An tSraith Shóisearach – Stair

Fáilte!


Comhdháil Tíreolaíochta

Beifear ábalta clárú go luath

 

Dáta

Am

Ionad

Dé Sathairn, an 21 Márta 2015

9.30am - 3.30pm

Óstán Hodson Bay, Baile Átha Luain

 

Clár le teacht. Má bhíonn smaointe/moltaí ar bith agat, cuir ríomhphost chuig   estherherlihy@pdst.ie

 

Nuacht Úr

Soláthraíonn na suíomhanna seo a leanas  rochtain fhairsing ar fhoinsí príomha agus tánaisteacha Éireannacha do mhúinteoirí Staire.

 

 Dictionary of Irish Biography ar líne

Is é The Dictionary of Irish Biography  an foclóir beathaisnéise is cuimsithí i gcló d’Éirinn. Cuimsíonn sé breis agus 9,000 alt beathaisnéiseach sínithe a dhéanann cur síos agus measúnú ar ghairmeacha ábhar i ngach réimse  díchill, lena n-áirítear polaitíocht, dlí, reiligiún, litríocht,  iriseoireacht, ailtireacht, péintéireacht, ceol, drámaíocht, eolaíocht, míochaine, innealtóireacht, siamsaíocht agus spórt.

 

http://www.rte.ie/centuryireland

Nuachtán staire ar líne a insíonn scéal na n-imeachtaí den saol in Éirinn (lena n-áirítear an Réabhlóid Éireannach) céad bliain ó shin is ea Century Ireland.  Foilsítear é gach coicís agus tá sé ar an bpríomhthairseach ar líne le haghaidh dheich mbliana na gcuimhneachán in Éirinn, 1912-23. I dteannta tuairisciú nuachta ar an saol 100 bliain ó shin, cabhraíonn roinnt mhaith ábhar físe, ábhar cartlainne agus ábhar comhthéacsúil linn tuiscint a fháil ar na castachtaí domhanda sna blianta idir 1912 agus 1923. Déanann RTÉ óstáil ar Century Ireland, atá lonnaithe i gColáiste Bhostúin, agus is éard atá ann ná comhpháirtíocht chomhoibríoch idir na hinstitiúidí móra cultúir agus oideachais in Éirinn. Bhuaigh Century Ireland an dámhachtain don suíomh Idirlín Éireannach Ealaíon, Cultúir agus Oidhreachta is fearr in 2013 agus cuireadh ar an ngearrliosta é do chomórtas Prix Europa, atá ar an duais idirnáisiúnta is mó clú le haghaidh léirithe teilifíse, raidió agus ar líne na seirbhíse poiblí.

 

http://historyhub.ie/

History Hub  lonnaithe i Scoil na Staire agus na Cartlannaíochta, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is é aidhm an tsuímh ná an taighde acadúil is déanaí a chur ar fáil ar líne do gach duine ag a bhfuil an-spéis i gcúrsaí staire. I bpodchraoltaí éagsúla, tá staraithe ag labhairt faoi raon leathan ábhar ó stair na Meánaoise go dtí an stair nua-aimseartha, ábhair a chuimsíonn stair Éireannach agus stair idirnáisiúnta araon. Tá an-éileamh ar an gcúrsa deich léacht a theagascann an tOll. Michael Laffan ar an réabhlóid Éireannach. Sa rannán ‘From the Archives’, taispeántar buncháipéisí staire atá á gcoinneáil sa Chartlann sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Is ann do rannán ‘History and Policy’ freisin mar a gcuireann staraithe le díospóireachtaí beartais reatha.

 

Clárú do Mhúinteoirí Staire 

Cláraigh do chuid sonraí   le Stair SFGM  ionas go dtig linn an scéal agus an fhaisnéis is deireanaí a thabhairt duit.  Cliceáil anseo  le clárú.

 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  (CPD)

 

I gComhair Tacaíocht Scoilbhunaithe

Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar thacaíocht ábhar-bhunaithe. Chun tacaíocht scoilbhunaithe a fháil i gcomhair Staire: Lean an nasc seo chuig ár bhfoirm ar líne .

 

I gcomhair tuilleadh Tacaíochta

Cuireann Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann (HTAI)  cúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí, seimineáir agus comhdháil bhliantúil ar fáil freisin chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí iar-bhunscoile  Staire in Éirinn. Comhoibríonn SFGM leis an HTAI. Téigh chuig  http://www.htai.ie/ i gcomhair tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht SFGM:

Is í Esther Herlihy an Riarthóir agus tá sí  lonnaithe in  Ionad Oideachais na hUaimhe, Áth Luimnigh, an Uaimh, Co. na Mí. 

Seoladh ríomhphoist:   estherherlihy@pdst.ie