An tSraith Shóisearach – Ceol

 

 

 

Naisc

 

 

 


Cé go ndéanaimid gach iarracht a chinntiú gur cruinn agus ábhartha atá naisc, ní ghlacann SFGM freagracht as leathanaigh atá á gcoinneáil ag soláthraithe seachtracha.  Cuirtear naisc ar fáil mar acmhainn do mhúinteoirí agus tá sé mar fhreagracht ar an úsáideoir teacht ar a thuairimí féin maidir le cruinneas, ábharthacht, iontaofacht agus beachtas na faisnéise atá ar shuíomhanna Idirlín a bhfuil nasc chucu.  Níor cheart a mheas gurb ionann naisc chuig suíomhanna Idirlín seachtracha  agus formhuiniú nó moladh a thugann SFGM  d’aon táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a thairgtear de bhua aon fhaisnéise, ábhair nó inneachair atá nasctha ón suíomh Idirlín seo nó chuig an suíomh Idirlín seo.

 


 

Suíomh Idirlín Sonraí
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Ábhair Scrúduithe
An Roinn Oideachais agus Scileanna Faisnéis faoi gach leibhéal den chóras náisiúnta oideachais, tuairiscí cigireachta, ciorcláin, etc.
Scoilnet Acmhainní le haghaidh ábhar ar leith, topaic ar thopaic
Skoool Ceachtanna idirghníomhacha, treoracha faoi staidéar
Teachnet Ábhar digiteach Éireannach arna chruthú ag múinteoirí le haghaidh múinteoirí, cúrsaí faoi úsáid ICT sa teagasc agus san fhoghlaim
SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas Cúrsaí ICT (ar líne agus in ionaid oideachais áitiúla), físeáin faoi chleachtas reatha ICT i scoileanna na hÉireann
CNCM Nuashonruithe ar athchóiriú an churaclaim in Éirinn, measúnú chun foghlama, etc.
Cumann Múinteoirí Ceoil na hÉireann Suíomh Idirlín  Chumann Múinteoirí Ceoil na hÉireann

Cuireann  Cumann na Múinteoirí  Ceoil Iar-bhunscoile (PPMTA) cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do  mhúinteoirí iar-bhunscoile Ceoil in Éirinn. Comhoibríonn SFGM le  PPMTA agus is minic a éascaíonn siad ceardlanna ag an gComhdháil Bhliantúil de chuid  PPMTA. Téigh chuig www.ppmta.ie i gcomhair tuilleadh faisnéise.