Ceachtanna Breith ar an Léitheoireacht

 

Is é cuspóir Breith ar an Léitheoireacht dlúthfhoghlaim a chur chun cinn ionas gur féidir le leanaí a bhíonn ag streachailt leis an obair breith suas lena gcomhghleacaithe sa léitheoireacht agus sa scríbhneoireacht.

 

 

 

I mBreith ar an Léitheoireacht d’áireofaí i ngnáthsheisiún teagaisc gach ceann de na gníomhaíochtaí seo, san ord seo a leanas de ghnáth, mar leagan amach an cheachta laethúil:

  • dhá leabhar nó níos mó a bhfuil aithne orthu a léamh
  • an leabhar nua ón lá inné a athléamh agus taifead ar chumas a dhéanamh
  • oibriú ar shainaithint litreacha
  • focail a bhriseadh síos ina gcodanna
  • ag leanúint de chomhrá
  • scéal a scríobh
  • fuaimeanna a chloisteáil agus a thaifeadadh
  • an scéal a gearradh a athchruthú
  • éisteacht le réamhrá an leabhair nua
  • an leabhar nua a léamh

 

 

 

Ní mór go mbeadh ceachtanna Breith ar an Léitheoireacht ar siúl gach lá. Tugann an idirghabháil dhian laethúil deis don mhúinteoir na hathruithe i bhfreagairt an linbh a thaifeadadh agus a shocrú go dlúth. Tá ceachtanna gearra, a bhíonn ar siúl go minic, tábhachtach le go n-éireoidh leo. Leis sin bítear in ann foghlaim a thabhairt ar aghaidh ó lá go lá. Is próisis chómhalartacha iad léitheoireacht agus scríbhneoireacht. An méid a fhoghlaimíonn leanaí sa léitheoireacht, tacaíonn agus comhlánaíonn sé a gcuid scríbhneoireachta, agus vice versa. 

                   

Cuimsítear i ngach ceacht leabhair aitheanta a léamh, leabhar nua an lae inné a léamh agus taifead cumais a ghlacadh, ag obair le litreacha agus/nó focail ag úsáid litreacha maighnéadacha, scéal a scríobh, scéal atá gearrtha suas a chur le chéile agus a atógáil as an nua, agus leabhar nua a léamh. 

 

Ag Léamh in Breith ar an Léitheoireacht

 

Sainaithnítear formhór na leanaí le haghaidh Breith ar an Léitheoireacht tar éis a gcéad bhliana scolaíochta foirmiúla (Naíonáin Bheaga). Cé go bhfuil roinnt litreacha, fuaimeanna agus focal foghlamtha ag na leanaí sin, go minic ní bhíonn an chuid is mó acu in ann an t-eolas sin a chur i bhfeidhm i léitheoireacht agus scríbhneoireacht. Tugann leanaí faoin gclár Breith ar an Léitheoireacht, agus gan iad in ann téacs Leibhéal 2 a léamh go minic. Le breathnóireacht chúramach agus sainteagasc bíonn leanaí a chuireann a sraith ceachtanna Breith ar an Léitheoireacht i gcrích in ann téacs Leibhéal 18 a léamh agus a thuiscint taobh istigh de 20 seachtaine de theagasc duine ar dhuine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ag Scríobh in Breith ar an Léitheoireacht

 

Is próisis chómhalartacha iad léitheoireacht agus scríbhneoireacht. An méid a fhoghlaimíonn leanaí sa léitheoireacht

tacaíonn agus comhlánaíonn sé a gcuid scríbhneoireachta, agus vice versa. Is gné thábhachtach de 

Breith ar an Léitheoireacht í an scríbhneoireacht. I rith a gcuid ceachtanna laethúla, foghlaimíonn leanaí conas abairtí a chumadh

chun a gcuid smaointe féin a bhreacadh síos. Múintear go follasach dóibh lena n-eolas fóineolaíoch a úsáid

chun gnáthfhocail a litriú. Dé réir mar a dhéanann leanaí dul chun cinn leathnaíonn siad an smacht a bhíonn acu

ar struchtúir ghramadaí níos casta. Múintear patrúin litrithe níos casta nó neamhrialta

dóibh,

agus forbraíonn siad stór focal is féidir leo a scríobh go huathoibríoch ionas go mbeidh siad

ina scríbhneoirí líofa.

 

 

 

 

 (Sampla de Scríbhneoireacht Sarah)