Misneach na hIar-bhunscoile

 

TÚS EOLAIS AR MHISNEACH

Cad atá sa chlár Misneach?

 

 

Tugann Misneach tacaíocht do rannpháirtithe i bpríomhréimsí gairmiúla na ceannaireachta scoile, lena n-áirítear Foghlaim a Stiúradh, Daoine a Stiúradh, an Eagraíocht a Stiúradh agus Féin-bhainistíocht. Tugann an clár cúnamh do phríomhoidí an chéim idir an t-ionduchtúchán agus post an phríomhoide a thógáil go cúramach agus tugann sé faill dóibh forbairt mar cheannaire scoile ina scoil féin.

Cuirtear an Clár i láthair trí mheascán de mhodúil chónaithe, timpeallachtaí tacaíochta áitiúla, meantóireacht agus tacaíocht ar líne. Tá sé maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.  Cheap meitheal ceannairí scoile a bhfuil taithí acu an clár Misneach agus cuireann siad i láthair é

 

 

Cé dó a bhfuil an clár seo?

 

 

Chuir Clár Ionduchtúcháin Mhisneach le haghaidh  príomhoidí nuacheaptha tacaíocht agus forbairt ghairmiúil ar fáil do bhunús na bpríomhoidí a ceapadh le cúig bliana déag anuas. 

 

 

 

Cén fáth ar chóir dom a bheith páirteach i Misneach?

 

 

Céard a dúirt rang 2014-16.....

“Oiliúint bhainistíochta den chéad scoth i gcomhair príomhoidí nua-cheaptha. Bhí ábhar agus taithí foghlama an chláir dea-ullmhaithe agus seachadadh ag an am ceart iad. Tugtar spás intinne duit taobh amuigh den scoil ionas go mbeidh tú in ann machnamh agus pleanáil a dhéanamh. Is é toradh na traenála an gréasán gairmiúil a bhunaítear le comhghleacaithe ar fud na tíre a bhfuil na fadhbanna céanna acu agus a roinneann a gcomhairle ar na fadhbanna sin”

 

 

"Is clár den chéad scoth é Misneach agus bhí sé fíorúsáideach dom mar Phríomhoide nua. Bhí caighdeán na dtaispeántas, na comhairle praiticiúla agus na gcomhráite proifisiúnta ar fheabhas. An ghné ba luachmhaire dom féin ná an deis casadh le daoine eile ar ceapadh iad mar cheannairí le déanaí chomh maith agus ár dtaithí ar an gcéad 18 mí sa phost a roinnt lena chéile”

"Tá an clár seo ar fheabhas. Mholfainn go mór do gach príomhoide nua-ceaptha é. Chuir an cúrsa tús le comhráite iontacha ar ról an phríomhoide agus bhí an deis ann gréasán comhghleacaithe a chruthú a bheidh ar fáil duit nuair a fhágann tú an cúrsa Misneach. Bhain mé an-taitneamh as an gcúrsa agus d’fháilteoinn roimh chúrsa Misneach a reáchtálfaí faoi dhó sa bhliain don dá ghrúpa"

 

 

"Bhain mé an-taitneamh as an gclár agus is fairsing an taithí a bhain mé uaidh. Fágaim an cúrsa le níos mó muiníne agus bhí an-mhisneach agam gan dabht. Mar aon le smaointe a fháil faoi rudaí cosúil le fís, cultúr na scoile agus forbairt ghairmiúil leanúnach, tá níos mó feasachta agam anois ar smaointe praiticiúla agus cé go bhfuil na smaointe sin beag beidh tionchar ollmhór acu ar an bhfoireann agus ar na scoláirí agus ar reáchtáil laethúil scoile atá éifeachtach”