Matamaitic

 

 Cuireann an Mhatamaitic ar chumas an linbh tuiscint a fháil ar thoisí tábhachtacha ar leith de chuid an domhain fhisiciúil agus an chaidrimh shóisialta. Tugann sé modhanna do leanaí chun coincheapa lena mbaineann méid, uimhreas, cruth agus spás, agus an gaol atá eatarthu, a ionramháil, a thaifeadadh agus a chur in iúl. (Curaclam na Bunscoile  –  Réamhrá)

 

Tá an chuid seo den suíomh Idirlín dírithe ar acmhainní nua a d’fhorbair SFGM le déanaí. Beartaítear go gcomhlánóidh agus go dtacóidh na hacmhainní seo le cur i bhfeidhm Churaclam na Matamaitice sna Bunscoileanna, 1999. Is féidir acmhainní ábhartha eile i dtaobh na Matamaitice a rochtain ar an suíomh cartlainne www.ppds.ie agus tríd an nasc seo a chliceáil. Féadtar tuilleadh acmhainní ó shuíomh PCSP a fháil freisin ach an nasc seo a chliceáil. Féadtar na hábhair agus na hacmhainní uile a úsáidtear sna Seimineáir do Nasc Uimhearthachta Bunscoile a rochtain tríd an táb Uimhearthachta ar an suíomh gréasáin seo nó trí chliceáil anseo.

 

An Rannán Foilseachán Nua

Is é cuspóir na n-acmhainní thíos cúnamh a thabhairt do mhúinteoirí chun na snáithaonaid seo a leanas a theagasc:

  • Codáin (Rang 1 go Rang 6)
  • Ionadluach (Rang 1 go Rang 6)
  • Deachúlacha (Rang 3 go Rang 6)
  • Céatadáin (Rang 5 agus Rang 6)
  • Mata Meabhrach Suimiú & Dealú (Naíonáin go Rang 6)
  • Mata Meabhrach Méadú & Roinnt (Rang 3 go Rang 6)
  • Tomhais (Naíonáin go Rang 6).

 

Aonad athsholáthair chun achar a theagasc i rang a sé is ea Lámhleabhair Achar 5 arna ndearadh ag SFGM i gcomhpháirt leis an Dr Seán Delaney, Ionad Oideachais Marino. D’fhéadfadh sé go mbeadh an t-aonad úsáideach freisin maidir le hachar a theagasc do dhaltaí i ranganna a ceathair nó a sé nó i rang cumais mheasctha.

 

Cliceáil ar theideal gach lámhleabhar le hamharc air nó chun é a íoslódáil, is féidir cóipeanna crua de gach lámhleabhar a ordúanseo

 

 

Nua

Sonraí agus Seans

Lámhleabhar

Tomhais

Lámhleabhar an Mhúinteora

Matapas

Lámhleabhar an Mhúinteora