Béarla agus Litearthacht T1

Béarla agus Litearthacht T1

 

Comórtas le Dán a Chumadh 2014

 

Tá lúcháir ar an bhfoireann Béarla in SFGM an deis seo a thapú chun aitheantas a thabhairt d’éachtaí iontacha ár gcuid daltaí agus múinteoirí sa Chomórtas Náisiúnta Filíochta 2014 atá á reáchtáil faoi láthair ag an Iris Teaching English ó SFGM.

Fuaireamar breis agus naoi gcéad iontráil ó scoileanna as gach cearn na tíre agus bhí sé fíordheacair na dánta is fearr a roghnú i measc an iliomad iontrálacha den scoth a bhí ann. Bhíomar an-tógtha le caighdeán na ndánta a chuir na daltaí isteach. Ba léir dúinn gur chuir siad a lán smaoinimh agus iarrachta isteach ina gcuid saothair agus tá súil againn go rachaidh siad ar aghaidh chun tuilleadh dánta a scríobh agus go leanfaidh siad de bheith ag cur leis an iris sa todhchaí.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach múinteoir a ghlac páirt sa chomórtas as a gcuid ama, treorach agus díograise a thabhairt do scríbhneoirí óga agus as spreagadh a thabhairt dóibh tabhairt faoina n-aistear cruthaitheach féin. Chomh maith leis sin, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le hÉigse Éireann as a cuid oibre agus ba mhaith linn buíochas ar leith a ghabháil le Esther Herlihy in Ionad Oideachais na hUaimhe as a cuid oibre chun a áirithiú go n-éireodh go geal leis an gcomórtas i mbliana.

 

Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words

- Robert Frost

 
 

 

 

 

Amharc ar an láithreoireacht do Lá Béarla agus Litearthachta T1,  ina ndírítear go príomha ar Bhéarla na chéad bhliana  agus ina dtugtar smaointe agus samplaí de mhodheolaíochtaí is féidir a úsáid do gach bliainghrúpa...

 

 

 

 

 

 

Acmhainní do Bhéarla agus Litearthacht T1
   
Sainmhínithe ar Litearthacht Téacs de Dhánta na nDaltaí - Litearthacht i nGníomh
Na hÚrscéalta atá Léite ag Roinnt Daltaí i Rang a Sé agus na hÚdair is Fearr Leo Cárta Samplach Tuairisce ó CNCM
Mo Phróifíl Phearsanta Mo Phróifíl Béarla
Mo Phróifíl Foghlama Machnamh Múinteora ar Phróifíliú
An Cás ar son Léamh mar Chaitheamh Aimsire Úrscéalta a Thaitníonn le Daltaí sa Chéad Bhliain
Moltaí le haghaidh Iris Freagartha Teagasc Dialógach
Obair le Scannán