Forbairt na hIar-bhunscoile

TÚS EOLAIS AR FORBAIRT

 

Bunaíodh an clár Forbairt ar phróiseas Foghlama Gníomhaíochta. Cuireann an clár Foghlama Gníomhaíochta ar chumas gairmithe foghlaim agus forbairt a dhéanamh trí leas a bhaint as a dtaithí agus machnamh a dhéanamh uirthi i gcomhluadar a bpiaraí agus iarracht á déanamh acu dul i ngleic le fadhbanna ón bhfíorshaol ina n‑eagraíocht féin. Cuirtear béim mhór sa chlár seo ar an smaoineamh go mbeidh próiseas daonlathach ann idir cleachtóirí agus foghlaimeoirí gníomhacha. Gintear an fhoghlaim ó idirghníomhaíochtaí daonna ag éirí as cuir chuige dírithe ar réitigh i leith fadhbanna oibre fíor-ama ón bhfíorshaol.

 

Is féidir príomhghnéithe den fhoghlaim ghníomhaíochta a choimriú mar seo a leanas:

  • Is í an ghníomhaíocht phearsanta an bonn don fhoghlaim
  • Dírítear ar fhadhbanna fíora comhthéacsúla
  • Úsáidtear léargas ceistiúcháin, atá bunaithe ar an smaointeoireacht mhachnamhach dírithe ar spriocanna, mar mheán don fhoghlaim.
  • Iniúchadh comhoibríoch (sóisialta) atá ann (‘comrádaithe san anachain’), níl ordlathas ann agus bíonn sé nádúr macánta aige.
  • Tá torthaí foghlama éiritheacha i gceist

(Fox 2009; Simpson agus Bourner 2007; Pedler, Burgoyne agus Brook 2005; Rigg agus Trehan 2004)

 

Féilire an Chláir:

Seisiún Tosaigh

Cónaitheach 1 Ceannaire 1 na Múinteoirí Cruinniú 1 ALN Cuairt 1 ar Scoil Cónaitheach 2 Ceannaire 2 na Múinteoirí Cruinniú 2 ALN Cuairt 2 ar Scoil Tuarascáil Oíche Cheiliúrtha
Meán Fómhair Meán Fómhair Meán Fómhair Deireadh Fómhair Samhain Feabhra Feabhra Márta Aibreán Bealtaine Meán Fómhair
Foireann Iomlán Fhorbairt An Príomhoide agus an Leas-Phríomhoide Beirt Cheannairí Ionaid Scoileanna Braislithe Foireann Fhorbairt An Príomhoide agus an Leas-Phríomhoide Beirt Cheannairí Ionaid Scoileanna Braislithe Foireann Fhorbairt Foireann Fhorbairt Foireann Fhorbairt

 

 

 

 

 

 

 

Liosta de na scoileanna rannpháirteacha le haghaidh 2015/16 agus cuspóir a dtionscadal

Scoil Tionscadal
1. Meánscoil Bhalla Piarbhreathnóireacht ar Straitéisí McF
2. Coláiste an Chorainn Rátaí Críochnaithe agus Caighdeán Obair Baile a fheabhsú
3. Coláiste Mhuire, Eas Géitine Mé Féin a Bhainistiú
4. Ardscoil na Tríonóide, Baile Átha Í Gach plean ábhair a dhigitiú
5. Coláiste Cholmcille Rannpháirteachas na foirne le Office 365 a mhéadú
6. Coláiste Pobail Osraí Comhoibriú agus Piarmheastóireacht
7. Coláiste Davitt Uimhearthacht a fheabhsú le béim ar leith ar Chéatadáin
8. Meánscoil Muire, Ros Comáin McF/Aiseolas ó Scoláirí
9. Coláiste Mhuire, Béal Átha Ghártha Aiseolas múnlaitheach
10. Coláiste Pobail Dhún Seachlainn Ag úsáid an Nóta Imní i nDialann an Scoláire
11. Gaelcholáiste na Mara Úsáid a bhaint as ríomhphunann chun measúnú a chur chun cinn.
12. Coláiste Loreto Charraig an tSionnaigh An Foghlaimeoir Neamhspleách
13. Coláiste na Maighne, Béal an Átha Cultúr comhoibríoch a chruthú trí phiarbhreathnóireacht.
14. Coláiste Rís, Cathair na Mart Teagasc agus Foghlaim a fheabhsú
15. Coláiste Pobail na Scairbhe Piarchomhoibriú
16. Scoil Mhuire, Bun Cranncha Múinteoirí ag roinnt dea-chleachtais
17. Coláiste Ghearóid, Caisleán an Bharraigh Scileanna Réiteach Fadhbanna a fhorbairt ag an tSraith Shóisearach
18. Coláiste Thiarnáin, Crois Mhaoilíona Úsáid agus Éifeachtacht Obair Ghrúpa sa Seomra Ranga
19. Coláiste Phóil, Port Láirge Cleachtas athshlánaíoch a úsáid chun iompar scoláirí a fheabhsú
20. Coláiste Chathair na Mart FE Measúnú a dhéanamh ar an measúnú
21. Coláiste San Labhrás, Baile Uí Lachnáin Tinreamh agus poncúlacht
22. An Chroí Ró Naofa, Tulach Mór Teagasc agus foghlaim a fheabhsú sa scoil
23. St Columba’s, Srath an Urláir Feasacht an Scoláire ar Stíl Foghlama
24. Coláiste Iarfhlaith, Tuaim Cur chuige sa scoil uile maidir le straitéisí idirdhealaithe
25. Coláiste Fhlannáin, Inis An tionchar a bhíonn ag aiseolas múnlaitheach scríofa
26. Coláiste Pobail Bhaile Ádaim Teagasc agus Foghlaim - Dearcadh an Scoláire
27. Coláiste na nDoiminiceach, Ascaill Uí Ghríofa Príomhscileanna a forbairt i bhFoghlaimeoirí san Idirbhliain
28. CBS Ros Comáin Dea-chleachtas a Roinnt - Tionscadal Breathnóireachta
29. Coláiste Mhuirlinne, Gaillimh Eochairscil: Mé Féin a Bhainistiú
30. Láithreoireacht, Warrenmount Ag measúnú stíleanna teagaisc agus foghlama
31. Meánscoil Gharman Foghlaim neamhspleách
32. Coláiste Dhoiminic, Baile Formaid Critéir Ratha McF a úsáid le Scoláirí na Chéad Bhliana
33. Meánscoil Mhuire, An tAonach Foghlaim chomhoibríoch

 

Liosta de na scoileanna rannpháirteacha le haghaidh 2014/15 agus cuspóir a dtionscadal

Scoil Tionscadal
Coláiste Loreto Baile Brigín Ag Glacadh le Teagasc agus Foghlaim san 21ú hAois
Scoil Chonglais, Bealach Conglais Éirim Theagascach
Scoil Naomh Cholmáin, Clár Chlainne Mhuiris Measúnú chun Foghlama
Coláiste na Trócaire, an Chúlóg Piartheagasc Matamaitice
Regina Mundi College, Dúglas Ag tacú le Scoláirí ón Idirbhliain go dtí an Séú Bliain
Coláiste na Coiribe Measúnú
Coláiste Iósaf, Béal Átha na Sluaighe Briseann an dúchas trí shúile an chait : ag úsáid CAT4
Pres. Rochford Manor, An Charraig Dhubh Obair Bheirte agus Obair Ghrúpa le scoláirí sa dara bliain
Coláiste Phroinsiasach, Baile Mhic Gormáin Labhairt agus Éisteacht i Seomra Ranga na Chéad Bhliana
Coláiste Phóil, na Cnoic Ghlasa Muinín Acadúil a mhéadú i Scoláirí
Coláiste Louis, Coillte Mach Ag breathnú ar an gcaoi a bhfoghlaimíonn scoláirí
Pobalscoil Chionn tSáile Inniúlachtaí i gcodáin, deachúlacha, céatadáin
Coláiste Raphael, Baile Locha Riach Dea-chleachtas le cur chuige roinnte
Coláiste Sancta Maria, Cluain Cearbán iPad a úsáid mar áis teagaisc
Scoil Dháibhí na mBráithre Críostaí, Ard Aidhin Athbhreithniú Piaraí Comhoibríoch
Acadamh Paitríoch, Mala Sum It Up
Coláiste Chláir, Baile Hamaltúin Eispéireas agus Caighdeáin Scoile a Fheabhsú
Coláiste Pobail Cholmáin, Mainistir na Corann Gluais a dhíríonn ar théarmaí scrúdaithe amháin
Coláiste na Dea-Chomhairle, Ros Mhic Thriúin Straitéisí McF a Chur i bhFeidhm
Coláiste Salesian, Pailís Chaonraí Iniúchadh a dhéanamh ar Stíleanna Foghlama i measc Scoláirí na Chéad Bhliana
Pobalscoil Ros Comáin Foghlaim Chomhoibríoch-Caighdeáin a fheabhsú
Gairmscoil na bPiarsach, Rosmuc Féin-mheasúnú agus féin-fhoghlaim an scoláire
Coláiste na Trócaire, Sligeach Forbairt sa Ríomhfhoghlaim ag Coláiste na Trócaire
Rockbrook Park School, Ráth Fearnáin Comhordú ábhair agus comhoibriú múinteoirí