An tSraith Shóisearach – Eolaíocht

 
 

 

Litearthacht
 

 
 

Straitéisí Litearthachta san Eolaíocht

 

 Mata Boird

Ní mór na daltaí a roinnt ina ngrúpaí de cheathrair don teicníc seo. Cruinníonn na daltaí thart faoi  Theimpléad Mata Boird  a eagrófar le rannóga ionas go mbeidh gach dalta ábalta a smaointe a scríobh agus rannóg láir ionas go mbeidh na daltaí in ann a smaointe aonair a achoimriú.  I dtús báire, smaoiníonn na daltaí ar cheist ina n-aonar agus scríobhann siad a smaointe síos ina rannóg féin ar an teimpléad.  Roinneann na daltaí a smaointe ansin chun gnéithe coitianta a fhiosrú; is féidir iad seo a bhreacadh síos i lár an teimpléid mata boird.  Is é is cuspóir le teicníc an mhata boird deis a thabhairt do na daltaí uile a smaointe a roinnt agus foghlaim óna chéile i ndíospóireacht chomhoibríoch mar ghrúpa beag.  Cuireann na daltaí a litearthacht bhéil chun feabhais ach an méid seo a dhéanamh.  Is iad na tairbhí a ghabhann leis an straitéis seo ná go mbíonn deis ag na daltaí machnamh a dhéanamh agus a bheith rannpháirteach. Foghlaimeoidh siad níos mó de thoradh éisteacht le smaointe na ndaltaí eile.  Cliceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi theicníc an mhata boird, mar aon le treoracha céim ar chéim maidir lena cur i bhfeidhm go rathúil.

 

Acmhainní Litearthachta Eile

Póstaeir Úsáideacha

 

Suíomhanna Idirlín chun feabhas a chur ar Litearthacht agus ar Uimhearthacht

Puzzlemaker Is féidir cuid mhór cineálacha éagsúla puzail a dhéanamh
Wordlearner Crosfhocail, cuardaigh focal, biongó, meaitseáil agus tuilleadh
Cuardaigh focal Do chuardach focal féin a dhéanamh
Pete’s PowerPoint Station Íomhánna agus smaointe maithe matamaitice
IXL Suíomh idirghníomhach dul siar le haghaidh matamaitice – clúdaíonn sé na topaicí go léir
Skillswise Suíomh Idirlín oideachasúil chun feabhas a chur ar litearthacht agus ar uimhearthacht i measc daoine fásta
Quizlet Luaschártaí, Cluichí agus Tástálacha
Studystack Luaschártaí, Meaitseáil, Crosfhocail, Tástálacha, Quizeanna
Wordle Do Néal Focal féin a chruthú
Tagxedo Do Chruth Focal féin a chruthú
Ciúb Ceisteanna Cruthaigh ciúb ceisteanna trí úsáid a bhaint as Tacsanomaíocht Bloom Cuir isteach d’ainm ar dtús agus cliceáil “Create your own cube” ansin

 

Seicliostaí do Litearthacht agus Uimhearthacht

Cur i Láthair ó Bhéal: Foirm Mheastóireachta

 

Is í seo an Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011 – 2020. 

Cliceáil anseo le haghaidh achoimre ar an straitéis.
Cliceáil anseo chun an straitéis iomlán a íoslódáil.

 

Seicliosta do Litearthacht agus Uimhearthacht

 

 Litearthacht agus Uimhearthacht

 

In Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol, leagtar amach straitéis náisiúnta an rialtais atá i bhfeidhm chun Litearthacht agus Uimhearthacht a fheabhsú i scoileanna na hÉireann go dtí an bhliain 2020.

 

Is féidir achoimre ar an gcáipéis sin a íoslódáilanseo.

 

Tá cáipéis ar fáil thíos chun cabhrú leat an cumas atá agaibh in uimhearthacht a mheas.

 

Seicliosta le haghaidh féinmheastóireacht uimhearthachta

 

Tá roinnt acmhainní curtha le chéile ag ár n-éascaitheoirí áitiúla chun cabhrú go sonrach le litearthacht in eolaíocht. Áirítear leo liostaí sainmhínithe agus  liostaí eochairfhocal. 

Tá sraith de phóstaeir eochairthéarmaí de réir topaice ar fáil le híoslódáil. Priontáil iad  agus cuir in airde ar fud an tseomra iad le go bhfaighidh daltaí cur amach ar na heochairthéarmaí a úsáidtear.

 

Póstaeir Eochairthéarmaí

 

Eochairfhocail a Theagasc

 

 

Eagraithe Grafacha

 

Is féidir le hEagraithe Grafacha cabhrú le litearthacht a fheabhsú. Tá eagraithe grafacha ón SFGM ar fáil anseo. Is féidir iad a phriontáil amach agus a thabhairt do dhaltaí nó is féidir iad a úsáid mar shleamhnáin PowerPoint is féidir a líonadh isteach ar an ríomhaire. Tá samplaí ann freisin d’eagraithe eolaíochta a líonadh isteach roimhe seo chun roinnt smaointe a thabhairt duit.

Eagraithe Grafacha is féidir a Phriontáil Amach

Eagraithe Grafacha i bhfoirm PowerPoint

Samplaí d’Eagraithe Grafacha Eolaíochta 

 

Treoracha le Leabhar Beag a Dhéanamh  

 

Leabhar Beag a Dhéanamh Word PowerPoint PDF

Is féidir le daltaí a “leabhar beag” féin de shainmhínithe agus d’fhocail eolaíochta a dhéanamh do thopaic ar leith

 

C-Nótaí

Cineál eagraí ghrafaigh atá úsáideach le húsáid le daltaí níos éirimiúla is ea C-Nótaí. Baineann C-Nótaí leas as dhá mhodh cháiliúla agus chumhachtacha: Nótaí SQ3R agus Nótaí Cornell. Tugtar “C-Nótaí” orthu toisc go scríobhann daltaí Ceisteanna in imeall na láimhe clé. Nuair atá daltaí ag ullmhú do Quiz nó ag dul siar ar obair, feidhmíonn na Ceisteanna mar leideanna chun na nithe ba chóir a bheith ar eolas acu a chur i gcuimhne dóibh. Nuair atá na nótaí seo á n-úsáid acu mar áiseanna staidéir, is féidir le daltaí imeall ar dheis an pháipéir a fhilleadh le go mbeidh sé comhthreomhar leis an líne poncanna. Is féidir leo ceisteanna a fheiceáil ansin sa C-cholún agus is féidir leo iad sin a úsáid mar uirlis féinmheasúnaithe.

Teimpléad do C-Nótaí