Curaclam na hIdirbhliana: Obair Thraschuraclaim

 

An Ghné Thraschuraclaim den Idirbhliain  

 

Treoirlínte do Chláir na hIdirbhliana, 1994, an Roinn Oideachais:

“An dearcadh comhaontaithe sin a chruthú a bhíonn in easnamh go minic i dteagasc traidisiúnta na n-ábhar aonair atá roinnte ina ndeighleoga”

 

“An t‑oideachas a dhéanamh níos ábhartha sa saol laethúil trí chabhair a thabhairt do scoláirí naisc a dhéanamh idir ábhair”

 

“Scoilteadh cláir a sheachaint”

 

“Le linn cláir a phleanáil agus a athbhreithniú, ba chóir go dtabharfadh scoileanna ní ba mhó airde ar chur chuige idirdhisciplíneach traschuraclaim i leith an teagaisc agus na foghlama. Is dócha gurb é seo an ghné den Idirbhliain óna dteastaíonn an méid is mó forbartha”

Moladh 2.2, Measúnacht ag an gCigireacht ar Chlár na hIdirbhliana 1994-1995: an Roinn Oideachais

 

Tagairtí Eile

 

 • An Coimisiún Eorpach: “Meabhrán maidir le Foghlaim ar feadh an tSaoil”

 

 • Cruinniú Mullaigh Stócólm, Márta 2001

 

 • Comhdháil Eorpach maidir le hInniúlachtaí Traschuraclaim, Deireadh Fómhair 2001

 

Roinnt Sainmhínithe:

Idirdhisciplíneach: Cruthaítear naisc idir dhá ábhar dhiscréideacha nó níos mó, rud a ligeann do mhúinteoirí comhoibriú ar théama coiteann agus iomláine gach ábhair á gcoimeád i rith an ama. Déantar tagairt don tsamhail seo freisin mar shamhail ildisciplíneach nuair a bhíonn roinnt ábhar i gceist, e.g. Mo Rogha Tí.

 

Traschuraclaim: Samhail idirdhisciplíneach í seo fosta, ach tá sí níos dírithe ó bhunús ar théama/saincheist chineálach seachas ar ábhair aonair, e.g. Uisce, an Teaghlach, Oideachas Forbartha, Portaigh, an Eoraip, etc. Tá gá le pleanáil agus le comhordú cúramach sa tsamhail seo.

 

Inniúlachtaí Traschuraclaim 

 

Téamaí traschuraclaim amhail oscailteacht, seasamh, tuiscint, seiftiúlacht agus cruthaitheacht

 

“Ba cheart iarracht ní b’fhearr a dhéanamh i gclár na hIdirbhliana trí chéile sna scoileanna chun clár iomlán ní ba chomhtháite a cheapadh. D’fhéadfaí é seo a bhaint amach trí níos mó béime a chur ar théamaí agus ar thionscadail traschuraclaim...”

Measúnacht an Chigire, 1995

 

Naisc thraschuraclaim trí Mhodheolaíocht

 

Naisc thraschuraclaim trí théama/thopaic

 

Naisc thraschuraclaim trí imeacht

 

Cláir Eile Thraschuraclaim na hIdirbhliana:

 • Mo Rogha Tí
 • Léann Eorpach/Ag Tóraíocht na hEorpa
 • Clár Feasachta Turasóireachta
 • Caomhnú Fuinnimh agus an Comhshaol
 • Modúl Feasachta Teaghlaigh
 • Modúl Oideachas Forbartha
 • Clár Mionchuideachtaí
 • Shaping Space
 • Project Forest

 

Tairbhí do Mhúinteoirí: Tairbhí do Dhaltaí:
 • Cruthaítear dearcadh níos comhaontaithe.
 • Cuirtear comhoibriú agus dioscúrsa gairmiúil chun cinn.
 • Soiléirítear cuspóirí Teagaisc agus Foghlama.
 • Caitear súil ar nithe taobh amuigh de réimse fócais an ábhair.
 • Cuirtear le timpeallacht níos comhoibríche.
 • Forbraítear straitéisí um theagasc cumais mheasctha.
 • Éascaítear forbairt/measúnú punainne.
 • Baintear fíorthaitneamh as.

 

 

 • Cruthaítear dearcadh níos comhaontaithe ar thopaicí áirithe.
 • Bunaítear naisc idir ábhair.
 • Tionscnaítear scileanna smaointeoireachta inaistrithe.
 • Cuirtear cleachtais chomhoibríocha foghlama chun cinn.
 • Cothaítear comhoibriú seachas iomaíocht.
 • Ligtear d’fhiosrú a dhéanamh ar raon leathan saincheisteanna.
 • Éascaítear Teagasc agus Foghlaim ghníomhach.
 • Déantar freastal ar chineálacha éagsúla cumais.
 • Oibrítear mar fhoireann
 • Baintear fíorthaitneamh as.