Acmhainní do mhúineadh na Gaeilge

 

Cláraigh do cheardlanna anseo.

 

Gaeilge

Is ar chumarsáid agus ar úsáid na teanga mar ghnáth-theanga bheo a leagtar béim sa churaclam Gaeilge. Tá béim ann ar líofacht cainte agus ar leathnú chumas cumarsáide an pháiste i gcoitinne. Cuirfidh foghlaim na Gaeilge ar chumas an pháiste cumarsáid a dhéanamh in dhá theanga.

 

Ciallaíonn ‘cumarsáid’ daoine ag caint agus ag éisteacht lena chéile, ag scríobh teachtaireachtaí chuig a chéile agus á léamh. Cruthaíonn an múinteoir na suíomhanna agus na comhthéacsanna sa seomra ranga agus sa scoil ina mbeidh gá ag an bpáiste le cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge.

 

Bíonn tascanna nó cluichí éisteachta agus labhartha ar siúl ag an bpáiste i rith an cheachta chun úsáid a bhaint as an nGaeilge i gcomhthéacs an tseomra ranga. Bíonn cluichí boird agus tascanna scríofa ar siúl freisin chun go mbeidh an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht ní hamháin pléisiúrtha ach feidhmiúil chomh maith. Treoirlínte do Mhúinteoirí

 

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht


Leabhrán Sheachtain na Gaeilge
Cur Chuige Léitheoireachta
Samplaí de Fhrámaí Scríbhneoireachta

Cluichí sa Chlós
Moltaí Léitheoireachta
Moltaí Scríbhneoireachta

Feidhmeanna Teanga
Prionta sa Timpeallacht
Plean don Saor Scríbhneoireacht

Liostaí Foclóra do Sheánraí éagsúla
Cluichí Clóis
Cluichí Teanga 

 

 

Gaeilge Neamhfhoirmiúil 

 

Samplaí den Ghaeilge Neamhfhoirmiúil sa seomra ranga; Naíonáin-Rang 6

 

Suíomhanna Idirlín

Ceardlann Teanga ó Bhéal