Ceimic na Sraithe Sinsearaí

FÁILTE!

 

Fáilte chuig leathanach ábhair  Cheimic  na  Sraithe Sinsearaí

 

AN NUACHT IS DÉANAÍ
 

SciFest

 

Bhí Babhta Ceannais Náisiúnta SciFest 2014 ar siúl in Ionad Comhdhála Marino an 7 Samhain. Comhghairdeas leis na 38 dalta go léir a ghlac páirt ann agus míle buíochas leis na moltóirí agus leis na múinteoirí go léir a thug tacaíocht do na daltaí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht ach cliceáil ar an nasc thíos. Is féidir sonraí faoi achoimrí ar iontrálacha na ndaltaí sa bhabhta ceannais a aimsiú ach an  nasc seo a leanúint

Is féidir eagrán mhí na Samhna de SciFest Ezine a aimsiú ag an  nasc seo a leanas

 

 


 

877

Tacaíonn Scientix  le comhar ar fud na hEorpa i measc múinteoirí STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic), le taighdeoirí oideachais, leis an lucht déanta beartas agus le gairmithe oideachais eile STEM. Déanann sé an comhar sin a chur chun cinn freisin. 

Is í SFGM an pointe teagmhála náisiúnta do Scientix in Éirinn.  Leathanach Faisnéise

Féach ar a suíomh Idirlín,  scientix.ie  i gcomhair acmhainní, faisnéise agus deiseanna ceardlainne idirnáisiúnta ar  STEM.

 

AMGEN Teach 

Tá sé mar aidhm ag Amgen Teach suim agus éachtaí daltaí a dhoimhniú san Eolaíocht trí chumas múinteoirí eolaíocht saoil meánscoile a láidriú chun straitéisí teagaisc bunaithe ar fhiosrú a úsáid sa seomra ranga. Úsáideann Amgen Teach ceardlanna oiliúna agus imeachtaí cianfhoghlama chun na scileanna agus an mhuinín riachtanach a thabhairt d’oideachasóirí a theastaíonn uathu chun taithí an dalta a athrú agus iad ag foghlaim faoin Eolaíocht.

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit freastal ar an tionscnamh Eorpach Amgen Teach.  Deis iontach í seo le páirt a ghlacadh i sraith ceardlanna forbartha gairmiúla do na hEolaíochtaí.  Tairgeann na ceardlanna sin uasoiliúint do mhúinteoirí i réimsí atá ar aon dul le forbairtí nua in oideachas Eolaíochta in Éirinn. 

 

Leathanach Faisnéise

 

Eagróidh SFGM trí cheardlann Amgen Teach in 2014-2015. 

 

CLÁRÚ 

 

Tá ár gclár á nuashonrú againn. Cláraigh do chuid sonraí  anseo, fiú má rinne tú amhlaidh cheana,    ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

 

 

FORBAIRT GHAIRMIÚIL LEANÚNACH (CPD)

 

Cúrsa Ceimice an Fhómhair

 

Straitéisí chun tús eolais a thabhairt ar thopaicí deacra i gCeimic na hArdteistiméireachta agus iad a fhorbairt

 

Clúdóidh an cúrsa straitéisí chun topaicí deacra i gCeimic a theagasc. Scrúdóidh an cheardlann dóigheanna a bhféadfaí Leictriceimic a chur i láthair mar phacáiste iomlán agus trealamh neamhchostasach agus acmhainní spreagúla á n-úsáid.
Féadann meicníochtaí imoibrithe i gceimic orgánach a bheith ina gcoincheap atá doiligh do dhaltaí a thuiscint. Déanfar iniúchadh sa cheardlann seo ar bhealaí nuálacha chun meicníochtaí a mhíniú le gníomhaíochtaí praiticiúla.
Déanfaidh múinteoirí iniúchadh ar straitéisí, ar ghníomhaíochtaí, ar bhileoga oibre, ar bheochaintí, ar fhíseáin agus ar acmhainní a chabhróidh leo na coincheapa sin a chur i láthair agus aird na ndaltaí a mhealladh.

Lean an nasc seo chun clárú d’áit ar Chúrsa Ceimice an Fhómhair.

 

Science on Stage 2014/2015

 

Tá Science on Stage Éireann ar lorg múinteoirí ag a bhfuil smaointe iontacha maidir le heolaíocht a theagasc i gcomhair na féile Eorpaí Science on Stage (17-20 Meitheamh 2015). Soláthraíonn Science on Stage coincheapa, ábhair agus roinnt anamúil tuairimí le comhghleacaithe ó áiteanna ar fud na hEorpa. Tuilleadh sonraí faoin mbileoigín.  An dáta deiridh i gcomhair iarratas: 30/09/2014

<< Bileoigín ‘Science on Stage’>>

 

 

I gCOMHAIR TACAÍOCHT SCOILBHUNAITHE

 

Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Cheimic  na Sraithe Sinsearaí Lean an  nasc seo chuig ár bhfoirm iarratais  ar líne ar thacaíocht scoilbhunaithe. 

Seol ríomhphost chuig sciences@pdst.ie má bhíonn aon cheisteanna agat.

 

 

TUILLEADH TACAÍOCHTA

 

CUMANN EOL-OIDÍ NA hÉIREANN

 

Tugann Cumann Eol-Oidí na hÉireann (ISTA) tacaíocht do mhúinteoirí eolaíochta a mhúineann na heolaíochtaí uile trína ngréasán brainsí ar fud na tíre. Bíonn sonraí faoi imeachtaí le fáil ar a suíomh Idirlín,  www.ista.ie.

Tá Stephanie Leonard ina   cathaoirleach ar an ISTA faoi láthair.

 
TEAGMHÁLAITHE

 

Riarachán: Bríd Finn / Tony O'Shea  

Ionad Oideachais Luimnigh  
An Chéad Urlár  
Teach Marshal  
Bóthar Thuar an Daill 
Luimneach 

Ríomhphost: sciences@pdst.ie   
Guthán: 061 585060