hEorpa. Tuilleadh sonraí faoin mbileoigín.  An dáta deiridh i gcomhair iarratas: 30/09/2014

<< Bileoigín ‘Science on Stage’>>

 

 

I GCOMHAIR TACAÍOCHT SCOILBHUNAITHE

 

Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Cheimic  na Sraithe Sinsearaí Lean an  nasc seo chuig ár bhfoirm iarratais  ar líne ar thacaíocht scoilbhunaithe. 

Seol ríomhphost chuig sciences@pdst.ie má bhíonn aon cheisteanna agat.

 

 

TUILLEADH TACAÍOCHTA

 

CUMANN EOL-OIDÍ NA hÉIREANN

 

Tugann Cumann Eol-Oidí na hÉireann (ISTA) tacaíocht do mhúinteoirí eolaíochta a mhúineann na heolaíochtaí uile trína ngréasán brainsí ar fud na tíre. Bíonn sonraí faoi imeachtaí le fáil ar a suíomh Idirlín,  www.ista.ie.

Tá Seán Fogarty ina  chathaoirleach ar Chumann Eol-Oidí na hÉireann faoi láthair.

 

 

877

Tacaíonn Scientix  le comhar ar fud na hEorpa i measc múinteoirí STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic), le taighdeoirí oideachais, leis an lucht déanta beartas agus le gairmithe oideachais eile STEM. Déanann sé an comhar sin a chur chun cinn freisin. 

Is í SFGM an pointe teagmhála náisiúnta do Scientix in Éirinn.  Leathanach Faisnéise

Féach ar a suíomh Idirlín,  scientix.ie  i gcomhair acmhainní, faisnéise agus deiseanna ceardlainne idirnáisiúnta ar  STEM.

 

 
TEAGMHÁLAITHE

 

Riarachán: Bríd Finn / Tony O'Shea  


Ionad Oideachais Luimnigh  
An Chéad Urlár  
Teach Marshal  
Bóthar Thuar an Daill 
Luimneach 


Ríomhphost: sciences@pdst.ie   
Guthán: 061 585060