An tsraith shóisearach - An Ghaeilge

FÁILTE

 

 

Ceardlann ar an Litríocht -Mí na Samhna 2017
Is féidir clárú don cheardlann ar an Litríocht anseo

 

 

 
Ceardlann ar an mBéaltriail agus Seachtain na Gaeilge 2017
Cliceáil anseo chun áit a chur in áirithe

 

 

 

 

 

 

Seachtain na Gaeilge 2014
Seo chugaibh acmhainn le tacú le Seachtain na Gaeilge. Bileog Oibre 2014
Tuilleadh acmhainní ar fáil ar www.snag.ie agus anseo.

 

Forbairt Ghairmiúil

 

Anois go bhfuil na Cúrsaí Inseirbhíse do mhúinteoirí Gaeilge críochnaithe don scoilbhliain seo, tá an STDL Gaeilge in ann cineálacha tacaíochta eile a chur ar fáil i rith an tríú téarma seo. I measc na dtacaíochtaí seo, beimid in ann cuairteanna scoile a thairiscint, áit a dtabharfaidh Comhairleoir ón tSeirbhís Tacaíochta ‘cuairt’ ar do scoil ar iarratas na scoile.

 

Is féidir leis an scoil an chuairt a lorg trí fhoirm iarratais ar líne a líonadh isteach anseo.

 

Tacaíocht do theagasc na Gaeilge agus don teagasc trí mheán na Gaeilge

 

Cuireann an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) tacaíocht leanúnach ar fáil do theagasc agus d’fhoghlaim na Gaeilge mar ábhar ag an iar-bhunleibhéal chomh maith le tacaíocht don chomhthéacs iar-bhunscoile Gaeilge T1. Cuireann an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge (STDL Gaeilge) atá ag feidhmiú anois faoin SFGM na tacaíochtaí seo ar fáil.

 

Maidir leis an nGaeilge mar ábhar, cuireann an SFGM Seimineáir lae ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge uile na tíre ag an iar-bhunleibhéal le tacú le teagasc agus foghlaim an ábhair sna réimsí éagsúla: pleanáil, cothú na gceithre scil, cur chun cinn scil na labhartha, cúrsaí measúnaithe, forbairt modheolaíochtaí, etc. Chomh maith leis sin, cuireann an SFGM Seimineáir bhreise ar fáil do na scoileanna a mhúineann trí mheán na Gaeilge, ag aithint go bhfuil sainriachtanais acu siúd. Tacaítear leis na Seimineáir seo go léir le ceardlanna lasmuigh d’am scoile ar ICT (i gcomhpháirt leis an SFGM Teicneolaíocht san Oideachas) agus ar shainábhair eile a thacaíonn le teagasc agus foghlaim na Gaeilge.

 

Maidir leis na scoileanna a mhúineann trí mheán na Gaeilge, soláthraíonn an SFGM Seimineáir, ceardlanna agus modhanna tacaíochta eile i gcomhthéacs na Straitéise Náisiúnta don Litearthacht agus don Uimhearthacht. Cuirtear tacaíochtaí scoile uile ar fáil freisin i gcomhthéacs ginearálta an teagaisc agus na foghlama chomh maith le saincheist theagasc agus fhoghlaim na Gaeilge ag leibhéal scoile uile. Arís, tacaítear leis seo go léir le ceardlanna lasmuigh d’am scoile ar ICT (i gcomhpháirt leis an SFGM Teicneolaíocht san Oideachas) agus ar shainábhair eile a bhaineann leis an gcomhthéacs áirithe seo.

 

Cuirtear litreacha cuiridh chuig scoileanna maidir leis na modhanna tacaíochta uile seo ach is féidir sonraí freisin a fháil ar shuíomh na SFGM, www.pdst.ie, nó ar www.muinteoirgaeilge.ie.

 

Fís: Múineadh na Gaeilge: Cur chun cinn na scileanna cumarsáide le cabhair ICT