Teanga Mhatamaiticiúil

Tugtar le fios i dtaighde go bhfuil baint mhór ag an teanga mhatamaiticiúil le feabhas na scoláirí san uimhearthacht. Tá comhsheasmhacht maidir leis an teanga mhatamaiticiúil a chloiseann na scoláirí ar fud an churaclaim thar a bheith tábhachtach. 

 

Seo a leanas gluais de théarmaí matamaiticiúla.  Ceapadh an ghluais chun  scoláirí/tuismitheoirí/múinteoirí a chur ar an eolas faoin stór focal agus faoi bhrí na dtéarmaí matamaitice ar dócha gur tháinig scoláirí orthu sa bhunscoil agus a dtiocfaidh siad orthu nuair a bhaineann siad an mheánscoil amach. Tagtar ar chuid mhór de na téarmaí seo i snáitheanna éagsúla na sraithe sóisearaí, ach ní  liosta cuimsitheach é don Teastas Sóisearach. Roghnaítear na sainmhínithe agus na samplaí anseo go sonrach lena  n-úsáid i rang 5 agus i rang 6 i matamaitic na bunscoile agus i matamaitic na sraithe sóisearaí sna hiar-bhunscoileanna in  Éirinn.

 

CNCM/SFGB: Gluais Mhatamaiticiúil

 


 

Tugann eiseamláir an Dr Máire Ní Ríordáin cur chuige i leith stór focal matamaiticiúil a theagasc a d’fhéadfaí a chur in oiriúint do théarmaí matamaiticiúla eile.

 

Réim Teanga Mhatamaiticiúil an Dr Máire Ní Ríordáin

 


 

Rinneadh an paca acmhainní seo a phleanáil agus a fhorbairt chun tacú le teagasc agus le foghlaim na huimhearthachta agus  na litearthachta uimhriúla i scoileanna TSCS agus, go háirithe, gnéithe na litearthachta uimhriúla a bhaineann le stór focal, teanga  agus cumarsáid.  Tabhair faoi deara nach bhfuil an tsraith seo de “Keywords of Numeracy” uileghabhálach agus féadfaidh múinteoirí cur leis an tsraith  agus í a bhreisiú de réir mar is gá.

 

 

 

 


 

Rinneadh an leabhar acmhainne Key Definitions in Numeracy a phleanáil agus a fhorbairt chun tacú le teagasc agus le foghlaim na huimhearthachta agus na litearthachta uimhriúla i scoileanna TSCS. Faightear sainmhínithe achoimre agus sainmhínithe atá áisiúil do scoláirí ar eochair-choincheapa, ar phróisis agus ar théarmeolaíocht uimhearthachta sa leabhar acmhainne seo. Tá sraith bhreise de phríomhfhoirmlí tomhais ar fáil freisin.