An tSraith Shóisearach – Stair

 

 

 

Naisc

 

 

 


Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú gur cruinn agus ábhartha atá naisc, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha.  Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí agus tá sé mar fhreagracht ar an úsáideoir teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus beachtas na faisnéise atá ar shuíomhanna Idirlín a bhfuil nasc chucu.  Níor cheart a mheas gurb ionann naisc chuig suíomhanna Idirlín seachtracha  agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM  d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ón suíomh Idirlín seo nó chuig an suíomh Idirlín seo.

 

Déantar naisc a chatagóiriú faoi na ceannteidil seo: Stair Éireannach agus Stair Idirnáisiúnta.

 

 

Naisc Staire Éireannaí
Suíomh Idirlín Sonraí
An Cumann Cartlann agus Taifead, an Ríocht Aontaithe agus Éire Tá an suíomh Idirlín á óstáil ag an gCumann Cartlann agus Taifead, Éire, d’fhonn seirbhís faisnéise ar líne atá praiticiúil agus spéisiúil a chur ar fáil maidir le hábhar cartlainne agus seirbhísí cartlainne in Éirinn.
Ask About Ireland Is éard atá in Ask About Ireland agus an tionscadal Oidhreachta Cultúrtha ná tionscnamh de chuid na leabharlann poiblí i dteannta músaem áitiúil agus cartlann áitiúil chun digitiú agus foilsiú ar líne a dhéanamh ar an ábhar bunaidh, ar an ábhar neamhchoitianta agus ar an ábhar uathúil óna mbailiúcháin staidéar áitiúil d’fhonn acmhainn náisiúnta Idirlín a chruthú le haghaidh cultúir.  Roghnaigh na heagraíochtaí rannpháirteacha ábhar óna stoc lena mbaineann spéis ar leith laistigh de thopaicí coitianta éagsúla a chuimsíonn spórt, iompar, ailtireacht, flóra agus fána agus scríbhneoirí Éireannacha.  Déantar an t-ábhar a dhigitiú ansin agus a chur i gcomhthéacs insinte. 
BorrowBooks.ie Cuardaigh na catalóga ar líne agus na suíomhanna Idirlín de leabharlanna poiblí na hÉireann agus iarr leabhair, dlúthdhioscaí, DVDanna, etc., trí iasacht idirleabharlainne.
Century Ireland Nuachtán ar líne a insíonn scéal na n-imeachtaí den saol in Éirinn (lena n-áirítear an Réabhlóid Éireannach) céad bliain ó shin is ea Century Ireland.  Foilsítear é gach coicís agus tá sé ar an bpríomhthairseach ar líne le haghaidh dheich mbliana na gcuimhneachán in Éirinn, 1912 – 1923.
Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath

Cuimsíonn Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath taifid ar rialtas cathartha Bhaile Átha Cliath ón mbliain 1171 go dtí deireadh an 20ú haois. I measc na dtaifead sin tá miontuairiscí na Comhairle Cathrach agus na gcoistí, leabhair chuntais, comhfhreagras, tuarascálacha, taifid chúirte, achainíocha carthanais, gníomhais teidil, léarscáileanna agus pleananna agus líníochtaí. Tugann gach ceann díobh eolas ar fhorbairt Bhaile Átha Cliath thar ocht gcéad bliain.

Chomh maith leis sin, faigheann Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath bailiúcháin phríobháideacha a bhaineann le stair chathair Bhaile Átha Cliath nó le daoine a d’oibrigh laistigh den Chathair Bhardasach.

Reilig agus Músaem Ghlas Naíon Caomhnóirí agus scéalaithe do níos mó ná 1.5 milliún duine atá i Reilig agus Músaem Ghlas Naíon. Idir ghnáthdhaoine agus daoine suaithinseacha, chuir na daoine sin le hÉirinn an lae inniu a mhúnlú. Cuirtear a gcuid scéalta agus na réanna i láthair trí thurais ar an reilig, trí chuairt ar an músaem nó trí chuardach ginealais le haghaidh stair do mhuintire a fháil.
History Hub Tá History Hub lonnaithe i Scoil na Staire agus na Cartlannaíochta, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  Is é aidhm an tsuímh ná an taighde acadúil is déanaí a chur ar fáil ar líne do gach duine ag a bhfuil an-spéis i gcúrsaí staire.  I bpodchraoltaí éagsúla, tá staraithe ag labhairt faoi raon leathan ábhar ó stair na Meánaoise go dtí an stair nua-aimseartha, ábhair a chuimsíonn stair Éireannach agus stair idirnáisiúnta araon.
Irisleabhar History Ireland I ngach eagrán de History Ireland, clúdaítear raon leathan topaicí, a chuimsíonn na luathaoiseanna go dtí an lá atá inniu ann, d’fhonn léargas ar an saol i bhfad ó shin a thabhairt don léitheoir agus léargas ar an saol comhaimseartha á chur ar fáil ag an am céanna.  Maisítear na hailt uile le grianghraif, le léarscáileanna nó le pictiúir chun forbhreathnú soiléir ar an topaic sin a sholáthar.
Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann (HTAI) Cuireann Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann (HTAI) cúrsaí forbartha gairmiúla leanúnaí, seimineáir agus comhdháil náisiúnta ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí Staire iar-bhunscoile in Éirinn.  Comhoibríonn SFGM le HTAI agus éascaíonn sí ceardlanna ag comhdháil an HTAI go rialta.
Iontaobhas Oideachais Uileloiscthe na hÉireann Is é is aidhm d’Iontaobhas Oideachais Uileloiscthe na hÉireann ná teagasc faoin Uileloscadh agus faoi na torthaí a bhí air.  Ceapann an HETI cláir oideachais agus cláir chultúrtha atá oiriúnach do gach duine, beag beann ar aois agus ar chúlra an duine.
Príosún Chill Mhaighneann Tá Príosún Chill Mhaighneann ar cheann de na Príosúin neamháitithe is mó ar an Eoraip. Clúdaíonn sé roinnt de na himeachtaí is laochúla agus is tragóidí agus Éire ag teacht chun cinn mar thír nua-aimseartha ó na 1780idí go dtí na 1920idí. I measc na nithe is díol spéise tá mórthaispeántas a dhéanann cur síos mionsonraithe ar stair pholaitiúil agus phionósach an phríosúin agus ar an obair athchóirithe a rinneadh air. Cuireadh seó closamhairc san áireamh sa turas ar an bpríosún. 
Cartlann Náisiúnta na hÉireann

Cuid fhíorluachmhar d’oidhreacht náisiúnta na hÉireann atá sna tuairisceáin teaghlaigh agus na taifid choimhdeacha ar dhaonáirimh na hÉireann ón mbliain 1901 agus ón mbliain 1911 atá á gcoimeád ag Cartlann Náisiúnta na hÉireann.

Tá fáil ar an dá chontae is tríocha go léir don bhliain 1901 agus don bhliain 1911 agus is féidir iad a chuardach leis na catagóirí faisnéise go léir. Déanfar ceartúcháin agus feabhsúcháin ar bhonn leanúnach. 

An Leabharlann Náisiúnta, Sráid Chill Dara Soláthraíonn an Leabharlann Náisiúnta clár iontach taispeántas, imeachtaí agus deiseanna foghlama do gach duine, beag beann ar aois agus ar na nithe a bhfuil spéis acu iontu. Is ionann na bailiúcháin agus acmhainní foghlama uathúla do dhaltaí maidir le gach gné de stair agus cultúr na hÉireann. 
Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin Soláthraíonn Ard-Mhúsaem na hÉireann raon leathan acmhainní foghlama agus gníomhaíochtaí sna ceithre mhúsaem uile. Is é an dóigh is fearr le heolas a fháil ar na turais, ar na gníomhaíochtaí agus ar an bhfoghlaim ar fad ná dul chuig rannán ‘Explore and Learn’ gach músaeim. 
Talking History, Newstalk Déanann an clár uathúil anamúil seo, a chuireann an Dr Patrick Geoghegan ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, i láthair, plé criticiúil ar roinnt de na pearsana móra agus na himeachtaí polaitiúla, sóisialta agus cultúrtha ón am atá thart.  Díríonn “Talking History” ar an ngné dhaonna de stair. Folaíonn sé na nithe nach labhraítear fúthu go minic, ar nithe iad a fhéadann a bheith géar, salach agus míchompordach uaireanta.  Cé go dtabharfaidh “Talking History” eolas duit, go mbainfidh tú taitneamh as agus go mbainfidh sé geit asat ó am go chéile, is cinnte nach gcuirfidh sé leadrán ort.  Tá rud amháin cinnte – is cuma cé acu atá Patrick ag déanamh plé ar cheannairí reiligiúnacha conspóideacha nó ag déanamh plé ar ghluaiseachtaí eacnamaíocha nár éirigh leo, níl aon amhras ach go nglacfaidh sé stair amach ón seomra ranga oíche Dhomhnaigh agus go gcuirfidh sé beocht inti.
The History Show, RTÉ Radio 1 Déanann an clár irise raidió seo iniúchadh ar imeachtaí sóisialta, polaitiúla agus cultúrtha ó thús an tsaoil go dtí an lá atá inniu ann le painéalaithe is saineolaithe, le tuairiscí agus le plé

 

Naisc Idirnáisiúnta Staire
Suíomh Idirlín Sonraí
Músaem Anne Frank Tá ceachtanna, smaointe agus leideanna do mhúinteoirí scoile ar fáil. Is féidir an Treoir do Mhúinteoirí agus ceachtanna tionscnaimh a úsáid chun an Secret Annex Online a fhiosrú. Aimseoidh daltaí cén fáth ar éirigh Anne Frank agus a nDialann ní ba cháiliúla agus gheobhaidh siad leagan amach na háite folaigh agus eolas faoi shaol laethúil na ndaoine agus faoi dheireadh an scéil. 
Europeana 1914 – 1918 Bailiúchán d’ábhar foinse uile-Eorpach ar an gCéad Chogadh Domhanda is ea Europeana.
An Músaem Cogaidh Impiriúil Is uathúil an dóigh a gclúdaíonn an Músaem Cogaidh Impiriúil (IMW) coimhlintí, go háirithe na coimhlintí sin a bhaineann leis an mBreatain agus leis an gComhlathas ón gCéad Chogadh Domhanda go dtí an lá inniu.  Féachann an Músaem Cogaidh Impiriúil le soláthar a dhéanamh don staidéar agus don tuiscint ar stair an chogaidh nua-aimseartha agus ar an “taithí le linn am cogaidh” agus spreagadh a thabhairt dóibh sin.
Údarás Cartlainne Náisiúnta agus Taifead Stáit Aontaithe Mheiriceá Cuireann an suíomh seo bileoga oibre anailíse cáipéisí a ndearna Foireann Oideachais an Údaráis Cartlainne Náisiúnta agus Taifead iad a fhorbairt. D’fhéadfadh na bileoga oibre sin bheith cabhrach duit de réir mar a thugann tú tús eolais ar na cáipéisí éagsúla do dhaltaí. Tá na mílte cáipéis ar fáil sna rannáin de shuíomh Idirlín na Cartlainne Náisiúnta, lena n-áirítear: Teaching with Documents, Online Exhibits agus an Online Catalogue.