TÓRAÍOCHT

Cuirtear an Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht Oideachais (Tóraíocht) ar fáil i gcomhpháirtíocht idir Ollscoil na hÉireann Má Nuad agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM).  Cáilíocht Leibhéal 9 (60 creidiúint) é an cúrsa seo agus tá sé mar aidhm aige feabhas a chur ar inniúlachtaí múinteoirí ina gcuid oibre reatha agus tacú lena n-ullmhú do phoist cheannaireachta sinsearaí sa todhchaí. 

 

Incháilitheacht: Tá an cúrsa seo oscailte do mhúinteoirí a bhfuil taithí ceithre bliana ar a laghad acu mar mhúinteoir cáilithe lánaimseartha.  D’fhéadfadh roghnúchán bheith i gceist leis.

 

Táille an chúrsa:  €2,000

 

Le haghaidh tuilleadh sonraí ar Thóraíocht nó lena fháil amach cé na hionaid a bhfuil clár Thóraíocht á reáchtáil acu,  cliceáil anseo chun amharc ar bhróisiúr an chúrsa

 

Ábhar an Chláir

Rinneadh forbairt ar chlár Thóraíocht  i gcomhar le ceannairí scoile a bhfuil taithí acu agus is é cuspóir an chláir  an t-eolas, an tuiscint, na dearcthaí agus na scileanna a theastaíonn faoi choinne ceannaireacht rathúil chomhaimseartha scoile a fhorbairt.  Is iad treoirphrionsabail an chláir díriú ar thuras na rannpháirtithe féin i bhfoghlaim agus i gceannaireacht scoile, inniúlacht agus muinín sa cheannaireacht a neartú laistigh de chreat reachtaíochta, agus béim a leagan ar fhorbairt phearsanta agus ar fheasacht chomhthéacsúil. Beidh na modúil seo a leanas sa chlár:

Ní mór do na rannpháirtithe tabhairt faoi ‘Thionscadal Taighde Fheidhmigh’ i leith na ceannaireachta ina scoil féin. Is bunchuid den chlár é ceannaire na scoile mar ‘Chleachtóir Machnamhach’.