Teastas Sóisearach – An Ghaeilge

Fáilte


 

Tá an chuid seo den suíomh Idirlín á thógáil faoi láthair

 
Ceardlann ar an Litríocht - Mí na Samhna 2017
Is féidir clárú don cheardlann ar an Litríocht  anseo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Seachtain na Gaeilge 2017

Ceardlann do mhúinteoirí Gaeilge Iar-bhunscoile ar fud na tíre.

Tá an Bhéaltriail agus Seachtain na Gaeilge ag druidim linn arís!  Seo ceardlann den scoth le samplaí praiticiúla, acmhainní agus féidearthachtaí don seomra ranga Gaeilge agus don scoil uile i rith Seachtain na Gaeilge. 

Díreofar isteach ar an leagan amach atá ar an mBéaltriail ag leibhéal na hArdteistiméireachta chomh maith agus ar an nGaeilge a spreagadh mar sprioctheanga sa seomra ranga. Cláraigh ar líne chun áit a chur in áirithe.

Bígí Linn!

Cláraigh ar líne chun áit a chur in áirithe

 


 

Forbairt Ghairmiúil

 

Tá an tSFGM Gaeilge in ann cineálacha tacaíochta a chur ar fáil i rith na bliana. I measc na dtacaíochtaí seo, beimid in ann cuairteanna scoile a thairiscint, áit a dtabharfaidh Comhairleoir ón tSeirbhís Tacaíochta ‘cuairt’ ar do scoil ar iarratas na scoile.

 

Is féidir leis an scoil an chuairt a lorg trí fhoirm iarratais ar líne a líonadh isteach anseo.

 

Tacaíocht do theagasc na Gaeilge agus don teagasc trí mheán na Gaeilge

 

Cuireann an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) tacaíocht leanúnach ar fáil do theagasc agus d’fhoghlaim na Gaeilge mar ábhar ag an iar-bhunleibhéal chomh maith le tacaíocht don chomhthéacs iar-bhunscoile Gaeilge T1. 

Maidir leis an nGaeilge mar ábhar, cuireann an SFGM Seimineáir lae ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge uile na tíre ag an iar-bhunleibhéal le tacú le teagasc agus foghlaim an ábhair sna réimsí éagsúla: pleanáil, cothú na gcúig scil, cur chun cinn scil na labhartha, cúrsaí measúnaithe, forbairt modheolaíochtaí, etc. Chomh maith leis sin, cuireann an SFGM Seimineáir bhreise ar fáil do na scoileanna a mhúineann trí mheán na Gaeilge, ag aithint go bhfuil sainriachtanais acu siúd. Tacaítear leis na Seimineáir seo go léir le ceardlanna lasmuigh d’am scoile ar ICT (i gcomhpháirt leis an SFGM Teicneolaíocht san Oideachas) agus ar shainábhair eile a thacaíonn le teagasc agus foghlaim na Gaeilge.

 

Maidir leis na scoileanna a mhúineann trí mheán na Gaeilge, soláthraíonn an SFGM Seimineáir, ceardlanna agus modhanna tacaíochta eile i gcomhthéacs na Straitéise Náisiúnta don Litearthacht agus don Uimhearthacht. Cuirtear tacaíochtaí scoile uile ar fáil freisin i gcomhthéacs ginearálta an teagaisc agus na foghlama chomh maith le saincheist theagasc agus fhoghlaim na Gaeilge ag leibhéal scoile uile. Arís, tacaítear leis seo go léir le ceardlanna lasmuigh d’am scoile ar ICT (i gcomhpháirt leis an SFGM Teicneolaíocht san Oideachas) agus ar shainábhair eile a bhaineann leis an gcomhthéacs áirithe seo.

 

Cuirtear litreacha cuiridh chuig scoileanna maidir leis na modhanna tacaíochta uile seo ach is féidir sonraí freisin a fháil ar shuíomh na SFGM, www.pdst.ie 

 

Fís: Múineadh na Gaeilge: Cur chun cinn na scileanna cumarsáide le cabhair ICT