Foirm chlárúcháin

Page Content Category: 

Oideachas Reiligiúnach: Tacaíocht

An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

Foirm chlárúcháin le haghaidh cúrsa

Is é an dáta deiridh le cur isteach ar chúrsa seachtain amháin sula dtosaíonn gach cúrsa

 Fótachóipeáil de réir mar is gá 

Iarratasóir amháin in aghaidh gach foirme

Ainm:  Ainm:

Uimhir Fón Póca (ar eagla go gcuirfí cúrsa ar ceal):

Seoladh R-phoist:

Ainm na Scoile:

Seoladh na Scoile:

Uimhir Ghutháin na Scoile:

Facs:

Seoladh R-phoist na Scoile:

Uimhir Rolla na Scoile:

Teideal an Chúrsa:

Ionad:                                                                                   (Ionad Oideachais)

Dáta an Chúrsa:

An Dáta a Cuireadh isteach air:

Síniú an Iarratasóra:

Cláruimhir na Comhairle Múinteoireachta:

Cuir in iúl thíos cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú ag teagasc Oideachas Reiligiúnach don Teastas Sóisearach nó Oideachas Reiligiúnach don Ardteistiméireacht le haghaidh scrúdú Stáit:

Teagascaim Oideachas Reiligiúnach don Teastas Sóisearach le haghaidh scrúdú     Is ea          Ní hea   

Teagascaim Oideachas Reiligiúnach don Ardteistiméireacht le haghaidh scrúdú  Is ea          Ní hea

Comhlánaigh, sínigh agus seol an fhoirm seo ar ais chuig Edel Maher (Riarthóir um Oideachas Reiligiúnach, an SFGM, Páirc Gnó na Páirce Thiar, Bóthar Nangair, Baile Átha Cliath 12, nó cuir r-phost chuig  edelmaher@pdst.ie 

Cosaint Sonraí: Coinneoidh an Roinn Oideachais agus Scileanna na sonraí pearsanta uile a thugann tú dúinn san fhoirm seo faoi rún agus ní bhainfear úsáid astu ach amháin don chuspóir a bheartaítear.Ní dhéanfar an fhaisnéis a nochtadh ach amháin mar a cheanglaítear faoin dlí nó ar chuspóirí a liostaítear i gclárúchán na Roinne leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí (Tag. 10764/A).