Fisic na Sraithe Sinsearaí

FÁILTE!
 

Fáilte chuig leathanach ábhair  Fhisic  na Sraithe  Sinsearaí.

 

 

AN NUACHT IS DÉANAÍ

 

SciFest

 

Bhí Babhta Ceannais Náisiúnta SciFest 2014 ar siúl in Ionad Comhdhála Marino an 7 Samhain. Comhghairdeas leis na 38 dalta go léir a ghlac páirt ann agus míle buíochas leis na moltóirí agus leis na múinteoirí go léir a thug tacaíocht do na daltaí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin imeacht ach cliceáil ar an nasc thíos. Is féidir sonraí faoi achoimrí ar iontrálacha na ndaltaí sa bhabhta ceannais a aimsiú ach an  nasc seo a leanúint

Is féidir eagrán mhí na Samhna de SciFest Ezine a aimsiú ag an  nasc seo a leanas

 


 

877

Tacaíonn
Scientix  le comhar ar fud na hEorpa i measc múinteoirí STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic), le taighdeoirí oideachais, leis an lucht déanta beartas agus le gairmithe oideachais eile STEM. Déanann sé an comhar sin a chur chun cinn freisin. 

Is í SFGM an pointe teagmhála náisiúnta do Scientix in Éirinn.  Leathanach Faisnéise

Féach ar a suíomh Idirlín,  scientix.ie  i gcomhair acmhainní, faisnéise agus deiseanna ceardlainne idirnáisiúnta ar  STEM.

 

AMGEN Teach 

 

 

Tá sé mar aidhm ag Amgen Teach suim agus éachtaí daltaí a dhoimhniú san Eolaíocht trí chumas múinteoirí eolaíocht saoil meánscoile a láidriú chun straitéisí teagaisc bunaithe ar fhiosrú a úsáid sa seomra ranga. Úsáideann Amgen Teach ceardlanna oiliúna agus imeachtaí cianfhoghlama chun na scileanna agus an mhuinín riachtanach a thabhairt d’oideachasóirí a theastaíonn uathu chun taithí an dalta a athrú agus iad ag foghlaim faoin Eolaíocht.

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit freastal ar an tionscnamh Eorpach Amgen Teach.  Deis iontach í seo le páirt a ghlacadh i sraith ceardlanna forbartha gairmiúla do na hEolaíochtaí.  Tairgeann na ceardlanna sin uasoiliúint do mhúinteoirí i réimsí atá ar aon dul le forbairtí nua in oideachas Eolaíochta in Éirinn. 

 

Leathanach Faisnéise

 

Eagróidh SFGM trí cheardlann Amgen Teach in 2014-2015. 

 

 

CLÁRÚ 

 

Cláraigh do chuid sonraí   ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

Tá ár gclár á nuashonrú againn. Cláraigh do chuid sonraí  anseo , fiú má rinne tú amhlaidh cheana,   ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.

 

 

 

FORBAIRT GHAIRMIÚIL LEANÚNACH (CPD)

What Happens Next? 

Is é David Featonby ó Líonra Fhoras na Fisice sa Ríocht Aontaithe a d’fhorbair an cheardlann nua seo. Tagann sí go hÉirinn anois agus beidh sí á soláthar ag Foras na Fisice agus SFGM. Léiríonn sí sraith turgnamh is féidir a thaispeáint go réidh agus as a dtagann torthaí beagáinín neamhchoitianta. Tugann gach toradh deiseanna i gcomhair plé. Tugtar eachtraí neamhfhreagracha ar na turgnaimh sin uaireanta: tagann roinnt torthaí nach bhfuiltear ag coinne leo astu. Is é an  cur chuige is fearr ná na rannpháirtithe a eagrú i ngrúpaí beaga chun páirt a ghlacadh i ‘Quiz Tábla’. Tuarann na foirne uile an toradh ceart agus tugann siad míniú oiriúnach don chás. Iarrtar ar ghrúpaí teacht ar chomhaontú maidir leis na nithe a d’fhéadfadh tarlú. Déanann an fhormáid seo fiosrú, comhar, plé agus díospóireacht a chur chun cinn. Is féidir an straitéis a úsáid freisin i gcomhair ceachtanna tús eolais nó i gcomhair leideanna do dhul siar.

Tá an cheardlann seo oiriúnach do gach múinteoir Fisice, lena n-áirítear múinteoirí Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí, agus cuirfear ar siúl í san earrach. 

 

TEAGMHÁLAITHE

TACAÍOCHT
 

Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair  Fisice,  seol ríomhphost chuig sciences@pdst.ie

I gcomhair tacaíocht scoilbhunaithe, lean  an nasc seo chuig ár bhfoirm iarratais ar líne ar thacaíocht  scoilbhunaithe.

 

TUILLEADH TACAÍOCHTA

 

CUMANN EOL-OIDÍ NA hÉIREANN

 

Tugann Cumann Eol-Oidí na hÉireann (ISTA) tacaíocht do mhúinteoirí eolaíochta a mhúineann na heolaíochtaí uile trína ngréasán brainsí ar fud na tíre. Bíonn sonraí faoi imeachtaí le fáil ar a suíomh Idirlín,  www.ista.ie.

Tá Stephanie Leonard ina   cathaoirleach ar an ISTA faoi láthair.

 

 

TEAGMHÁLAITHE

 

Riarachán: Bríd Finn / Tony O'Shea 

Ionad Oideachais Luimnigh  
An Chéad Urlár  
Teach Marshal  
Bóthar Thuar an Daill 
Luimneach 

Ríomhphost: sciences@pdst.ie   
Guthán: 061 585064