An tSraith Shóisearach – Stair

 
 

 

Litearthacht
 

 
 

Acmhainní

Ní mór na scoláirí a roinnt ina ngrúpaí de cheathrair don teicníc seo.  Cruinníonn na scoláirí thart faoi Theimpléad Mata Boird a eagrófar le rannóga ionas go mbeidh gach scoláire ábalta a smaointe a scríobh agus rannóg láir ionas go mbeidh na scoláirí in ann a smaointe aonair a achoimriú.  I dtús báire, smaoiníonn na scoláirí ar cheist ina n-aonar agus scríobhann siad a smaointe síos ina rannóg féin ar an teimpléad.  Roinneann na scoláirí a smaointe ansin chun gnéithe coitianta a fhiosrú; is féidir iad sin a bhreacadh síos i lár an teimpléid mata boird.  Is é is cuspóir le teicníc an mhata boird deis a thabhairt do na scoláirí uile a smaointe a roinnt agus foghlaim óna chéile i ndíospóireacht chomhoibríoch mar ghrúpa beag.  Cuireann na scoláirí a litearthacht bhéil chun feabhais ach an méid sin a dhéanamh.  Is iad na tairbhí a ghabhann leis an straitéis seo ná go mbíonn deis ag na scoláirí machnamh a dhéanamh agus a bheith rannpháirteach. Foghlaimeoidh siad níos mó de thoradh éisteacht le smaointe na scoláirí eile.  Cliceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi theicníc an mhata boird, mar aon le treoracha céim ar chéim maidir lena cur i bhfeidhm go rathúil.

 

Póstaeir Úsáideacha

 

Suíomhanna Gréasáin chun feabhas a chur ar Litearthacht agus ar Uimhearthacht

Puzzlemaker Is féidir cuid mhór cineálacha éagsúla puzail a dhéanamh
Wordlearner Crosfhocail, cuardaigh focal, biongó, meaitseáil agus tuilleadh
Cuardaigh focal Do chuardach focal féin a dhéanamh
Pete’s PowerPoint Station Íomhánna agus smaointe maithe matamaitice
IXL Suíomh idirghníomhach dul siar le haghaidh matamaitice – clúdaíonn sé na topaicí go léir
Skillswise Suíomh gréasáin oideachasúil chun feabhas a chur ar litearthacht agus ar uimhearthacht i measc daoine fásta
Quizlet Luaschártaí, Cluichí agus Tástálacha
Studystack Luaschártaí, Meaitseáil, Crosfhocail, Tástálacha, Quizeanna
Wordle Do Néal Focal féin a chruthú
Tagxedo Do Chruth Focal féin a chruthú
Question Cube Cruthaigh ciúb ceisteanna trí úsáid a bhaint as Tacsanomaíocht Bloom  Cuir isteach d’ainm ar dtús agus cliceáil “Create your own cube” ansin

 

Seicliostaí do Litearthacht agus Uimhearthacht

Cur i Láthair ó Bhéal: Foirm Mheastóireachta

 

Is í seo an Straitéis Náisiúnta chun an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i measc Leanaí agus Daoine Óga 2011 – 2020.  Cliceáil anseo le haghaidh achoimre ar an straitéis.
Cliceáil anseo chun an straitéis iomlán a íoslódáil.

 

Seicliosta do Litearthacht agus Uimhearthacht