Oiliúint um Breith ar an Léitheoireacht

Más áil le do scoil páirt a ghlacadh in oiliúint agus in éascú na Breithe ar an Léitheoireacht, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh nuair a osclaítear an próiseas ag tús 2018

 

 

 

 

 

 Oiliúint agus creidiúnú um Breith ar an Léitheoireacht

Tréimhse athraithe bliana atá in oiliúint um Breith ar an Léitheoireacht do mhúinteoirí                 

Le go mbeidh Breith ar an Léitheoireacht éifeachtach maidir leis na páistí sin is deacra rudaí a chur ina luí orthu, 

caithfidh an múinteoir a bheith ina chinnteoir ardoilte i rith an cheachta.    

I rith na bliana oiliúna, ní mór do mhúinteoirí oibriú le ceathrar páistí ar a laghad ar bhonn aonair ag aon am amháin, ar feadh leathuair an chloig gach lá.  Agus coimeád taifead san áireamh, is ionann an méid ama a chaitear le Breith ar an Léitheoireacht agus leathlá scoile gach lá; caitear an chuid is mó den am ag teagasc páistí ar bhonn aonair.   Mar chuid de na seisiúin um Breith ar an Léitheoireacht tá dhá cheacht i mBreith ar an Léitheoireacht a mhúintear taobh thiar de scáileán aonbhealaigh a dhéanann an grúpa atá i mbun oiliúna le bheith ina múinteoirí um Breith ar an Léitheoireacht a bhreathnú, a anailísiú agus a phlé. 

Déantar plé níos mine tar éis na gceachtanna seo.  Dírítear sa phlé ar shaincheisteanna a thagann aníos i ndiaidh na gceachtanna a breathnaíodh, ar eispéiris roinnte agus, sa deireadh, ar thuiscint theoiriciúil níos fearr.

 

 

 Forbairt Ghairmiúil    

Tosaigh     

 Forbairt Ghairmiúil 

Leanúnach    

San Fhorbairt Ghairmiúil Tosaigh (IPD), tá 18 seisiún inseirbhíse ar an iomlán agus ceithre sheisiún oiliúna measúnaithe. Tugtar comhairle phraiticiúil sna seisiúin um Fhorbairt Ghairmiúil Tosaigh maidir le Breith ar an Léitheoireacht a chur i bhfeidhm i scoileanna, agus tugtar deiseanna do mhúinteoirí a gcuid buarthaí agus eispéireas a roinnt.   Cuirtear tacaíocht bhreise, a cheaptar go sonrach de réir riachtanais áirithe an mhúinteora agus na scoile, ar fáil de thoradh cuairteanna Ceannaire Múinteora Breith ar an Léitheoireacht (idir ceithre agus sé chuairt ar a laghad) ar scoil an mhúinteora le linn bhliain na hoiliúna.   Tá forbairt ghairmiúil leanúnach ag croílár na Breithe ar an Léitheoireacht. Tacaíonn sé sheisiún ‘Forbairt Ghairmiúil Leanúnach’ (CPD) gach bliain tar éis an chéad bliain oiliúna le RR.  Gheobhaidh na múinteoirí tacaíocht i rith an ama ón gCeannaire Múinteora, lena n-áireofar cuairt amháin ar a laghad ar an scoil in aghaidh na bliana.   Leanann múinteoirí CPD ag obair le leanaí Breith ar an Léitheoireacht ar bhonn leanúnach agus féadfaidh siad tacaíocht a chur ar fáil do thimpeall 10 leanaí Breith ar an Léitheoireacht gach bliain tar éis a gcuid oiliúna.