Litearthacht agus Uimhearthacht in GCAT

 

Láithreoireachtaí Lá Naisc na Litearthachta

 

 

 

 

Straitéisí a d’fhéadfadh feabhas a chur ar litearthacht

 

Ceacht Réamhaíochta

 

Féadtar ceachtanna réamhaíochta a úsáid chun “cumhacht shíceolaíoch an tuartha” a chothú. Straitéis tuisceana réamhléitheoireachta iad ceachtanna réamhaíochta chomh maith le huirlis do Mheasúnú chun Foghlama – déanann siad réamheolas a mheasúnú, spreagann siad scoláirí an bhrí a aimsiú le linn dóibh a bheith ag léamh agus faigheann siad amach má d’fhoghlaim na scoláirí rud ar bith nua. Cliceáil anseo chun teimpléad de cheacht réamhaíochta bán a íoslódáil.

 

Teimpléid Bhiongó

 

 

Nathracha is Dréimirí

 

Is féidir Nathracha is Dréimirí a imirt agus úsáid á baint as ceann ar bith de na tacair cheisteanna a dhéanann tú (feic an sampla)

Níl le déanamh ach na sainmhínithe agus na réitigh a phriontáil ar chárta. Mura maith leat cárta a ghearradh, priontáil na sainmhínithe agus na réitigh ar lipéid agus greamaigh iad seo de chártaí beaga innéacs. 

Is féidir na tacair cheisteanna chéanna a úsáid le haghaidh biongó, an madra rua agus an ghé agus nathracha is dréimirí. Trí cinn ar luach ceann amháin.

Beidh ort an bord nathracha is dréimirí a phriontáil amach. Íoslódáil an teimpléad, priontáil é agus déan é a lannú. Priontáil de réir mhéid A3 é más mian leat. 

 

Teicníc an Mhata Boird

 

Ní mór na scoláirí a chur i ngrúpaí de cheathrar don teicníc seo.  Cruinníonn na scoláirí thart faoi Theimpléad Mata Boird a eagrófar le rannóga ionas go mbeidh gach scoláire ábalta a smaointe a scríobh agus rannóg láir ionas go mbeidh na scoláirí in ann a smaointe aonair a achoimriú.  I dtús báire, smaoiníonn na scoláirí ar cheist ina n-aonar agus scríobhann siad a smaointe/bhfreagraí síos ina rannóg féin ar an teimpléad.  Roinneann na scoláirí a smaointe ansin chun gnéithe coitianta a fhiosrú; is féidir iad seo a bhreacadh síos i lár an teimpléid mata boird.  Is é is cuspóir le teicníc an mhata boird deis a thabhairt do na scoláirí uile a smaointe a roinnt agus foghlaim óna chéile i ndíospóireacht chomhoibríoch mar ghrúpa beag. 

D’fhéadfadh scoláirí a litearthacht bhéil a chur chun feabhais ach an méid seo a dhéanamh.  Foghlaimeoidh siad níos mó de thoradh éisteacht le smaointe na scoláirí eile. Cliceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi theicníc an mhata boird, mar aon le treoracha céim ar chéim maidir lena cur i bhfeidhm go rathúil.

 

Acmhainní Litearthachta Eile

 

 

 

Próifílí Dalta

 

 

Póstaeir Úsáideacha

 

 

Suíomhanna Idirlín chun feabhas a chur ar Litearthacht agus ar Uimhearthacht

 

Puzzlemaker Is féidir cuid mhór cineálacha éagsúla puzail a dhéanamh
Wordlearner Crosfhocail, cuardaigh focal, biongó, meaitseáil agus tuilleadh
Cuardaigh focal Do chuardach focal féin a dhéanamh
Pete’s PowerPoint Station Íomhánna agus smaointe maithe matamaitice
IXL Suíomh idirghníomhach dul siar le haghaidh matamaitice – clúdaíonn sé na topaicí go léir
Skillswise Suíomh Idirlín oideachasúil chun feabhas a chur ar litearthacht agus ar uimhearthacht i measc daoine fásta
Quizlet Luaschártaí, Cluichí agus Tástálacha
Studystack Luaschártaí, Meaitseáil, Crosfhocail, Tástálacha, Quizeanna
Wordle Do Néal Focal féin a chruthú
Tagxedo Do Chruth Focal féin a chruthú
Ciúb Ceisteanna Cruthaigh ciúb ceisteanna trí úsáid a bhaint as Tacsanomaíocht Bloom  Cuir isteach d’ainm ar dtús agus cliceáil “Create your own cube” ansin

 

Seicliostaí

Seicliostaí do Litearthacht agus Uimhearthacht

Cur i Láthair ó Bhéal: Foirm Mheastóireachta

 

Léitheoireacht Bhreise

Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol


 

Is í seo an Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011 – 2020. 

Cliceáil anseo le haghaidh achoimre ar an straitéis.
Cliceáil anseo chun an straitéis iomlán a íoslódáil.


Láithreoireachtaí ó Laethanta Naisc Uimhearthachta

 

Uimhearthacht – Lá Naisc 1

Cliceáil anseo le híoslódáil

 

Uimhearthacht – Lá Naisc 2

Cliceáil anseo le híoslódáil

 

 

 

 

 

 

Teimpléad: Uimhearthacht sa Churaclam ar fad, do Roinn an Ábhair nó do ghrúpa fócais 

Sceideal an ghrúpa fócais d’uimhearthacht 
Cliceáil anseo le híoslódáil

 

Cur Chuige don Scoil Uile maidir le hUimhearthacht

 

Cuid thábhachtach is ea cur chuige sa scoil uile i leith na huimhearthachta a fhorbairt.  Má tá nascmhúinteoir uimhearthachta ainmnithe ag do scoil, cuireadh oiliúint ina leith seo ar an múinteoir cheana féin. Tacaíonn na hacmhainní seo a leanas le cur chuige sa scoil uile chun an uimhearthacht a fhorbairt:

Láithreoireachtaí ó Laethanta Naisc Uimhearthachta

Cineálacha Cuir Chuige Choitianta i leith na hUimhearthachta

Teanga Mhatamaiticiúil

Leideanna do Mhúinteoirí ó Mhúinteoirí

_________________________________________________________________________________________

Cineálacha Cuir Chuige Choitianta i leith na hUimhearthachta

 

B’fhéidir go mbeidh na heiseamláirí a leanas úsáideach do scoileanna le linn cur chuige coitianta a ghlacadh i leith réimsí éagsúla uimhearthachta. Moltar go gcomhaontóidh roinn na matamaitice leis an gcur chuige coitianta a chéaduair sula gcuirfear i bhfeidhm é sa scoil uile. Beartaítear na cineálacha cuir chuige seo a úsáid sa churaclam ar fad d’fhonn comhsheasmhacht i dteagasc agus i bhfoghlaim na huimhearthachta san uile ábhar a fheabhsú. Féadtar na cineálacha cuir chuige coitianta a sholáthraítear a phriontáil mar chairteacha A3 le timpeallacht a chruthú atá saibhir ó thaobh na huimhearthachta de.

Suimiú Codán

Anailís Ghrafach

Céatadáin

Deachúlacha

Cóimheas

Staitisticí

Cur Chuige sa Scoil Uile maidir le Réiteach Fadhbanna

Tionscnamh Ceistiúcháin na Scoile Uile

Tascanna Sínidh

 

Teanga Mhatamaiticiúil

 

Tugann taighde le fios go bhfuil baint mhór ag an teanga mhatamaiticiúil le feabhas na scoláirí san uimhearthacht.  Tá comhsheasmhacht na teanga a chloiseann na scoláirí thar a bheith tábhachtach.  

Tugann eiseamláir an Dr Máire Ní Ríordáin cur chuige i leith stór focal matamaiticiúil a theagasc a d’fhéadfaí a chur in oiriúint do théarmaí matamaiticiúla eile.

 

Réim Teanga Mhatamaiticiúil an Dr Máire Ní Ríordáin

 


 

Rinneadh an paca acmhainní seo a phleanáil agus a fhorbairt chun tacú le teagasc agus le foghlaim na huimhearthachta agus  na litearthachta uimhriúla i scoileanna TSCS agus, go háirithe, gnéithe na litearthachta uimhriúla a bhaineann le stór focal, teanga  agus cumarsáid.  Tabhair faoi deara nach bhfuil an tsraith seo de “Keywords of Numeracy” uileghabhálach agus féadfaidh múinteoirí cur leis an tsraith  agus í a bhreisiú de réir mar is gá.

 Keywords of Numeracy

 


 

Rinneadh an leabhar acmhainne Key Definitions in Numeracy a phleanáil agus a fhorbairt chun tacú le teagasc agus le foghlaim na huimhearthachta agus na litearthachta uimhriúla i scoileanna TSCS. Faightear sainmhínithe achoimre agus sainmhínithe atá áisiúil do scoláirí ar eochair-choincheapa, ar phróisis agus ar théarmeolaíocht uimhearthachta sa leabhar acmhainne seo. Tá sraith bhreise de phríomhfhoirmlí tomhais ar fáil freisin.

 Príomh- Sainmhínithe san Uimhearthacht

 

Leideanna do Mhúinteoirí ó Mhúinteoirí

 

Acmhainn é seo a cuireadh i dtoll a chéile d’fhonn béim a leagan ar straitéisí agus ar smaointe praiticiúla chun cumas uimhearthachta a fheabhsú i scoileanna ar fud na tíre. Fuarthas na smaointe ó dhaoine atá ina múinteoirí faoi láthair. Cliceáil  anseo  chun PDF den leabhar a íoslódáil.