Seimineár do Nasc-Mhúinteoirí Uimhearthachta: Lá 1

Is é aidhm an tSeimineáir seo ná cumas san Uimhearthacht a fhorbairt ag leibhéal na scoile. Tá an seimineár do nascmhúinteoirí dírithe go príomha ar an Uimhearthacht a chothú agus a fhorbairt ar leibhéal na scoile ina hiomláine. Ar Lá a hAon den seimineár seo féachfar go cruinn ar shnáithaonad na gCodán agus scrúdófar raon leathan cleachtas teagaisc agus eispéiris nithiúla foghlama. Is é seo Lá 1 de sheimineár dhá lá.

Codáin: Lámhleabhar an Mhúinteora – Treoir maidir le Codáin a Theagasc agus a Fhoghlaim i mBunscoileanna in Éirinn

Is é aidhm na hacmhainne seo cuidiú le múinteoirí snáithaonad na gCodán a theagasc (rang 1 go rang 6). Ní bhaineann an snáithaonad seo le ranganna naíonán. Tá sé i gceist go dtacódh an acmhainn seo le cur i bhfeidhm Churaclam Matamaitice na Bunscolaíochta (PSMC) seachas teacht ina áit. Ach treoir bhreise a chur ar fáil i dtaca le codáin a theagasc agus a fhoghlaim, déanann an acmhainn seo iarracht béim a leagan ar an gcreat oideolaíoch a bhaineann le hardsmaointeoireacht mhatamaiticiúil, is é sin, modhanna maidir le scileanna ardoird matamaitice cosúil le réasúnú; cur in iúl agus cur i láthair; comhtháthú agus nascadh; agus cur i bhfeidhm agus réiteach fadhbanna a lorg, a chothú agus a leathnú. 

Más mian leat an leabhar seo a íoslódáil nó a phriontáil, cliceáil anseo.

Sleamhnáin an tSeimineáir 

Más mian leat na sleamhnáin a íoslódáil nó a phriontáil, cliceáil anseo.

Acmhainní an tSeimineáir

Baineadh úsáid as na hacmhainní seo a leanas le linn an tseimineáir. Cliceáil ar an acmhainn is mian leat a íoslódáil.