Ceannaireacht Iar-bhunscoile

FÁILTE CHUIG CEANNAIREACHT SCOILE SFGM

 

Cuireann Ceannaireacht Iar-Bhunscoile SFGM deiseanna foghlama gairmiúla ar fáil do cheannairí scoile gníomhacha agus dóibh siúd atá ag iarraidh a bheith ina  gceannairí scoile.

Ó 2002, tráth ar tugadh Forbairt Ceannródaíochta i Scoileanna orainn, tá na cláir mhóréilimh seo a leanas tugtha isteach agus éascaithe againn:

 

 

Misneach:

Chuir Clár Ionduchtúcháin Mhisneach le haghaidh príomhoidí nuacheaptha tacaíocht agus forbairt ghairmiúil ar fáil do bhunús na bpríomhoidí a ceapadh le deich mbliana anuas. Tugann an clár cúnamh do phríomhoidí an chéim idir an t-ionduchtúchán agus post an phríomhoide a thógáil go cúramach agus tugann sé faill dóibh forbairtmar cheannaire scoile ina scoil féin.

Cuirtear Clár Mhisneach i láthair trí mheascán de mhodúil chónaithe, timpeallachtaí tacaíochta áitiúla, meantóireacht agus tacaíocht ar líne. Tá sé maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.  Cheap meitheal ceannairí scoile a bhfuil taithí acu an clár Misneach agus cuireann siad i láthair é

Forbairt: Is clár forbartha ceannaireachta é an clár seo do phríomhoidí scoile a bhfuil taithí acu, leas-phríomhoidí agus beirt cheannairí ionaid a oibríonn le chéile mar fhoireann cheannaireachta le linn an chúrsa.
Tánaiste: 

Clár oiliúna ceannaireachta é Tánaiste i gcomhair Leas-Phríomhoidí nuacheaptha  /Leas-Phríomhoidí Gníomhacha nuacheaptha a thosaíonn i mí Lúnasa agus a chríochnaíonn i mí Mheán Fómhair an bhliain acadúil ina dhiaidh sin.

Tá sé mar aidhm ag an gclár tacaíocht a thabhairt do Leas-Phríomhoidí ina gcéad bhliain mar cheannairí sinsearacha scoile. Tá an-dúil ag foireann an chláir eolas agus muinín na rannpháirtithe a neartú chomh maith le heochairscileanna ceannaireachta agus meonta a neartú a chuideoidh leo ina róil nua.

Tóraíocht:  Cuirtear an Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht Oideachais (Tóraíocht) ar fáil i gcomhpháirtíocht idir Ollscoil na hÉireann Má Nuad agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM).  Cáilíocht Leibhéal 9 (60 creidiúint) é an cúrsa seo agus tá sé mar aidhm aige feabhas a chur ar inniúlachtaí múinteoirí ina gcuid oibre reatha agus tacú lena n-ullmhú do phoist cheannaireachta sinsearaí sa todhchaí. 

 

Tá sé mar aidhm ag gach clár Ceannaireachta de chuid SFGM inniúlacht mar aon le cumas a mhéadú.  Le breis muiníne bíonn cumhacht ag ceannairí scoile daoine a stiúradh sa timpeallacht dhúshlánach chasta ina bhfeidhmíonn siad. 

Tá ár gcláir ar fad bunaithe ar phríomhghnéithe an róil cheannaireachta seo a leanas: 

  • An Duine Féin mar Cheannaire
  • An Eagraíocht a Stiúradh
  • Daoine a Stiúradh
  • Ceannasaíocht ar Athruithe
  • An Pobal a Stiúradh
  • Teagasc agus Foghlaim a Stiúradh

Tá sé mar aidhm ag gach clár Ceannaireachta agus Pleanála de chuid SFGM muinín, inniúlacht agus eolas a mhéadú i measc rannpháirtithe, rud a chuirfidh ar chumas ceannairí scoile freagairt don timpeallacht dhúshlánach chasta ina bhfeidhmíonn siad. Tuarann foireann Ceannaireachta agus Pleanála SFGM sraith clár ina dtuigtear ceannaireacht mar phróiseas comhoibríoch atá bunaithe ar mheas agus ar luach na comhghleacaíochta a thuiscint. Tá sé mar aidhm ag ár múnla acmhainn a fhorbairt agus tá sé roinnte i gceithre fhearann:

626

Tugann na cúig phrionsabal seo a leanas eolas do na fearainn sin:

627

 

Tá súil ag foireann Ceannaireachta agus Pleanála SFGM go n-éireoidh leat i do chuid oibre agus tá siad ag súil le bualadh le cuid mhór agaibh ar na cláir sa scoilbhliain romhainn. Tá luas an athraithe ar oideachas ag géarú agus tá sé socraithe go mbeidh scoileanna ina bpríomhfhócas sa chlár oibre um athrú. I dtimpeallacht mar sin

“leadership requires a different face and alternative to existing models” 

(Stoll et al: 2003: 13)