Carraigeacha a iniúchadh

Bailíonn leanaí ó na naíonáin go dtí rang a sé carraigeacha, clocha duirlinge agus clocha ón imshaol áitiúil agus níos leithne agus déanann siad iniúchadh orthu nuair atá staidéar á dhéanamh acu ar an Snáithe Imshaolta nádúrtha. Fiosróidh leanaí níos sine úsáid na cloiche san imshaol thógtha áitiúil. Cliceáil anseo le hamharc ar na hacmhainní ag íochtar an leathanaigh

 

Ranganna Naíonán

 

Snáithaonad: An t-imshaol nádúrtha áitiúil
 

Éagsúlacht ábhar nádúrtha sa timpeallacht áitiúil a bhreathnú, a bhailiú agus a imscrúdú: cré, gaineamh, clocha agus carraigeacha.
Na hábhair seo a rangú de réir datha, uigeachta agus cruas.
Breathnóireachtaí a thaifeadadh agus a chur in iúl le teanga bhéil agus le pictiúir.

Rang a hAon agus Rang a Dó

 

Snáithaonad: An t-imshaol nádúrtha áitiúil
 

Cré, gaineamh, clocha duirlinge, clocha agus carraigeacha sa timpeallacht áitiúil a bhreathnú, a bhailiú agus a imscrúdú.
Comparáid agus codarsnacht a dhéanamh idir na samplaí agus iad a rangú ina sraitheanna leathana trí uigeacht, dath, cruas agus méid taise a imscrúdú.
Staidéar a dhéanamh ar charraigeacha mar ghnáthóga do dhúile beo.
Breathnóireachtaí a thaifeadadh agus a chur in iúl le líníochtaí simplí, pleananna, taispeántais, mionsamhlacha agus léaráidí.

Rang a Trí agus Rang a Ceathair

 

Snáithaonad: Carraigeacha agus ithreacha
 

Breathnú ar shamplaí cloiche ó na himshaolta áitiúla agus níos leithne, iad a bhailiú agus iad a imscrúdú. Comparáid agus codarsnacht a dhéanamh idir na samplaí seo de réir datha, cruais, uigeachta, éide, meáchain, láidreachta agus úsáide.
An chaoi a mbíonn tionchar ag na carraigeacha ar shaol ainmhithe agus plandaí a iniúchadh; coinníollacha fisiceacha, soláthar ithreach, uisce agus bia.

 

Rang a Cúig agus Rang a Sé

 

Snáithaonad: Carraigeacha agus ithreacha

 

Ag an leibhéal seo, liostaítear cuspóirí ábhair do charraigeacha agus ithreacha astu féin
Roinnt gnáthcharraigeacha sa dúiche máguaird a bhailiú agus a aithint.
Úsáid cloiche i ngníomhaíochtaí tógála agus i ngníomhaíochtaí daonna eile a iniúchadh.
Foghlaim faoi thréithe na ngnáthchineálacha carraige agus faoi na háiteanna is féidir teacht orthu in Éirinn agus ar fud an domhain.
  

Carraigeacha a rangú ina mórghrúpaí; bruthcharraigeacha, carraigeacha dríodair agus carraigeacha meiteamorfacha agus tuiscint ar struchtúr an Domhain a fhorbairt.

 

Leagtar amach turgnaimh le carraigeacha in Eiseamláir 8 sna Treoirlínte do Mhúinteoir Tíreolaíochta. Sula gceadaíonn múinteoirí do leanaí carraigeacha a láimhseáil, ba cheart go léifeadh siad an chomhairle sábháilteachta sna Treoirlínte do Mhúinteoirí Tíreolaíochta ar leathanach 113 agus sna Treoirlínte do Mhúinteoirí Eolaíochta ar leathanaigh 74 go 81. Comhtháthaíonn imscrúduithe carraigeacha go nádúrtha le Snáitheanna Eolaíochta Dúl beo agus Mianraí. Tá na scileanna a fhorbraítear mar a chéile leis na scileanna in imscrúdú eolaíochta.

 

Ní mór do mhúinteoirí bailiúchán réasúnta cuimsitheach de shamplaí carraigeacha a thógáil sa scoil chun samplaí a áireamh ó na mórghrúpaí carraigeacha ar fad: bruthcharraigeacha, carraigeacha dríodair agus carraigeacha meiteamorfacha. Dáileadh pacáiste carraigeacha ina bhfuil sé chineál carraig ar gach scoil, ach ba cheart samplaí de charraigeacha ón imshaol áitiúil agus níos leithe a chur leis. Is féidir na samplaí seo a bhailiú agus obair allamuigh á déanamh san imshaol áitiúil. D’fhéadfaí iarraidh ar dhaltaí carraigeacha a thabhairt isteach ón mbaile. Ba cheart an láthair inar aimsíodh iad san imshaol a bhreacadh síos agus is féidir na samplaí a thaispeáint ar mhapa den timpeallacht ar a léireofar na háiteanna a fuarthas iad nuair a aithnítear iad.

 

Feadfaidh múinteoirí tús a chur le himscrúduithe sa seomra ranga le seisiúin tobsmaointeoireachta, mapa coincheapa nó cairt A-U-F lena fháil amach cén t-eolas atá ag leanaí ar charraigeacha cheana féin. Ní mór do leanaí a bheith feasach ar ainmneach na mórghrúpaí carraigeacha sula ndéanann siad imscrúduithe. Oibríonn leanaí i mbeirteanna nó i ngrúpaí beaga chun imscrúduithe a dhéanamh.

 


Cliceáil ar na hAcmhainní thíos le híoslódáil